O organizacionoj jedinici


U okviru Sektora za odnose sa finansijskim institucijama osnivaju se tri unutrašnje organizacione jedinice i to:

  • Odsjek za finansijske aranžmane sa međunarodnim finansijskim institucijama,
  • Odsjek za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana,
  • Odsjek za domaće finansijske institucije,

U Sektoru za odnose sa finansijskim institucijama obavljaju se poslovi: istraživanja, analize i pripreme za zaključenje finansijskih aranžmana; saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Svjetskom bankom (WB), Evropskom komisijom, komercijalnim bankama i drugim multilateralnim i bilateralnim finansijskim institucijama, provođenje procedura za novo zaduženje, praćenje dinamike i efektivnosti kredita/grantova i uslova za operativnost pojedinih tranši kredita/grantova, procjenu ukupnog priliva sredstava iz međunarodnih izvora za BiH, finansijsku implementaciju ugovora i drugih aranžmana, poslove izbora neovisnog revizora i praćenje procesa revizije izvršenja međunarodnih ugovora, provođenje procedura vezanih za izvršenje obaveza po osnovu članstva u međunarodnim finasijskim institucijama, kontrolu finansijskih aranžmana sa finansijskim institucijama i realizaciju finansijskih aranžmana, izradu zakonskih, podzakonskih i drugih akata iz nadležnosti Sektora, pripremu projekata i aranžmana koji se realizuju preko domaćih banaka (revolving fondovi), pripremu i praćenje postupka ugovaranja i izdavanje garancija BiH, saradnju sa Centralnom bankom BiH, domaćim bankarskim i finansijskim institucijama (IGA, Agencije za bankarstvo, Agencije za osiguranje depozita i drugim nebankarskim depozitnim institucijama), praćenje propisa kojima se reguliše rad Centralne banke Bosne i Hercegovine, bankarski i devizni sistem, sistem osiguranja i tržišta kapitala, pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata kojim BiH preuzima zajmove i druge finansijske obaveze s drugim zemljama i međunarodnim organizacijama, izrada analiza, izvještaja, informacija i mišljenja iz oblasti međunarodnih finansijskih odnosa i aranžmana BiH, analiziranje politike i mjera u oblasti kredita sa inostranstvom, učešće u postupku usaglašavanja elemenata makroekonomske politike i priprema strategije ekonomskog razvoja, praćenje provođenja mjera za ekonomski oporavak i rast na podlozi fiskalnih, finansijskih, zakonskih i institucionalnih reformi, davanja informaciono–tehničke podrške Centralnoj banci BiH.

, pomoćnik ministra

Telefon: 033 703 086, 033 703 085
Fax: 033 203 601
Email: @mft.gov.ba