KFW

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Njemačka razvojna banka - KFW

KfW je razvojna banka SR Njemačke sa sjedištem u Frankfurtu na Majni, osnovana je 1948. godine. Ona je 80% u vlasništvu savezne vlade i 20% saveznih pokrajina. Postoji više od 50 godina i pruža podršku ne samo u Njemačkoj već širom svijeta za razvoj privede, društva i ekologije. Sa sjedništem u Frankfurtu na Majni i ima svoje kancelarije u više od 50 zemalja svijeta.
KfW podržava socijalno-ekonomski razvoj zemalja u tranziciji i razvoju u ime njemačke finansijske saradnje, pomaže tamo gdje nedostaje dugoročni kapital, gdje je tržište u opadanju ili još ne funkcioniše adekvatno. U ime Njemačke savezne vlade, a prvenstveno Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), KfW finansira i podržava programe i projekte koji uglavnom uključuju igrače iz javnog sektora u zemljama u razvoju i ekonomijama u razvoju, a sve s ciljem da pomognu partnerskim zemljama u borbi protiv siromaštva, održavanju mira, zaštiti okoliša i klime.
Osim finansijske saradnje , KFW , po nalogu savezne vlade uzaže i sredstva drugih evropskih donatora. Tom povezanošću se pojačava razvojno-političko djelovanje i olakšava saradnja sa partnernim institucijama.

Saradnja sa Bosne i Hercegovine i KfW

Njemačka je jedan od najvećih bilateralni donatora u Bosni i Hercegovini i jedan od najvažnijih vanjsko-političkih partnera.
Bosna i Hercegovina jedna je od zemalja s kojima Njemačka sarađuje u okviru tematskih i regionalnih programa. Od 2013. Njemačka pruža podršku razvojnoj saradnji u oblastima demokratije , civilnog društva i javne uprave te u oblasti energetike ( obnovljivi izvori energije i energetsku učinkovitost) i us sektoru voda.
Njemačka vlada daje svoj doprinos Vijeću za regionalnu saradnju i podržava projekte institucija i nevladin sektor, koji dovode do približavanja društvenih segmenata euroatlanskim integracijama.

Diplomatska konzularna predstavništva SR Njemačke imaju mogućnost realizaicje mikro projekata tehničke saradnje iz budžeta Ministarstva vanjskih poslova.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada SR Njemačke, kontinuirano, od 1995. godine, a na osnovu postojećih prijateljskih odnosa između dvije države, ostvaruju punu finansijsku i tehničku saradnju, a sa ciljem unapređenje ekonomskog i socijalnog napretka Bosne i Hercegovine.

Osnov iz oblasti finansijske saradnje su godišnji Sporazumi o finansijskoj saradnji između dvije države /1999-2018/ zasnovani na Memorandumima o razgovorima između delegacija BiH/ uključuje predstavnike države, entiteta i Brčko Distrikta BiH/ i SR Njemačke.
Ministarstvo finansija i trezora zaključuje posebne sporazume o finansiranju i projektu sa KfW-om gdje su zavisno od projekta i područja finansiranja ugovorene strane i relevantne entitetske institucije i krajnji korisnici. U sporazumima sa KfW-om se posebno konkretizuju uslovi finansijske saradnje, grant doprinosi, ili kreditni uslovi kao i elementi projekta, implementacione jedinice, vremena raspoloživosti sredstava, povlačenja sredstava.itd.

Finansijska saradnja

U Bosni i Hercegovini KfW je svoje aktivnosti u sklopu razvojne saradnje fokusirala na odabrana prioritetna polja koja su dogovorena između Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i BiH.
Trenutno su za njemačku finansijsku saradnju sektori od prioriteta obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost, kako bi se podržao održivi energetski sektor u zemlji, razvoj finansijskog sektora i opštinska infrastruktura.

Dosadašnja ulaganja KfW-a u Bosnu i Hercegovinu kroz kreditna finansiranja su iznosila oko 280 miliona eura za projekte iz oblasti energetike i komunalne infrastrukture. Pored kreditnog finasiranja SR Njemačka i KfW izdvajaju značajna grant sredstva pa tako je do sada uloženo oko 110 miliona eura grant sredstava, od čega je dio dodjeljen Fondu za kreditne garancije 14,7 mil EUR , Agenciji za osiguranje dopozita u kojoj je učestvovala u kapitalizaciji u iznosu 7,66 mil. EUR, projektima iz oblasti energetskog sektora i komunalne infrastrukture, kao i popratne mjere za pripremu i realizaciju projekata koji se finansiraju.

Dodatno njemačkoj razvojnoj saradnji, KfW upravlja fondovima drugih donataora shodno kompatibilnosti doprinosa sa pregramima finansijske saradnje, kao što su Evropski fond za BIH. SECO i IPA fondovi(EU).

Bosna i Hercegovina je posebno zaključila zasebne aranžmane o zamjeni duga (dug po Pariškom klubu) sa KfW-om kojim je otpisan dug Bosni i Hercegovini u iznosu od 50,2 miliona eura nakon realizacije izabranih projekata u BIH u visini 20% duga koji se otpisuje.


a) Dokumenti
b) Portfelj projekata sa pripadajućim izvještajima