DRUGE BILATERALNE INSTITUCIJE

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Druge bilateralne institucije : Izvozno – uvozne banke

     4.1 Izvozno – uvozna banka Koreje

Banka je prvi put osnovana 1976. s primarnom  svrhom  podržati južnokorejsku ekonomiju  predvođeno izvozom  davanjem kredita, finansiranjem mega projekata i time olakšavajući ekonomsku saradnju s drugim zemljama. Izvozno-uvozna banka Koreje svoje aktivnosti usmjerava u pravcu da  olakša razvoj korejske privrede i unaprijedi ekonomsku saradnju sa stranim zemljama putem pružanja finansijske podrške za izvozne i uvozne transakcije, inostranih investicionih projekata i razvoja prekomorskih prirodnih resursa.

Banka je administrator i upravlja sljedećim korejskim  državnim fondovima:

• Fond za suradnju u gospodarskom razvoju (EDCF): EDCF ocjenjuje i provodi projekte pomoći u zemljama u razvoju.

• Međukorejski fond za suradnju (IKCF): IKCF nadgleda program ekonomske saradnje  sa Sjevernom Korejom i služi kao banka za kliring poravnanja sa Vanjsko-trgovinskom bankom Sjeverne Koreje.

Izvozno –uvozna banka  Koreje podržava svoje izvoznike te je  za njih je izgradila široku paletu finansijskih proizvoda u vidu raznih oblika : 

 • Zajmova ,
 • Garancija 
 • Finansiranje trgovine
 • Investicija   i
 • ESG Finansijski program

 

Fond za saradnju u ekonomskom razvoju (EDCF)

 

Korejska vlada je 1. juna 1987. osnovala Fond za saradnju u ekonomskom razvoju (EDCF) sa ciljem promovisanja ekonomske saradnje između Koreje i zemalja u razvoju.

Oslanjajući se na vlastito razvojno iskustvo Koreje tokom godina, EDCF pomaže zemljama partnerima obezbeđujući sredstva za njihov industrijski razvoj i ekonomsku stabilnost.

Najviši autoritet za donošenje politika EDCF-a je Savjet za upravljanje fondovima, koji se sastoji od 12 članova, od kojih su većina vladini zvaničnici na ministarskom nivou. Pravac rada EDCF-a i preuzimanje glavnih odgovornosti u kreiranju politike su u nadležnosti Ministarstva ekonomije i finansija (MOEF), koje takođe koordinira pitanja politike sa drugim relevantnim ministarstvima.

 

Povjerena od strane MOEF-a, Izvozno-uvozna banka Koreje (Korea Ekimbank) odgovorna je za administrativno poslovanje EDCF-a, uključujući procjenu projekta, izvršenje ugovora o kreditu i isplatu kredita. Ostale dužnosti uključuju naplatu glavnice/kamate, nadzor projekta i naknadnu evaluaciju operacija projekta.

 

Vrste zajmova ECDF-a

Poslednjih godina, akumulirani spoljni dug i budžetski deficit zemalja partnera podstakli su potrebu za različitim vrstama finansiranja. Tako EDCF pruža nekoliko vrsta programa kreditiranja kako bi se zadovoljile različite potrebe zemalja u razvoju. Od ovih programa kreditiranja, prednjače  zajmovi za razvojne projekte i zajmovi za izgradnju infrastrukture, . Vrste zajmova koje se odobravaju su :

 

 1. Zajam za razvojni projekat : Obezbeđuje sredstva za infrastrukturne projekte poput ovih

uključujući izgradnju puteva, železnica, bolnica, centrara  za stručno osposobljavanje i snabdevanje vodom i kanalizacija sistema prema planu ekonomskog razvoja zemlje  partnera.

 

 1. Zajam za javno-privatno partnerstvo: Pruža sredstva za vlade ili korporacije partnerske zemlje za sprovođenje javno-privatnog Partnerskih  projekata.
 2. Zajam za program : Omogućava sredstva vladama zemalja u razvoju da pomažu sveobuhvatnim sektorskim ili tematskim razvojnim planovima.
 3. Zajmovi za razvoj sektora : Omogućava sredstva vladama zemalja u razvoju da

 pomoć određenom sektoru i srodnim potprojektima sa pojednostavljenom procedurom.

 1. Zajmovi za opremu: Obezbeđuje sredstva za nabavku opreme i drugog materijala

      potrebne za projekte u okviru nacionalnog razvojnog plana u određenim sektorima ili

        određenim regionima zemlje partnera.

 1. Zajam za međunarodni razvoj finansijske institucije : Obezbeđuje sredstva za finansiranje međunarodnog razvoja institucije koje doprinose ekonomskom razvoju i unapređenje blagostanja zemalja u razvoju.
 2. Zajmovi privatnom sektoru: Omogućava sredstva lokalnim korporacijama (privatni sektor) zemlje u razvoju koje provode projekte prihvatljive za razvojnu pomoć
 3. Zajam privatnom sektoru u dva koraka : Omogućava sredstva za podzajmove lokalnim korporacijama (privatni sektor) preko finansijskih institucija zemlje partnera za implementaciju Projekata  prihvatljivih  za ODA.

 

Zajmovi stranim vladama provode se u skladu sa standardnom procedurom, koja započinje identifikacijom i pripremom projekta, zatim prelazi na procjenu, ugovore o zajmu, provedbu projekta i nadzor te evaluaciju.

Zajmovi se daju pod povoljnim finansijskim uslovima: 22-40 godina period otplate uz 5 godina grejs perioda I kamatne stope od 0,2-  1,5 % .

 

 

Saradnja  Bosne i Hercegovine i EXIM  Bank Koreja

Bosna i Herecegovina je koristila projektne zajmove u oblasti zdravstva koji su bili usmjereni za izgradnju i opremanje bolnica i Kliničkih centara u Bosni i Hercegovini.  Uz svaki Sporazum o zajmu Bosna i Hercegovina je zaključila i poseban  Aranžman sa EDCF-om.  Izvozno- uvozna banka Koreje je do sada finansirala tri projekata u sektoru zadravstva ( izgradnja i opremanje  bolnica medicinskom opremom) u ukupnoj vrijednosti 100 miliona USD.

Zajmovi   :

1 .Sporazum o zajmu za projekat modernizacija bolnica u BIH faza III između Vijeća ministara BIH i Vlade Republike Srpske i Izvozno-uvozne banke Koreje ( Vladina agencija za EDCF) iznos 30 miliona USD  ( 2014 godina)

2. Sporazum o zajmu za projekat modernizacija bolnica u BIH faza II između Vijeća ministara BIH i Federacije Bosne i Hercegovine  i Izvozno-uvozne banke Koreje ( Vladina agencija za EDCF) iznos 50 miliona USD ( 2011 )

3. Sporazum o zajmu za projekat modernizacija bolnica u BIH između Vijeća ministara BIH, Vlade Republike Srpske  i Federacije Bosne i Hercegovine  i Izvozno-uvozne banke Koreje ( Vladina agencija za EDCF) iznos 20 miliona USD-2007.godina  ( 60% za Federaciju Bosne i Hercegovine i 40% za Republiku Srpsku) . Kreditom je obezbjeđena nabavka medicinske opreme za Klinički centar u Sarajevu, Klinički Centar u Mostaru i Klinički centar u Banja Luci.

Dokumenti    eng