SFD/KF

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Saudijski fond za razvoj (SFD)

Saudijski fond za razvoj je osnovan Kraljevskim Dekretom br. M/48 dana 14.08.1394. HG (01.09.1974.) kako bi učestvovao u finansiranju projekata odobravanjem kredita zemljama u razvoju prilikom razvoja njihovih privreda te kredita koji su potrebni za provođenje njihovih razvojnih projekata i programa.
Sjedište Fonda nalazi se u Rijadu, Saudijska Arabija. Saudijski Fond je pravno lice koje posjeduje nezavisni materijalni status. Njime upravlja šest - članova Upravnog odbora kojim predsjedava ministar finansija. Potpredsjedavajući/direktor Fonda ima izvršnu vlast i odgovoran je za provođenje odluka Upravnog odbora.
U vrijeme njegova nastanka, kapital Fonda iznosio je 10 milijardi saudijskih rijala, međutim, s
obzirom na zemlje u razvoju povećanjem potrebe za pomoć u cilju provedbe razvojnih projekata, Fonda kapital je povećan tri puta, a 1991 iznosio je 31 milijardu saudijskih rijala. Unatoč činjenici da je Fond posluje u relativno kratkom vremenu, on je postigao veliki napredak u području međunarodnog razvoja saradnje. Fond sada pridonosi financiranju 3750 projekata u 83zemlje , koji se sastoji od 46 afričkih zemalja, 29 azijskih zemalja i 8 zemalja drugim dijelovima svijeta u koje je uložio 69.958 miliona SDR.
Saudijski fond za razvoj vrši dvije vrste finansijskih operacija : odobrava kredite za razvojne projekte i vrši osiguranje izvoznih kredita.
Finansiranjem razvojnih projekata Fond doprinosi ovim projektima davanjem povoljnih izvora finansiranja . Njegova aktivnost nije geografski ograničena, a takođe direktno komunicira s vladama zemalja u razvoju kako bi učestvovala u finansiranju prioritetnih razvojnih projekata. Fond daje prioritet u finansiranju najmanje razvijenim zemljama sa niskim prihodima.
Misija fonda kroz Saudijski izvozni program je osiguravanje finansiranja i garancija nacionalnog izvoza sirove nafte.
SFD ima razvijenu mrežu partnera i sarađuje sa mnogim međunarodnim finansijskim i razvojnim agencijama u Aziji , Africi , Americi i Evropi.
U odobravanju kredita za financiranje razvojnih projekata, Fond zahtijeva da:
1. Rezultat projekta bi trebao biti ekonomski i / ili društveno izvodljiv i prihvatljiv
2. Kredit treba biti isplaćen i otplaćen u saudijskim rijalima
3. Iznos odobrenih sredstava kredita, za svaki projekt, ne smije prelaziti 5% kapitala Fonda, niti biti veći od 50% od ukupnih troškova projekta za koji je kredit odobren.
4. Ukupni iznos kredita koji se odobrava u bilo koju zemlju ne smije prelaziti 10% kapitala Fonda u bilo koje vrijeme.
Krediti se odobravaju na period do 50 godina sa grace periodom do 10 godina. Kamata na sredstva se kreće od 1% i ona je najčešća. Servisni troškovi kredita se kreću od 0,5% godišnje na nepovučeni iznos.
Kada je potpisan Ugovor o kreditiranju, postoje određene zakonske procedure koje je potrebno da se završe prije nego se kredit može proglasiti efektivnim. Samo nakon proglašenja dana efektivnosti, aktivnosti od strane zajmoprimca se mogu preduzeti ili da Fond rezerviše iznose kao obavezu Fonda ili da isplati bilo koji iiznos ili nalog zajmoprimca na bilo koji način.
Kada je plaćanje pod Ugovorom potpuno ispunjeno i poznata je strana valuta koja je ekvivalentna saudijskom rijalu, bilo koji višak saudijskih rijala se moze iskoristiti da se podmire dalji troškovi pod istom kategorijom.
Pod normalnim aktivnostima, Fond se neće složiti da finansira nove stavke i neće biti razmatrane u vremenu kada je Ugovor već potpisan i kasnije na prijedlog zajmoprimca kao sredstva korištenja nepotrošene razlike kredita. Upravni odbor SFD odobrava kredit da se završi konkretni objekat i malo je vjerovatno da će odbor naknadno odobriti korištenje dijela ovih kreditnih sredstava za druge svrhe iako druge svrhe mogu biti blisko vezane za orginalni projekat.
Zajmoprimac moze aplicirati Fondu da povuće sredstva iz kredita u bilo kojoj ili svim od tri navedene metode:
a) Procedura trošenja
b) Direktnom procedurom isplate
c) Plaćanje procedurom akreditiva.
Svi troškovi koji su predmetom radova na projektu su prethodno navedeni Ugovorom osim ukoliko specifične odredbe nisu napravljene u Ugovoru o kreditiranju za retroaktivno finansiranje. Carine na uvoz, PDV, porezi ili drugi državni prihodi a predmet su zajmoprimca kod osiguranja robe neće biti plaćene niti refundirane iz kredita. Konačnu odgovornost za nabavku roba ili izvođenje radova, na efikasan način, kao i za uspješan završetak projekta koji se finansira, snosi zajmoprimac ili agencija koju je on imenovao, u saglasnosti sa Fondom finansijerom, za implementaciju projekta.
Saradnja Bosne i Hercegovine i SFD
Saradnja je otpočela još 1999. godine kada je finansiran prvi projekat za izgradnju i obnovu zemlje. U tom kontekstu finansiranje SFD-a je bilo usmjereno na sektor saobaraćaja i izgradnju putnih komunikacija , izgradnju opštinske infrastukture u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, izgradnju i opremanje bolnica , kuća za izbjele i raseljene osobe, finansiran je i ekonomski oporavak i sektor obrazovanja. SFD je do sada finansirao u Bosni i Hercegovini devet projekata od čega je tri završeno a šest aktivno. Za projektne potrebe u BiH odobreno je kreditnih i grant sredstava u iznosu 579.730 miliona SAR ili 154.600 miliona USD.

a) Dokumenti
b) Portfelj projekata sa pripadajućim izvještajima