MIGA

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Multilateralna agencija za garantovanje investicija -MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency – World Bank Group)

OPŠTI PODACI

Osnivanje, djelatnost , kapital

U nastojanju da se ostvari osnovni cilj „ povećati protok kapitala i tehnologije u proizvodne svrhe  u zemljama  u razvoju pod uslovima koji su konsistenti sa njihovim razvojnim  potrebama, politkama i ciljevima na osnovu poštenih i stabilnih standarda za strane investicije“, osnovana je MIGA 1995.godine kada je Odbor guvrenera Svjestske banke donio posebnu Konvenciju.  

Djelatnost agencije je obebjeđenje i izdavanje garancija investitorima ( koji mogu biti preduzeća ili finansijske institucije ) za projekte u raznim zemljama u kojima postoje identifikovani rizici ulaganja. MIGA izdaje garancije investitorima koji ulažu u razne sektore u nerazvjenim ili zemljama u razvoju (182 zemlje). MIGA pomaže i investitorima i zemljama korisnicama da poglodne projekte osiguraju od rizika . Time je njena misija podsticanje direktnih investicija u zemljama u razvoju.  Investitori i firme u koje se investira , u sadašnjem turbulentnom investicionom okruženju ,  na mladim  financijskim tržištima i tržištima realnih dobara  ,  uviđaju da obezbjeđenje od raznih rizika je nezaobilazno. MIGA izdaje garancije kojim se pokrivaju:

-          Ograničenja transfera novca I nekonvertibilnost valuta  - ta garancija pokirva gubitke koji nastaju iz  nemogućnosti investitora da konvertira  domaću valutu (kapital , kamatu , profit i druge novčane korisiti) u stranu valutu kod transfera van zemlje domaćina. Pokriće obuhvata osiguranje od produžetka odgoda u kupovini strane valute uzrokovane akcijama Vlade.

-          Eksproprijacija  - osiguranje pokriva i štiti od gubitaka prouzrokovanih na osiguranoj imovini, kada kao rezultat akta Vlade zemlje domaćina  dođe do ograničenja ili eliminisanja vlasništva na imovini ili kontrole nad imovinom ili prava na imovinu.

-          Politički rizik koji je u vezi sa ratom  i civilna razaranjima  – osiguranje od rizika pokriva gubitak nastao destrukcijom, razaranjem ili fizičkim oštećenjem nepokretne imovine prouzrokovanim politčki motivisanim aktivnostima – rat, revolucije, terorizam  i civilna razaranja.  

-          Poboljšanje kredita ( osgiuranje od gubitaka zaštita od gubitaka zbog propusta suverenog ili državnog poduzeća da izvrši plaćanje po dospijeću)

-          Raskid ugovora – osiguranje od gubitka koji je prouzrokovan od strane Vade zemlje domaćina ili kada je raskinut ugovor sa investitorima. 

U svom radu MIGA nastoji da se vodi transparentnim  politikama i standardima koji se primjenjuju na projekte koji moraju biti u suglasnosti sa gore navedenim politikama MIGA-e, ali koji su primjenjivi po lokalnom , nacionalnom i međunarodnom pravu.

Klijenti, investitori u neku od zemalja sa rizikom , podnose aplikaciju MIGA-i za izdavanje garancije. U početku je to preliminarna aplikacija , koja se provjerava u smislu prihvatljivosti u pogledu određenih elemenata. Nakon toga se vode diskusije sa klijentom oko visine garancije, pokricima I cijeni. U sljedećem koraku klijent podnosi konačnu aplikaciju za izdavanje garancije u formi propisanoj od Agencije sa svom pratećom dokuemntacijom ( studijama izvodljivosti, finansijskim procjenama , kreditnom dokumentacijom, finansijskim izvjestajima I dr. )  Kad se ista odobri , nakon ekstenzvinog procesa procjene profila rizika I provjere da li je aplikacija u skladu zsa pravnim i zahjtevima politike Agencije  menadžemt odobrava projekat. Za vrijeme odobravanja od države članice koja je domaćin investicijama se traži sagalsanost za istu. Kad se to osigura cjelokupni paket dokumentacije zajhedno sa analizom socijalnog I okolišnog uticaja se podnosi Odboru  guvrenera koji donosi odluku. 

 

Saradnja MIGA i BiH

Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije kojom se 1985. godine uspostavlja MIGA, kao dio grupacije Svjetske banke i postala je njena članica 1992. godine.

Kao članica grupacije Svjetske banke strateške ciljeve u BIH i djelovanje  ostvaruje u skladu sa ciljevima I područjima djelovanje definisanih u Strategiji Svjetske banke za zemlju zajedno sa drugim članicama Grupacije.

 Ministarstvo finanisija i trezora, po članu 38. Konvencije je  institucija ispred BIH za saradnju i komunikaciju  sa MIGA-om . Članom 15 . Konvencije se obavezuje da obezbjedi odobrenje (saglasnost) prije nego što MIGA izda Sporazum o garanciji sa investiorom  za projekte na teritoriji Bosne i Hercegovine, predpostavljajući da su isti u skladu sa razvojnim nacionalnim planovima BiH.

U MIGA-i Bosna i Hercegovina ima upisanih 80 dionica tj .865.600 USD . Od toga uplaćeni kapital iznosi 173.120 USD , a kapital po pozivu 692.480 USD. Takva pozicija joj omogućava da ima 304 glasa ili 0,14% ukupne glasačke moći u upravnom tijelu.

U periodu od osnivanja do danas MIGA je izdala stranim  investitorima garancije u ukupnoj vrijednosti oko 2 milijarde USD  za investicije u privredne subjekte i banke u Bosni i Hercegovini.

  1. Dokumenti

  

MIGA dokuenti :

  1. Važni dokumenti MIGA-BIH

 

  1. Portfolio projekata

Pregled izatih garancija MIGA od 2001-2020

 

  1. Aktuelna pitanja saradnje