О организационој јединици


У оквиру Сектора за односе са финансијским институцијама оснивају се три унутрашње организационе јединице и то:

  • Одсјек за финансијске аранжмане са међународним финансијским институцијама,
  • Одсјек за оперативну реализацију финансијских аранжмана,
  • Одсјек за домаће финансијске институције,

У Сектору за односе са финансијским институцијама обављају се послови: истраживања, анализе и припреме за закључење финансијских аранжмана; сарадња са Међународним монетарним фондом (ММФ), Свјетском банком (WБ), Европском комисијом, комерцијалним банкама и другим мултилатералним и билатералним финансијским институцијама, провођење процедура за ново задужење, праћење динамике и ефективности кредита/грантова и услова за оперативност појединих транши кредита/грантова, процјену укупног прилива средстава из међународних извора за БиХ, финансијску имплементацију уговора и других аранжмана, послове избора неовисног ревизора и праћење процеса ревизије извршења међународних уговора, провођење процедура везаних за извршење обавеза по основу чланства у међународним финасијским институцијама, контролу финансијских аранжмана са финансијским институцијама и реализацију финансијских аранжмана, израду законских, подзаконских и других аката из надлежности Сектора, припрему пројеката и аранжмана који се реализују преко домаћих банака (револвинг фондови), припрему и праћење поступка уговарања и издавање гаранција БиХ, сарадњу са Централном банком БиХ, домаћим банкарским и финансијским институцијама (ИГА, Агенције за банкарство, Агенције за осигурање депозита и другим небанкарским депозитним институцијама), праћење прописа којима се регулише рад Централне банке Босне и Херцеговине, банкарски и девизни систем, систем осигурања и тржишта капитала, припремање уговора, споразума и других аката којим БиХ преузима зајмове и друге финансијске обавезе с другим земљама и међународним организацијама, израда анализа, извјештаја, информација и мишљења из области међународних финансијских односа и аранжмана БиХ, анализирање политике и мјера у области кредита са иностранством, учешће у поступку усаглашавања елемената макроекономске политике и припрема стратегије економског развоја, праћење провођења мјера за економски опоравак и раст на подлози фискалних, финансијских, законских и институционалних реформи, давања информационо–техничке подршке Централној банци БиХ.

, помоћник министра

Телефон: 033 703 086, 033 703 085
Фаx: 033 203 601
Емаил: @mft.gov.ba