MEĐUNARODNI MONETARNI FOND - MMF

Opšti podaci

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Opšti podaci  (Osnivanje ,zadaci , upravljanje i kapital)

 

Međunarodni monetarni fond (MMF) organizacija je od 190 zemalja koja radi na jačanju globalne monetarne saradnje, osiguranju finansijske stabilnosti, olakšavanju međunarodne trgovine, promociji visoke zaposlenosti i održivog ekonomskog rasta i smanjenju siromaštva širom svijeta.

Međunarodni monetarni fond sa sjedištem u Vašingtonu je međunarodna finansijska institucija osnovana na međunarodnoj konferenciji u Bretton Woodsu 1944. Kao globalna, svjetska institucija predstavlja  , čije članstvo čini 190 zemalja, izraz saradnje skoro svih zemalja svijeta.

Primarna svrha Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) je osiguranje stabilnosti međunarodnog monetarnog sistema- sistema deviznih kurseva i međunarodnih plaćanja koji omogućava zemljama međusobne transakcijestabilnost međunarodnog monetarnog sistema. To čini na tri načina: praćenje globalne ekonomije i ekonomija zemalja članica; pozajmljivanje zemljama sa teškoćama u platnom bilansu; i pružanje praktične pomoći članovima.

Mandat Fonda ažuriran je 2012. godine tako da uključuje sva pitanja makroekonomskog i financijskog sektora koja utječu na globalnu stabilnosti. 

Ključan je za promovisanje održivog ekonomskog rasta, poboljšanje životnih standarda i smanjenje stope siromaštva. Pet glavnih ciljeva MMF-a su: promovisanje međunarodne monetarne saradnje, osiguravanje ekspanzije i uravnoteženje rasta međunarodne trgovine, promovisanje stabilnosti deviznih kurseva, osiguravanje pomoći u uspostavljanju multilateralnog sistema plaćanja, i pružanje mogućnosti pristupa sredstvima (uz odgovarajuće garancije) za članove koji se susreću sa poremećajima u platnim bilansima.

MMF je posebna finansijska institucija koja je spremna da članicama u najkraćim rokovima pruži finansijsku pomoć za otklanjanje ekonomskih neravnoteža i isto tako je u obavezi da vrši sveobuhvatan nadzor makroekonomskih sistema članica. Značajna poruka za sve ostale bilateralne i multilateralne finansijske institucije, ukoliko je članica zaključila aranžman sa MMF-om, je da se zemlja obavezala da će izvršiti potrebne reforme i unapređenje cjelokupnog institucionalnog okvira. To može generisati komplementarno finansiranje reformskih procesa od strane drugih MFI.

Ekonomski nadzor

MMF nadgleda međunarodni monetarni sistem i nadgleda ekonomsku i finansijsku politiku svojih  zemalja članica. Kao dio ovog procesa, koji se odvija i na globalnoj razini i u pojedinim zemljama, MMF ističe moguće rizike za stabilnost i savjetuje o potrebnim prilagodbama politike.

Funkcija ekonomskog nadzora podrazumijeava obavezne , bilateralne I redovne konsultacije po Članu IV Statuta MMF-a. Tada se od zemlje čalncie zahtjeva, da u saradnji sa MMF-om vodi ekonomsku politiku I preduzima mjere za obezbjeđenje urednog sistema međusobne razmjene e I stabilnog sistema deviznih kureseva. Zemlja bi trealo da postavi osnovne ciljeve ekonomske politke u pravcu : osiguravanja ekonomskog rasta uz prihvatljivu stabilnost cijena, stabilan monetarni system , izbjegavanje manipulacija deviznim kuresevima I dr.

MMF provodi redovne konsultacije o primjeni člana IV Statuta, posjetom zemlji članici , a po povratku se sačinjava Izvještaj  u kojem se daju preporuke I koji je predmetom odobrenja Izvršnog odbora.

Kreditiranje

MMF daje zajmove zemljama članicama koje imaju stvarne ili potencijalne probleme platnog bilansa kako bi im pomogao da obnove svoje međunarodne rezerve, stabiliziraju svoje valute, nastave plaćati uvoz i   obnove uslove za snažan ekonomski rast.

Vrste aranžmana

SBA ( Stand by Agreement) Okvir SBA-a omogućava Fondu fleksibilan odgovor na potrebe vanjskih zemalja za financiranjem i podupire njihove politike prilagodbe kratkoročnim financiranjem.

Prihvatljivost. Sve države članice koje se suočavaju sa stvarnim ili potencijalnim potrebama za vanjskim financiranjem ispunjavaju uvjete za sporazume o stabilizaciji i pridruživanju koji podliježu politikama MMF-a. Međutim, SBA-ove češće koriste zemlje članice sa srednjim dohotkom (i u novije vrijeme napredne), jer zemlje s niskim prihodima imaju niz koncesijskih instrumenata prilagođenih njihovim potrebama.

Dužina  SBA fleksibilna je i obično obuhvata razdoblje od 12–24 mjeseca, ali ne više od 36mjeseci . Uvjeti posuđivanja: pristup financijskim sredstvima MMF-a u okviru SBA-a temelji se na potrebi države članice za financiranjem, sposobnošću otplate i evidencijom korištenjem sredstava MMF-a. Unutar ovih smjernica, SBA osigurava fleksibilnost u pogledu iznosa za davanje u zajam i vremena isplate. To uključuje: pristup resursima GRA podliježe godišnjem ograničenju od 145 posto kvote za bilo koje 12-mjesečno razdoblje (privremeno povećano na 245 posto kvote do 6. aprila 2021. kao dio odgovora Fonda na COVID-19) i kumulativnog ograničenja vijek trajanja aranžmana do 435 posto kvote, bez otplate. O pristupu iznad normalnih ograničenja odlučuje se od slučaja do slučaja prema MMF-ovoj Izvrsnoj politici pristupa.

Sredstva se mogu unaprijed povući  kada to opravdava snaga politike zemlje i priroda njezinih potreba za financiranjem.

Odobravanje kredita MMF-a u okviru SBA-a može se ubrzati u okviru Mehanizma za hitno financiranje. ovaj se mehanizam koristio tijekom globalne financijske krize.

SCF (Stand-by Credit Facility)  podržava zemelje koji su postigli općenito održivu makroekonomsku poziciju, ali mogu iskusiti epizodne, kratkoročne potrebe za financiranjem i prilagodbom, uključujući one uzrokovane šokovima. SCF podupire ekonomske programe zemalja usmjerenih na postizanje, održavanje ili obnavljanje stabilnog i održivog makroekonomskog položaja u skladu sa snažnim i trajnim rastom i smanjenjem siromaštva. Također pruža podršku politici i može pomoći u kataliziranju inostrabe  pomoći.Država članica s potencijalnom, ali ne trenutnom potrebom za platnobilansom, financiranje SCF-a može tretirati kao mjeru predostrožnosti.

SCF aranžman može se kretati od 12 do 36 mjeseci. Budući da je SCF namijenjen rješavanju epizodnih kratkoročnih potreba, njegova je upotreba obično ograničena na 3 godine., Procjenjuje se na stalnoj osnovi, s iznimkama za SCF aranžmane koji se tretiraju kao predostrožnost.

Financiranje u okviru SCF-a ima nultu kamatnu stopu s počekom od četiri godine i konačnim dospijećem od osam godina. Naknada za dostupnost naplaćuje se 0,15 posto godišnje na nepovučeni dio raspoloživog iznosa tijekom svakog šestomjesečnog razdoblja. Fond pregledava nivo  kamatnih stopa za koncesione objekte prema PRGT-u svake dvije godine na temelju mehanizma PRGT-ovih kamatnih stopa, a sljedeći pregled očekuje se da će biti završen 2021. godine.

EFF (Extend Fund Facility)  je osnovan kako bi pružio pomoć zemljama koje imaju ozbiljne neravnoteže u plaćanju zbog strukturnih prepreka ili sporog rasta i suštinski slabe pozicije platne bilanse. EFF pruža potporu opsežnim programima, uključujući politike potrebne za ispravljanje strukturnih neravnoteža tijekom duljeg razdoblja.

EFF je jedno od nekoliko olakšica koje se daju pod MMF-ovim računom općih resursa (GRA). Pristup resursima GRA podliježe uobičajenom ograničenju od 145 posto godišnje kvote MMF-a u zemlji [1] (privremeno povećano na 245 posto kvote do 6. travnja 2021. godine kao dio odgovora Fonda na COVID-19) i kumulativnom ograničenju u svim izvanrednim izloženostima GRA tijekom trajanja programa od 435 posto njegove kvote, umanjene za predviđene otplate-

izvori dostupni u okviru EFF-a podliježu naknadi za obveze koja se naplaćuje na početku svakog 12-mjesečnog razdoblja za iznose koji bi se mogli povući. Te naknade iznose 15 baznih bodova ili 0,15 postotnih bodova za iznose do 115 posto kvote; 30 baznih bodova na iznose iznad 115 posto i do 575 posto kvote; i 60 baznih bodova na iznose koji prelaze 575 posto kvote. Naknade se vraćaju ako se iznosi izvlače tokom relevantnog razdoblja, pa ako zemlja povuče cjelokupan iznos preuzet u okviru EFF-a, naknada za obveze se u potpunosti vraća.

Stopa zajma. Cijena posudbe vezana je uz MMF-ovu tržišnu kamatnu stopu, poznatu kao osnovna stopa naplate, koja je povezana s kamatnom stopom Fonda za posebna prava vučenja (SDR). Trenutno osnovnastopa naplate iznosi SDR stopa uvećana za 100 baznih bodova ili 1 postotni bod. Veliki zajmovi imaju dodatak od 200 baznih bodova, plaćen na iznos zaostalog kredita iznad 187,5 posto kvote. Ako kredit ostane iznad 187,5 posto kvote nakon 51 mjeseca, dodatak raste na 300 baznih bodova. Dodaci su namijenjeni obeshrabrivanju velike i dulje upotrebe sredstava MMF-a.

ECF (Extended Credit Facility)

ECF podržava ekonomske programe zemalja usmjerenih ka kretanju ka stabilnom i održivom makroekonomskom položaju u skladu sa snažnim i trajnim smanjenjem i rastom siromaštva. ECF također može pomoći u kataliziranju dodatne strane pomoći.

 ECF je dostupan svim zemljama članicama prihvatljivim za PRGT koje se suočavaju s dugotrajnim problemom platne bilance, tj. Kada bi se očekivalo da će se rješavanje osnovnih makroekonomskih neravnoteža proširiti u srednjoročnom ili dugoročnom razdoblju.

Trajanje i ponovljena upotreba. Pomoć u okviru aranžmana ECF pruža se u početnom trajanju od tri do pet godina, sa ukupnim maksimalnim trajanjem od pet godina. Nakon isteka, otkazivanja ili raskida ECF aranžmana, mogu se odobriti dodatni ECF aranžmani.

Pristup finansiranja ECF-a određuje se od slučajeva do slučajeva, uzimajući u obzir potrebe platnog bilansa zemlje, snagu njenog ekonomskog programa i sposobnost otplate Fonda, iznos neotplaćenih kredita Fonda i dokaz člana o prošlosti korišćenja kredita Fonda, rukovodilaca koji imaju normativni pristup. [1] Ukupan pristup koncesijskom finansiranju prema PRGT-u ograničen je na 100 posto kvota godišnje, a ukupni zaostali koncesijski kredit na 300 posto kvote. Ova ograničenja mogu se prekoračiti u izuzetnim okolnostima, podložno ograničenjima od 133,33 posto kvote (godišnje) i 400 posto kvote.

Flexiblile Credit Line (FCL)

Da bi pomogli u sprečavanju ili ublažavanju kriza i jačanju poverenja na tržište tokom perioda povećanih rizika, članovi sa već snažnim politikama mogu koristiti fleksibilnu kreditnu liniju ili liniju predostrožnosti i likvidnosti.

Trgovine s vrlo jakim ekonomskim osnovama i evidencijama politika, koje ispunjavaju dolje navedene kvalifikacione kriterije, mogu zatražiti FCL aranžman kada se suoče sa potencijalnim ili stvarnim pritiscima na platni bilans. Fleksibilnost koju pruža FCL znači da MMF može zadovoljiti širok spektar potreba zemalja:

Kvalifikovane zemlje imaju fleksibilnost da crpe kreditnu liniju u bilo kom trenutku u unapred određenom roku ili da je tretiraju kao instrument predostrožnosti.

FCL aranžman funkcioniše kao obnovljiva kreditna linija, koja bi u početku mogla biti na jednu ili dvije godine. Prema dvogodišnjem FCL aranžmanu, pregled izvršnog odbora politika člana mora biti završen u roku od 12 mjeseci od odobrenja aranžmana kako bi član mogao zadržati pristup resursima Fonda u drugoj godini. Pregledom će se procijeniti kontinuirano poštivanje člana kriterijima kvalifikacije. Ako se zemlja odluči povući s kreditne linije, otplata će se izvršiti u periodu od 3¼ do 5 godina.

Ne postoji ograničenje pristupa resursima MMF-a, a potreba za resursima procjenjuje se od slučaja do slučaja, ovisno o stvarnoj ili potencijalnoj potrebi platnog bilansa članice. trošak zaduživanja prema FCL isti je kao i prema tradicionalnom Stand-by aranžmanu Fonda (SBA) i Liniji predostrožnosti i likvidnosti.

Rapid Finance Intrument (RFI)

Instrument za brzo finansiranje (RFI) i odgovarajuća brza kreditna linija ( Rapid Credit Facility -RCF) za zemlje sa niskim prihodima pružaju brzu pomoć zemljama sa hitnim potrebama platnog bilansa, uključujući šokove od cijena robe, prirodnih katastrofa i domaće nestabilnosti.

Odražavajući različite okolnosti u zemlji, očekuje se da će programi podržani GRA riješiti probleme platnog bilansa  člana tokom programskog perioda, dok PRGT programi predviđaju duže trajanje za rješavanje problema platnog bilansa

RFI je dostupan svim zemljama članicama, iako će zemlje članice koje ispunjavaju uvjere za Povjerenje za smanjenje siromaštva i rast vjerovatnije koristiti sličan koncesijski instrument za brzo kreditiranje (RCF). RFI je dizajniran za situacije u kojima punopravni ekonomski program ili nije potreban niti izvediv. Prva situacija može nastati kad je šok privremene i ograničene prirode, dok se druga može javiti kada je ograničena sposobnost dizajniranja ili provođennja  politike člana, uključujući zbog hitne prirode potrebe platnog bilansa ili zbog krhkosti.

Kao odgovor na velike i hitne finansijske potrebe članova Covid-19, ograničenja pristupa pod redovnim okvirom RFI privremeno su povećana sa 50 na 100 posto kvote godišnje i sa 100 na 150 posto kvote na kumulativnom osnova, neto od predviđenih otkupa. Viša ograničenja pristupa primjenjivat će se započetni šestomjesečni period, od 6. aprila 2020. do 5. oktobra 2020., a Izvršni odbor MMF-a može ih produžiti.

Razvoj kapaciteta

MMF radi sa vladama širom svijeta na modernizaciji njihovih ekonomskih politika i institucija i obuci njihovih ljudi. To pomaže zemljama da ojačaju ekonomiju, poboljšaju rast i otvore nova radna mjesta.

Upravaljanje MMF-om

Upravni organi MMF-a su :

  1. Upravni odbor ili Odbor guvernera. To je najviše upravljačko tijelo. U njega svaka zemlja članica imenuje guvrenera / zamjenika koji su obično ministri finansija ili guverneri centralnih banaka. Mandat im traje do narednog imenovanja od strane svojih vlada. Ovo tijelo razmatra sva važna pitanja definisana Statutom kao : prijem ili isključenje iz članstva, visina kvote za zemlje, o izmjenama statutarnih akata, usvaja budzet itd.
  2. Izvršni odbor ili Odbor izvršnih direktora se sastoji od 24 Izvršna direktora. Sedam  najrazvijenijih zemalja koje imaju najviše kvote I glasačku moć biraju po jednog direktora, a ostale biraju članice glasanjem . zemlje su razvrstane u grupe /konstituence. Predsjednik konstituence je ujedno izvršni direktor.

 

 

Kapital

Uplaćena sredstva članica pedstavljaju opšte izvore finansiranja . Ukoliko uplate zemalja nisu dovoljne sredstva se osiguravaju dopusnkim pozivima za uplatu sredstava ili se osguravaju na tržištu kapitala. Kod MMF-a ukupan uplaćeni i upisani kapital se vodi na Računu opštih izvora sredstava , a dio koji se odnosi na zemlju je kvota. Na osnovu posebne formule se izračunava kvota za svaku zemlju I ona se revidira svakih 5 godina.  Kvote se izražavjau u Specijalnim pravima vučenja (SDR) SDR je međunarodna rezervna imovina koju je MMF stvorio za dopunu službenih rezervi svojih zemalja članica.SDR nije valuta. To je potencijalno polaganje prava na slobodno upotrebljive valute članica MMF-a. a kao takva, SDR-ovi mogu zemlji pružiti likvidnost. Korpa valuta definira SDR: američki dolar, eur kineski juan, japanski jen i britanska funta.

Glasačka moć zavisi od visine kvote. Učlanjenjem u MMF svaka zemlja dobiva 250 glasova a za svakih 100.000 SDR od iznosa kvote  se dodaje po jedan glas.

Saradnja BIH I MMF

Bosna I Hercegovina je članica MMF-a od 1995 .godine kada je Izvršni odbor MMF-a , nakon zaključenja Opšteg ovkrirnog sporazuma za mir u BIH donio odluku da je BiH ispunila uslove za članstvo. Zemlje sukcesori SFRJ su naslijedile članstvo , a snjim određena prava I obaveze SFRJ u MMF –u . Bosni I Hercegovina je preuzela po ključu alokacije 13,2 % prava  obaveza koje proizilaze iz članstva u MMF.  

Iznos peuzete kvote  (upisani kapital) za BIH , kada je postala članica iznosila je 121,2 milijuna SDR, a dospjele obveze prema MMF-u, u iznosu 25 milijuna SDR izmirene su tzv. kreditom premošćenja (bridge loan) za postkonfliktne situacije odobrenim u iznosu 30,3 milijuna SDR.

Ubrzo je 1999. godine od MMF-a , opštom revizijom kvota , pokrenuta procedura povećanja kvote na 161,1 milion SDR.

Međunarodni monetarni fond je predložio u skladu sa Odredbama Rezolucije broj 66-2 o Četrnaestoj Opštoj reviziji kvota i reformi Izvršnog odbora Međunarodnog monetarnog fonda,  da se kvote članica Fonda  povećaju,. Prijedlog povećanja  kvote za Bosnu i Hercegovinu  je za SDR 96,1 milion, i nakon povečanja kvota Bosne i Hercegovine  iznosi SDR 265,2 miliona što čini 0,06% od ukupnog iznosa kvota u MMF-u. Glasačko pravo Bosne i Hercegovine iznosi 4112 glasova.

Od početka članstva u MMF-u Bosna I Hercegovina je se nalazi  zajedno sa 14 zemalja u konstitucenci u kojoj je na čelu Nizozemska.

Iznos kvote  za Bosnu i Hercegovinu znači  mogućnost  glasačkog kapaciteta koju kao mala zemlja članica izražava putem konstituence zemalja članica kojom predsjedava Nizozemska i koja trenutno zbrojem glasova Armenije, Belgija, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Gruzije, Izraela, Luksemburg,  Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Nizozemske , Rumunije i Ukrajine ima glasačku moć jednaku broju glasova 272.983 ili 5.44 % od ukupnog broja glasova. S druge strane, povećanje kvota omogučava   Bosni  i Hercegovine veći  pristup sredstvima u slučaju poremećaja platnih bilanci, pomoć za unapređenje ekonomskog rasta i smanjenja siromaštva.

 

Finansijski aranžmani

Bosna I Hercegovina je korisnik tri  vrste aranžmna:

Stand-by’ aranžman se odobrava članicama u slučajevima poremećaja platnih bilanci.Sredstva se dodjeljuju pod uslovima koje BiH dogovara sa MMF-om kroz program reformi koji je definisan u Memorandumu o ekonomskoj i finansijskoj politici i Pismu namjere. Odborenja aranžmana i isplata svake nardne transe  sredstava se vrše nakon redovnih konsultacija po osnovu člana IV Statuta. Sredstva se dodjeljuju sukcesivno  u tranšama, kojima uvijek predhodi pregled MMF-a o ispunjenosti uslova i ostvarenom napretku u skladu sa dogovorenim programom reformi. U periodu od 1998. do 2012.godine odobrena su Bosni i Hercegovini ukupno četiri ‘Stand-by’ aranžmana.Sredstva se odobravaju na period do tri godine ,a svaka transa se otplaćuje u 8 jednakih kvartalnih rata. BIH je otplatila sav dug po Stand-by aranžmanima.

Aranžman

Period

Odobreni iznos  (SDR)

Povučeni iznos (SDR)

 I Stand-by aranžman

1998-2001

94 420.000

94.420.000

II Stand –by anarnžman

2002-2004

67,600.000

67.600.000

III Stand-by aranžman

2000-2012

1.014.600.000

338.200.000

IV Stand-by aranžman

2012-2014

558.030.000

422.750.000

EFF (Extended Fund Facility)  je prošireni finansijski aranžman MMF-a koji se odobrava članicama u slučajevima poremećaja platnih bilanci. .Kerditiranje se vrši iz opštih izvora MMF-a.  Sredstva se dodjeljuju pod uslovima koje BiH dogovara sa MMF-om kroz program reformi koji je definisan u Memorandumu o ekonomskoj i finansijskoj politici i Pismu namjere. Aranžman traje najviše četiri godine. Sredstva se dodjeljuju fazno u tranšama, kojim predhodi pregled MMF-a o ispunjenosti uslova i ostvarenom napretku u skladu sa dogovorenim programom reformi. Zemlja može povući do čak I do 250% više od vrijednosti kvote.  EEF aranžman je odobren Bosni i Hercegovini u 2016. godini. Sredstva su odobrena za period od 3 godine ,a tranše se otplaćuju u 12 jednakih polugodišnjih rata. Bosna i Hercegovoina je izmirila obaveze prema MMF-u i za taj aranžman.

Aranžman

Period

Odobreni iznos  (SDR)

Povučeni iznos (SDR)

 EFF

2016-2019

443.042.000

126.825.000

RFI aranžman je aranžman brze finansijske pomoći koja je dodjeljena Bosni i Hercegovini u 2020. godini radi ublažavanja posljedica pandemije uzrokovane COVID-om.

Aranžman

Period

Odobreni iznos  (SDR)

Povučeni iznos (SDR)

 RFI

2020-

265.200.000

265.200.000

Ukupna vrijednost pomoći koja je odobrena putem naprijed navedenih aranžmana  Bosni i Hercegovini je u iznosu SDR 2.442.892.000,00