O organizacionoj jedinici

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U okviru Sektora za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove osnivaju se tri unutrašnje organizacione jedinice, i to:

  • Odsjek za pravne, kadrovske, opšte i zajedničke poslove;
  • Odsjek za pisarnicu i arhivu;
  • Odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove.

Odsjek za pravne, kadrovske, opšte i zajedničke poslove

U Odsjeku za pravne, kadrovske, opšte i zajedničke poslove obavljaju se sljedeći poslovi:  priprema nacrta zakonskih i podzakonskih akata i drugih akata iz djelokruga Sektora i Odsjeka; vođenje upravnog postupka, priprema plana zapošljavanja i provedba usvojene kadrovske politike; analiza potreba za edukacijom, obukom i profesionalnim usavršavanjem državnih službenika i zaposlenika, priprema plana stručnog usavršavanja i obučavanja zaposlenih; priprema postupka prijema, napredovanja i razrješenja državnih službenika u suradnji sa Agencijom za državnu službu BiH; suradnja sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u polju provedbe Strategije reforme javne uprave; priprema postupaka prijema, raspoređivanja, premještaja i prestanka radnog odnosa zaposlenika; pripreme i obavljanja aktivnosti ocjenjivanja rada državnih službenika i zaposlenika; priprema rješenja o formiranju  komisija  za  obavljanje  određenih  poslova  koji  su  zajednički  za  više  izvršioca ili organizacionih jedinica; izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i zaposlenika iz radnog odnosa; odgovaranja na tužbe, žalbe i predstavke građana, pružanja podrške poslovima vezanim za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zaposlenih; davanja prijedloga za izradu internih procedura; lektorisanje svih pisanih materijala na službene jezike u Bosni i Hercegovini za potrebe Ministarstva; vođenja i čuvanje personalnih dosjea zaposlenih, prijava, odjava i promjena službenih podataka iz područja zdravstvenog i penzionog osiguranja, plata i naknada.

Odsjek za pisarnicu i arhivu

U Odsjeku za pisarnicu i arhivu obavljaju se sljedeći poslovi: primanje i otvaranje pošte; skeniranje ulaznih akata, dostavljanje akata/pošte na pregled i signacija elektronskim putem; zavođenje akata u elektronske knjige evidencije, pri čemu se prethodno mora odrediti klasifikaciona oznaka u skladu sa sadržajem akta; združivanje akata s predmetom; dostavljanje akata u rad elektronskim putem preko internih dostavnih knjiga koje se vode za svaku osnovnu organizacionu jedinicu, dostavljanje računa, naloga i aplikacija za plaćanje preko pomoćnih knjiga evidencije nadležnim osnovnim organizacionim jedinicama, razvođenje i skeniranje potpisanih akata, priprema akata za otpremu, otprema pošte putem kurira ili poštanske službe, arhiviranje i čuvanje riješenih predmeta, izdavanje riješenih predmeta iz arhive uz revers, uništavanje registraturne građe kojoj je istekao rok čuvanja, pripremanje izvještaja o broju evidentiranih akata i predmeta po organizacionim jedinicama; pripremanje godišnjeg izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku; pripremanje popisa kategorija registraturne građe, rješenja o organizacionim jedinicama kojima se pošta dostavlja u rad i rješenja o podskupinama klasifikacionih oznaka i drugih izvještaja i analiza po potrebi; davanje prijedloga za izradu internih procedura; prijevoza djelatnika Ministarstva i briga o ispravnosti motornih vozila.

Odsjek za finansijsko-računovodstvene poslove

U Odsjeku za finansijsko-računovodstvene poslove obavljaju se sljedeći poslovi:  izrada prijedloga Dokumenta okvirnog budžeta, budžeta i prestrukturiranje budžeta Ministarstva u suradnji s organizacionim jedinicama Ministarstva; praćenje njegove realizacije i vršenje kontrole zakonitosti trošenja istog; izrada periodičnih izvještaja o izvršenju budžeta; priprema završnog obračuna; obrađivanje knjigovodstvene i finansijske dokumentacije; provedba interne kontrole namjenskog trošenja finansijskih sredstava i kontrole ograničenja trošenja finansijskih sredstava; planiranje i realizacija javnih nabavki; davanje prijedloga za izradu internih procedura; vođenje evidencije osnovnih sredstava i organizacija rada na godišnjem popisu sredstava i njihovih izvora u Ministarstvu; obračuna plata i naknada koje imaju karakter osobnih primanja, izdataka koji imaju karakter materijalnih troškova i sl.; praćenje trošenja sredstava  posebne namjene (donacije),  nabavka materijalno-tehničkih sredstava i poslovi vezani za praćenje realizacije ugovora, kao i blagajnički poslovi.

Jelena Brkić, pomoćnik ministra

Telefon: 033 703 089, 033 703 095
Fax: 033 703 140
Email: jbrkic@mft.gov.ba