SVJETSKA BANKA

Opšti podaci

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Grupacija Svjetske banke (The World Bank Group)

Osnivanje, djelatnost , upravljanje , članstvo i kapital

Svjetska banka sa sjedištem u Vašingtonu je međunarodna finansijska institucija osnovana prema zaključcima Konferencija u Bretton Woodsu 1944., započela je s radom u junu 1946. godine. Svjetska banka predstavlja skupinu pet međunarodnih organizacija: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Međunarodna agencija za razvoj (IDA), Multilateralna agencija za garantovanje investicija (MIGA) i Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova (ICSID) u čijoj odgovornosti je pružanje financijske pomoći zemljama u svrhu ekonomskog razvoja i smanjenja siromaštva, te ohrabrenja međunarodnih investicija.

Danas rad Bankarske grupe zahvata gotovo svaki sektor koji je važan za borbu protiv siromaštva, potporu gospodarskom rastu i osiguravanje održivih prihoda  u kvaliteti života ljudi u zemljama u razvoju. Iako su valjani odabir projekata i dizajn i dalje najvažniji, Bankovna grupa prepoznaje širok raspon faktora  koji su presudni za uspjeh - učinkovite institucije, zdrave politike, kontinuirano učenje kroz evaluaciju i razmjenu znanja te partnerstvo, uključujući i s privatnim sektorom.

Bankarska grupa ima dugogodišnje odnose s više od 180 zemalja članica i koristi ih za rješavanje razvojnih izazova koji su sve globalniji. O kritičnim pitanjima poput klimatskih promjena, pandemija i prisilnih migracija, Bankarska grupa igra vodeću ulogu jer je u stanju sazvati raspravu među članicama svojih zemalja i širokim nizom partnera. Može pomoći u rješavanju kriza, istovremeno gradeći temelje za dugoročniji, održivi razvoj.

Tako  u većini zemalja Svjetska banka usmjerava aktivnosti na  gotovo sve sektore u jednoj privredi ( energetika, poljoprivreda i šumarstvo , mala i srednja preuzeća, socijalni sektor I dr) : pomagaže obnovi i razvoju proizvodnje i privreda u cjelini  u nedovoljno razvijenim zemljama,  olakšava investiranje kapitala, podstiče  privatne  investicije  putem garancija ili učešća u zajmovima vlastitim ili posuđenim sredstvima, razvijanju medunarodne trgovine i održavanju ravnoteže u bilansu plaćanja, a sve sa ciljem da se poboljša makroekonomska pozicija članice.

Najvišta tijela Svjetske banke su Odbor guvernera i Odbor izvršnih direktora. Guverneri su obično ministry  finansija iz zemalja članica banke. Sastaju se jednom godišnje, na Godišnjoj Skupštini Svjetske banke i Međunardonog monetarnog fonda. U Odboru direktora  je 25 izvršnih direktora Svjetske banke koji se sastaju redovno i nadziru poslovanje Banke. Bosna i Hercegovina je članica Svjetske banke od 12. decembra 1995 godine i sa još 12 zemalja pripada konstituenci kojom predsjedava Nizozemska. U tijelima Svjetske banke predstavljena je putem Odbora guvernera – svaka zemlja članica imenuje Guvernera i putem Odbora Izvršnih direktora koji se sastoji od 24 izvršna direktora od kojih je jedan iz nizozemske konstituence.

Grupa Svjetske banke razvila je novu strategiju usredotočujući se na ambiciozne ciljeve zaustavljanja ekstremnog siromaštva i promovisanja  zajedničkog prosperiteta na održiv način. Posvećena je pomaganju zemljama u postizanju ovih ciljeva provjerenim rješenjima koja integriraju razvojno znanje i finansijske usluge WBG-a. WBG će proširiti i ojačati svoja partnerstva, posebno unutar privatnog sektora, kako bi pomogao uskladiti globalne napore na održivom ispunjavanju dva cilja. Kako bi bolje zadovoljio rastuće potrebe svojih klijenata, WBG će potpunije sarađivati kako bi iskoristio snage svojih agencija i mrežom partnera pomažući u prevladavanju najvećih razvojnih izazova s kojima se suočavaju zemlje klijenti. 

Finansiranje

Navedene zadaće Svjetska banka finansira kapitalom koji formira po osnovu učešća zemalja članica i sredstava koja mobilizira na tržištu kapitala.

U svom djelovanju Banka koristi sljedeće finasijske instrumente:

Finansiranje investiocionih projekata (Investmen Project Financing ) koje obezbjeđuje IBRD zajmovima I IDA kreiditma /grantovima I garancijama da finansiraju vlade za aktivnosti kojima se kreira fizička/ društvena infrasturktura neohodna za smanjenje siromaštva I kreiranja održivog razvoja.  

Finansiranje razvojnih politika ( Development Policy Financing) pruža IBRD zajam, IDA kredit / bespovratna sredstva i garantuje budzetsku podršku  vladama ili političkom odjelu za program političkih i institucionalnih akcija za pomoć u postizanju održivog, zajedničkog rasta i smanjenja siromaštva.

Program za rezultate ( Program for Results)  povezuje isplatu sredstava direktno  s postizanjem definiranih rezultata, pomažući zemljama da poboljšaju dizajn i provođenje vlastitih razvojnih programa i postignu trajne rezultate jačanjem institucija i izgradnjom kapaciteta.

Trust fondovi i grantovi (Trust Funds and Grant)  omogućuju proširivanje aktivnosti, posebno u krhkim i kriznim situacijama; omogućiti Banci Grupu pružanje podrške kada je naša mogućnost davanja kredita ograničena; pružiti neposrednu pomoć u odgovoru na prirodne katastrofe i druge hitne slučajeve; i pilot inovacije koje su kasnije integrirane u naše poslovanje

Opcije privatnog sektora za finansiranje, direktna ulaganja i garancije  pružaju MIGA i IFC. Garancije  se također mogu pružiti putem Svjetske banke (IBRD / IDA) za projekte u privatnom sektoru.

Prilagođene opcije i upravljanje rizikom

Višefazni programski pristup (MPA) omogućava zemljama fleksibilnost u provođenju pristupa za postizanje razvojnih ciljeva u fazama kada su: razvojni izazov složen; trebalo bi duže vrijeme za postizanje ciljeva; trebalo bi duže vremena za pripremu jednog velikog projekta; rješenje treba širi i sveobuhvatan pristup; ili kada pristup zaustavi i kreni nije izvodljiv . Projekti u okviru programa MPA mogu se finansirati finansiranjem iz investicijskih projekata; ili finansiranje programa za rezultate ili njihova kombinacija.

Sve zemlje članice su u  operacijama Svjetske banke  raspoređene u 6 regiona. Bosna i Hercegovina pripada u Regionu Evropa i Cenralna Azija . Grupacija Svjetske banke, tačnije IBRD I IDA  je u taj region 2020.godine odobrila 7.196 miliona  USD ili 12%  od ukupno 58.341 miliona.

U istoj godini doznake sredstava  iznosile su za taj region 3.465 miliona USD ili 8% od ukupno doznačenih sredstava koji su iznosili 41.417 miliona USD.

Ulaganja su pokrila sljedeće sektore: transport 6%,administacija 15%, socijalna zaštia 15%, upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama 6%, poljoprivedni sektor 5%, zdravstvo 18%, finansijski sektor 8%, energija i efikasnost 12 %, ITC 4% industrija i trgovina 4% i edukacija 5%.. 

Saradnja  Bosne  i Hercegovine sa Svjetskom bankom

Svjetska banka je od 1996 godine imala  veoma značajnu ulogu u posljeratnom periodu oporavku Bosne i Hercegovine, koju je zadržala i danas na putu Bosne i Hercegovine ka euroatlanskim integracijama.

Ulaganja Svjetske banke se odnose na finansiranje širokog spektra sektora kao što su transport, gasifikacija, deminiranje, stanovanje, zdravstvo, obrazovanje, javni radovi, poljoprivreda i mikro-finansiranje. Tokom perioda obnove Banka je imala značajnu ulogu u vraćanju osnovne infrastrukture i usluga, stvaranje uslova za održiv povratak izbjeglica i raseljenih osoba, te društveni rast i zapošljavanje. U tom procesu obnove navedenim finansiranjem je obuhvaćeno obnavljane vodoopskrbe, plin, struja i grijanje, rekonstrukcija i oprema za bolnice i klinike, obnova škola, obnova preko hiljadu kilometara puteva i veliki broj mostova, te mikrofinansiranje koje je pomoglo otvaranju i održavanju na hiljade novih radnih mjesta.

U novijem periodu Svjetska banka se bazira na programe usmjerene na jačanje privatnog sektora koji vodi rastu i zapošljavanju, jačanju institucija i uprave, reformu javnog sektora,  mjere usmjerene na ublažavanje posledica globalne ekonomske krize, kao i pomoć na ublazavanju efekata katastrofalnih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu. U narednom period Svjetska banka ponovo usmjerava svoju pomoć u transportni sektor prvenstveno u modernizaciju cesta u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Evropskom investicionom bankom, projekte zapošljavanja, podrške bankarskom sektoru, sektoru zdravstva, te podrške reformama koje provodi BiH u skladu sa usvojenom Reformskom agendom.

U 2020. godini Svjetska banka pruža pordšku Bosni i Hercegovini u prevenciji, otkrivanju i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija COVIDa-19, jačanjem pripravnosti nacionalnih sistema javnog zdravstva i pružanjem socijalne pomoći najugroženijim grupama pogođenim pandemijom u Bosni i Hercegovini. Isto tako u postupku je realizacija projekta koji će povećati otpornosti firmi za vrijeme i nakon izbijanja pandemije COVID-19, te održavanje poslovanja firmi proširivanjem finansijskih resursa radi obezbjeđivanja finansiranja obrtnog kapitala i investicija za mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Svjetska banka je od 1996. godine odobrila 99 projekta u Bosni i Hercegovini, u iznosu od oko 2,4 milijarde dolara.

Trenutni portfolij Svjetske banke iznosi 495,6 miliona US dolara (803 miliona KM) u 9 aktivnih investicionih projekata.

2 . Dokumenti

Važni dokumenti banke ( statutarni)

Statatut IBRD- pdf file  

Statut IDA- pdf file

Stutut IFC – pdf file

Konvencija MIGA- pdf file

Strategija Svjetske banke za zemlju – pdf file

3. Portfolio projekata Svjetske banke u BIH  

a. Projekti Svjetske banke u BIH- Excell dokument

  b. Izvještaji ( godišnji izvještaj o saradnji, izvještaj o imeplemtaciji programa)

 

4. Revizija projekata Svjetske banke

Prema odredbama Kreditnih i grant sporazuma koje je potpisala sa Svjetskom bankom Bosna i Hercegovina , kao zajmoprimac , ima obavezu da angažuje neovisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja projekata koji se finansiraju njenim izvorima.

Revizor je dužan revidirati sva sažete izvještaje  ili DP-ove i IFR-ove koji se podnose Svjetskoj banci kao podrška zahtjevima za povremenim dopunjavanjem računa (a) predviđenih projektom.

Rashodi bi se trebali ispitati na temelju kriterija definiranih u uslovima  sporazuma o finansiranju i detaljno opisanih u dokumentu o ocjeni projekta. Ako se utvrdi da su neprihvatljivi izdaci uključeni u zahtjeve za povlačenje i nadoknađeni, treba ih zasebno prijaviti.

Financijski izvještaji projekta trebaju sadržavati raspored popisa pojedinačnih sažetih izvještaja i zahtjeva za povlačenje DP-a (ili IFR-a koji se koriste kao osnova za isplatu) prema određenom referentnom broju i iznosu.

Revizor treba obratiti posebnu pažnju  na to da li:

a) sažeti izvještaji ili DP-ovi (ili IFR-ovi) pripremljeni su u skladu s odredbama odgovarajućeg sporazuma o finansianju.

b) izdaci su u potpunosti i nužno ostvareni za ostvarenje projektnih ciljeva.

c) pribavljeni su podaci i objašnjenja potrebna za svrhu revizije;

d) zadržani su prateći zapisi i dokumenti potrebni za svrhu revizije, i

e) na sažete izvještaje  ili DP-ove  (ili MSFI) može se osloniti kao podrška povezanim zahtjevima za povlačenje.

Određeni računi

Tokom  revizije finansijskih izvještaja projekta, revizor je dužan pregledati aktivnosti dodijeljenih računa (a) projekta. Aktivnosti koje će se ispitati uključivat će primljene depozite, izvršene uplate, zarađene kamate i usklađivanje stanja na kraju razdoblja.

Posebna pažanja se obraća na  poštivanje postupaka Banke i stanja na naznačenim računima na kraju fiskalne godine , te na primjenu unutrašnjih kontrola za ovu vrstu mehanizma isplate.

Kod projekata s pokazateljima / rezultatima povezanim s isplatom se mora provjeriti da li su

pokazatelji povezani s isplatom dogovoreni u okviru projekta ostvareni kako je predviđeno.  Revizor pregleda izvještaje u kojima se provjerava  postignuća rezultata vezanih uz isplatu (DLR) dogovorenih u okviru projekta i protokola provjere koji će se provesti kako bi se potvrdilo njihovo dovršenje.

Izbor nezavisne revizorske kuće u Bosni  i Hercegovini koja će obavaljti taj zadatk se vrši svake tri fisklane godine. Procedura selekcije vodi se prema proceduri Svjetske banke koja je opisana u relevantim vodičima za selekciju usluga.

c) Procedura javne nabavke

Svjetska banka odobrova listu pogodnih konsultnatnih firmi za reviziju. Kad lista bude odobrena konsultantima se šalje Zahtjev za dostavljenje ponuda . Nakon prijema ponuda provodi se postupka tehničke i finansijske evaluacije i kreira kratka lista na koju se traži saglasnost od kreditora. Po dobivenoj saglasnosti se dodjeljuje ugovor najbolje kvalifikovanoj firmi u ulazi u postupak pregovora. Ugovor sa revizorom se potpsiuje nakon dobivene saglasanosti Svjetske banke na pregovoarački postupak i nacrt ugovora.  

Relevantni dokumenti  za javnu nabavku: 

  

Dokumenti za Izbor 2020 godina

  1. Odobrena lista konsultanata od Svjetske banke  
  2. Zahtjev za dostavljanje ponuda (Request for Proposals) –pdf
  3. Izvještaj o tehničkoj i finansijskoj evaluaciji –pdf
  4. No objection Svjetske banke na Izvještaj o tehničkoj i finansijskoj evaluaciji-pdf 

 

5. Položaj BIH U kapitalu Banke

Kapital Svjetske banke

Svjetska banka ima 189 zemalja članica .

Učešće zemalja članica u kapitalu banke sastoji se od uplaćenog   kapitala u visini od 20 posto kvote i garancijskog kapitala u visini od 80 posto kvote.Visina kvote zemalja članica zavisna je od visine nacionalnog dohotka, stanja bilansa plaćanja deviznim rezervama, stabilnosti privrednog kretanja i obimu vanjskotrgovinske razmjene.

Ukupni kapital IBRD je 244.943,6 miliona USD. Trenutna pozicija Bosne i Hercegovine u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) je  0,04 % od ukupnih dionica što iznosi 88,7 miliona USD i  odgovara  0,06 % glasačke moći od ukupno 2.593.454  broja glasova.

Nakon posljednjeg povećanja kapitala u kome je Bosna i Hercegovina sudjelovala, broj upisanih dionica Bosne i Hercegovine u banci  je 827 (USD 99,8 miliona).

 Trenutna pozicija Bosne i Hercegovine u IDA je da BIH ima  0,18 % od ukupnih dionica što odgovara  0,18 %  glasačke moći od 29.263.701 broja ukupnih  glasova

 Ukupni kapital IFC 19.984.677 miliona USD. Trenutna pozicija Bosne i Hercegovine u Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (IFC) je da BIH ima  0,02 % od ukupnih dionica što odgovara  0,05 %  glasačke moći od 21.159.057  broja ukupnih  glasova.

Ukupni kapital MIGA 1.774,09 miliona USD. Trenutna pozicija Bosne i Hercegovine u MIGA-I  je da BIH ima  0,8 miliona USD upisanog kapitala što je 0,05% od ukupnog kapitala MIGA-e. To joj daje  0,14  %  glasačke moći od 218.177  broja ukupnih  glasova

 

Dokumenti : Odluke o povećanju kapitala u Grupaciji .

Revizorski izvještaji-2021

Revizorski izvještaji-2020

Revizorski izvještaji-2019

Revizorski izvještaji-2018