O organizacionoj jedinici


U okviru Sektora za odnose s financijskim institucijama osnivaju se tri unutarnje organizacijske jedinice i to:

  • Odsjek za finansijske aranžmane sa međunarodnim financijskim institucijama
  • Odsjek za operativnu realizaciju financijskih aranžmana
  • Odsjek za bankarske poslove, poslove osiguranja i upravljanja depozitima 

U Sektoru za odnose sa financijskim institucijama obavljaju se poslovi: istraživanja, analize i pripreme za zaključenje financijskih aranžmana; suradnja s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Svjetskom bankom (WB), Europskom komisijom, komercijalnim bankama i drugim multilateralnim i bilateralnim financijskim institucijama, provođenje procedura za novo zaduženje, praćenje dinamike i efektivnosti kredita/grantova i uvjeta za operativnost pojedinih tranši kredita/grantova, procjenu ukupnog priliva sredstava iz međunarodnih izvora za BiH, financijsku implementaciju ugovora i drugih aranžmana, poslove izbora neovisnog revizora i praćenje procesa revizije izvršenja međunarodnih ugovora, provođenje procedura vezanih za izvršenje obveza po osnovu članstva u međunarodnim finacijskim institucijama, kontrolu financijskih aranžmana sa financijskim institucijama i realizaciju financijskih aranžmana, izradu zakonskih, podzakonskih i drugih akata iz nadležnosti Sektora, pripremu projekata i aranžmana koji se realiziraju preko domaćih banaka (revolving fondovi), pripremu i praćenje postupka ugovaranja i izdavanje garancija BiH, suradnju s Centralnom bankom BiH, domaćim bankarskim i financijskim institucijama (IGA, Agencije za bankarstvo, Agencije za osiguranje depozita i drugim nebankarskim depozitnim institucijama), praćenje propisa kojima se regulira rad Centralne banke Bosne i Hercegovine, bankarski i devizni sistem, sistem osiguranja i tržišta kapitala, pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata kojim BiH preuzima zajmove i druge financijske obveze s drugim zemljama i međunarodnim organizacijama, izrada analiza, izvještaja, informacija i mišljenja iz oblasti međunarodnih financijskih odnosa i aranžmana BiH, analiziranje politike i mjera u oblasti kredita sa inozemstvom, učešće u postupku usaglašavanja elemenata makroekonomske politike i priprema strategije ekonomskog razvoja, praćenje provođenja mjera za ekonomski oporavak i rast na podlozi fiskalnih, financijskih, zakonskih i institucionalnih reformi, davanja inromacijski - tehničke podrške Centralnoj banci BiH.

 

 pomoćnik ministra

Telefon: 033 703 086033 703 085
Fax: 033 203 601
Email: @mft.gov.ba