IFC

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Međuanrodna finansijska korporacija IFC (International Financial Corporation)

OPŠTI PODACI

Osnivanje , djelatnost ,  kapital , članstvo

Međunarodna Finansijska korporacija (International Finance Corporation –IFC) je  organizacija

 u sastavu grupacije Svjetske banke koju pored nje čine Međunarodna banka za obnovu i razvoj

( International Bank for Reconstruction and Development –IBRD) ; Međunarodna Razvojna banka

( International Development bank  –IDA); Multilateralna agencija za garanovanje investicija MIGA

( Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) . Osnovana je 1956.godine sa idejom da  privatni sektor ima potencijal da transformiše tržišta u razvoju . Ima isti broj članica kao sestrinska IBRD , 184 zemlje, jer članstvo u jednoj podrazumiijeva članstvo i u drugim članicama grupacije.

Bosna i Hercegovina je članica grupacije Svjetske banke ( IBRD.IDA,IFC i MIGA) od 1996.godine .

IFC pomaže ubrzavanju održivog ekonomskog razvoja u zemljama u razvoju finansiranjem i investicijama u privatnoi sektor , mobilizirajući kapital sa međunarodnih finansijskih tržišta , te obezbjeđuje čitav niz savjetodavnih usluga u poslovanju preduzeća i vladama.

IFC pomaže preduzećima i finansijskim institucijama da kreiraju radna mjesta u rastućem tržištu , generiše prikupljanje prihoda od poreza, unaprijedi upravljanje preduzećima i zaštitu okoline, te da doprinosi razvoju lokalne zajednice.

IFC fokus stavlja na pet strateških prioriteta za uvećavanje njegovog uticaja na održivi razvoj:

 1. Jačanje svog uticaja na granična tržišta i sektor MSP
 2. Izgraditi dugoročno partnerstvo sa velikim učesnicima u zemljama u razvoju
 3. Ukazivati na klimatske promjene i promjene u životnoj sredini i jačanje društvenih aktivnosti
 4. Ukazivati na poteškoće za investiranje u privatni sektor i infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje i
 5. Razvoj domaćih finansijskih tržišta kroz izgradnju institucija i upotrebu novih produkata

U svim svojim investicijama IFC naglašava  uticaj projekata  na održivi razvoj i koristi koje taj razvoj donosi za privredu i društvo. Investicije mogu biti u obliku:

-          Zajmova preduzećima

-          Sindiciranih zajmova

-          Finansiranje aktive

-          Finansiranje kvazi aktive

-          Strukturalno finansiranje

-          Posredničko finansiranje

-          Finansiranje za izlazak na tržište

 

Savjetodavne usluge i ekspertize su takođe raznolike. Takve vrste usluga su najčešće vezana za preduzeća (pristup finansiranju, upravljački savjeti, savjetodavne usluge vezano za zaštitu okoliša i socijalnu održivost, za stvaranje investicione klime i infrastrukture, agrobiznis i šumarstvo, finansijske usluge , državno i privatno partnerstvo, infrasturktura ,edukacija , zdravstvo , povećanje konkurentnosti preduzeća, pristup  domaćinstava  finansiranju  kroz mikrofinansijski sektor.

Kao članica IFC, BiH mora poštovati Statut i druga interna akta , u kojima se traži  od članica ( član III sekcija 3(ii)  ) da dostave Korporaciji  svoju saglasnosti / nesaglasnost sa obrazloženjem za realizaciju investicija i projekata na teritoriji BiH. U investicijama IFC ulaže vlastita sredstva i sama snosi rizik ulaganja. Davanje saglasnosti nije povezano za davanje garancija države za realizaciju navedenih projekata niti za zaduživanje.

Najviša tijela IFC su ista kao i tijela Svjetske banke u kojima je Bosna i Hercegovina prisutna na isti način Predsjednik Svjetske banke je ujedno predsjednik IFC-a.

Kapital i članstvo

Bosna i Hercegovina je postala punopravna člancia IFC-a 1996.godine i od tada ima pravo na sve obilke potpore koje IFC pruža. Upisani broj dionica iznosi 9331 potencijalnu dionicu po vrijednosti 1.000 USD. Potencijanu jer se do 2025. godine Bosna i Hercegovina mora uplatiti povećanje kapitala (opšte i selektivno).   Upisani kapital je 9,331 milion USD što će joj dati glasačku moć od 0,06% 

Međunarodna finansijska korporacija pokrenula dokapitalizaciju s ciljem povećanja broja dionica i unapređenja broja glasova zemalja članica putem  Selektivnog povećanja kapitala i Generalnog  povećanja kapitala . Ukupan obim predložene dokapitalizacije je 5,5 milijardi.

Zemljama članicama je predloženo da se očituju prema predloženoj dokapitalizacij u srazmjernim iznosima prema udjelu kapitala, tako da se na Bosnu i Hercegovinu odnosi e a predloženo povećanje za uplatu  kod IFC iznosi USD 2,4 miliona /indikativno/ čime bi se udio dionica povećao na 0,03% od ukupnih dionica što odgovara 0,06 % odukupnogbrojaglasova.

S tim u vezi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 156. sjednici održanoj 5.11.2018. godine donijelo Odluku o povećanju broja glasova i udjela Bosne i Hercegovine i povećanju kapaciteta kapitala u Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (IFC) na iznos od 2.388.000,00 USD (Službeni glasnik BiH, broj 84/18).

Bosna i Hercegovina se navedenim Odlukama obavezala izvršiti upis novih dionica kod  kod IFC-a plaćanje novih dionica izvršiti u srazmjernim iznosima u trogodišnjem periodu počevši od 2020. godine, završno sa 2023 za selektivno povrećanje kapitala tj 2025. Za generalno povećanje kapitala

U decembru 2020. godine Bosna i Hercegovina je uplatila 990.172,08 USD po osnovu povećanja kapitala u IBRD i 1.194.000,00 USD po osnovu povećanja kapitala u IFC.

 

  IFC u  Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina u regionalnom smislu za IFC pripada Regionu Evropa i Centralna Azija . U tom regionu IFC je definisao priortitete djelovanja : konkurnetnost i ekonomska različitost, finansijski sektor , klimatske  promjene , demografski izazovi i regionalna i tržištna integracija.

IFC-ov portfelj za razdoblje CPS 2016 2020 gdoine   ostao je stabilan, ali nove obveze bile su ispod

projekcije. IFC-ov investicijski portfelj iznosio je 90 milijuna američkih dolara (u cijelosti isplaćen od maja 2015.).

Tokom  razdoblja CPS-a IFC je uložio oko 62,5 milijuna USD u dugoročno financiranje i oko 0,9 USD milijuna kratkoročnih financiranja trgovine, podržavajući šest investicijskih projekata, dva u financijskom i četiri u realnom sektoru. Kroz svoja ulaganja u financijski sektor IFC je podržao program kreditiranja stanova te financiranje mikro i malih i srednjih poduzeća. U realnom sektoru IFC je pružio pomoć privatnim preduzećima  u automobilskom, prehrambenom i tekstilnom sektoru. Ulaganje IFC-a pomoglo je preduzećima  da se povećaju njihov izvoz i otvaranje novih radnih mjesta, te promovirali regionalne SDI i investicije Jug-Jug.

Kroz svoj Savjetodavni projekt o učinkovitosti resursa, IFC promovira  učinkovitost korištenja resursa i  pomaganje proizvodnim firmama  da utvrde i primijene najbolje prakse i smanje

potrošnja resursa (energije, vode, materijala itd.), s procijenjenim milijunom američkih dolara godišnje ušteda u materijalu i energiji. IFC je tokom CPS-a financirao više od 63 milijuna američkih dolara razdoblje bilo je ispod raspona od 80-100 milijuna USD predviđenih na početku CPS-a. Ovaj

djelomično je posljedica nižeg gospodarskog rasta, sporijeg od predviđanja provedbe Programa

program privatizacije, ograničeno sudjelovanje privatnog sektora u infrastrukturnim sektorima, loše poslovanje okoliš i tromost direktnih stranih ulaganja.  Uz projekte specifične za zemlju, IFC je podržao nekoliko regionalnih  ulaganja u korist BiH, uključujući širenje velike Zapadnoeuropske banke na Srednju  i Južnu Europu , restrukturiranje vodećeg distributera robe široke potrošnje u Južnoj Istočnoj Evropi  i širenje tvrtke za pružanje usluga telekomunikacijskog inženjeringa.

Strateški pravci djelovanja  IFC –a u Bosni I Hercegovini 

Strategija partnerstva za zemlju IFC ugrađuje u Strategiju partnerstva za BiH koju grupacija Svjetske banke priprema za Bosnu i Hercegovinu za srednjoročna razdoblja i to u poglavlju koji se odnosi na „Program grupe Svjetske banke“. 

U  Strategiji za period 2015-2020. godina Svjetska banka je  područja svoje intervencije bazirala na Srednjoročnoj razvojnoj strategiji BiH i „Platformi za akciju“ koju su potpisali  premijeri FBiH i Republike Srpske ,  gradonačelnik Brčko Distrikta i predsjedavajući SMBiH.  U navedenoj platformi za akciju gore navedeni su potpisali podršku za reforme koje obuhvataju sljedeća područja  :

 1. Unaprijeđenje fiskalne koordinacije i stablinosti ( postizanje dogovora o formuli za raspodjelu prihoda , uspostavljanje zakonske osnove za formiranje nacionalnog fiskalnog vijeća kao i praćenja opštih ciljeva fiskalne politike različitih nivoa državne vlasti, pregledom planova za socijalnu potrošnju, smanjivanje odnosa  javne potrošnje i BDP.)
 2. Konurentnost i kreiranje boljeg poslovnog okruženja ( eliminisanje administrativnih prepreka i harmonizovanje uslova za poslovanje , harmonizovanje osnovica za porez i dohodak, unaprijeđenje funkcionisanja finansijskog sektora kroz povećanje stepena integracije sistema supervizije banka , tržišta HOV i aktivnosti vezanih za osiguranje, promovisanje regulisanja ugovornih odnosa na način koji osigurava pravnu sigurnosti i predvidljivost, otvaranje tržišta i neometanog protoka roba, usluga i kapitala , eliminisanje prepreka za mobilnost radne snage, penzija i socijalnog osiguranja
 3. Razvoj tržišta.
 4. Reforma javne uprave
 5. Penziona i socijalna reforma
 6. Vladavina prava

 

U ovom periodu je IFC pružao savjetodavne usluge koje su u BiH bile okrenute na konkretne programe koji su bili vezani za četiri poslovne linije:

-          Dodavanje vrijednosti firmama , unaprijeđenje prakse upravljanja, povećanje stepena konkurentnosti lokalnih kompanija, i unaprijeđenje praksi snadbijevačkih lanaca u vezi sa materijalima koji se mogu ponovo koristiti

-          Unaprijeđenje poslovnog okruženja sa programima koji su vezani za alternativno riješavanje sporova i konkruentnost na pod-državnom nivou

-          Dostupnost finansiranja sa programima za finansiranje stambene izgradnje , mikrofinansiranje i održivo finansiranje

-          Infrastruktura  za promovisanje učešća privatnog sektora u infrastrukturalnim podsektorima

 

Saradnja sa partnerima

U postizanju svojih ciljeva IFC ima razvijenu saradnju sa OECD, Multilateralnim razvojnim bankam i zemljama članicama G7 i G20.

 1. Dokumenti

 

2. Aktivni portfolio projekata u BIH

 

Pregled investicija IFC od 2000 do 2016.godine – tabela word

 

3. Aktuelna pitanja saradnje