ORGANIGRAM

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

ORGANIGRAM

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija i trezora BiH -dostupno samo na hrvatskom jeziku

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija i trezora BiH -dostupno samo na hrvatskom jeziku

Obrazac broj 1. Sistematizacija radnih mjesta -dostupno samo na hrvatskom jeziku

Ministar  dr Srđan Amidžić

Tel: + 387 33 205 345
Fax: + 387 33 202 930
e-mail: samidzic@mft.gov.ba

Šef kabineta Milenko Majstorović

Tel: +387 33 703-123;
Fax: + 387 33 202-930
E-mail: mmajstorovic@mft.gov.ba

 

Šef Odsjeka za poslove informisanja, protokola i prevođenja

Tel: 
Fax: 
E-mail:   

SLUŽBENIK ZA INFORMISANJE
Vanja Furtula, stručni savjetnik za odnose sa javnošću
033 703 113
Email: vfurtula@mft.gov.ba

          trezorbih@mft.gov.ba 

Ljubica Gazivoda, Stručni savjetnik –prevodilac

Tel: + 387 33 703 009

e- mail: ljgazivoda@mft.gov.ba

  

Zamjenik ministra
Muhamed Hasanović

Tel :+ 387  33 703 005,  
fax :+ 387  33 219 862
e-mail: mhasanovic@mft.gov.ba

Tehnička sekretarica

Ajla Popovac

Tel. + 387 33 703 003
Fax + 387 33 219 862
E-mail: apopovac@mft.gov.ba

Šef kabineta

Anesa Habota

Tel. +387 33 703 006
Fax +387 33 219 862
E-mail: ahabota@mft.gov.ba

Sekretar Ministarstva
Sanja Jokić

Tel:  + 387 33 703 078
Fax: + 387 33 202 930

e-mail: sjokic@mft.gov.ba

Organizacione jedinice: 

Sektor za pravne, kadrovske,opšte i finansijske  poslove

             Jelena Brkić, pomoćnik ministra
             jbrkic@mft.gov.ba
             Tel.: +387 33 703 095

             Jelena Lale, šef Odsjeka za pravne, kadrovske, opšte i zajedničke poslove
             jlale@mft.gov.ba
             Tel.: +387 33 703 090

             Kristina Čavara, šef Odsjeka za pisarnicu i arhivu
             kcavara@mft.gov.ba
             Tel.: +387 33 703 092

             Dražen Milislav, šef Odsjeka finansijsko računovodstvene poslove
             dmilislav@mft.gov.ba
             Tel: +387 33 703 019

             

Sektor za budžet institucija Bosne I Hercegovine

             Igor Bevanda, pomoćnik ministra

             ibevanda@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 033

             Halida Pašić, šef Odsjeka za pripremu budžeta institucija  BiH

             hpasic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 036

             Vanja Božović, šef Odsjeka za analizu planiranja i izvršenja budžetskih korisnika

             vbozovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 035

             Amela Hasanbegović, šef odsjeka za kontrolu izvršenja budžeta I izvještavanje

             ahasanbegovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 039

 

Sektor za odnose sa finansijskim institucijama

             .., pomoćnik ministra

             @mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 086

             Dario Tolić, šef Odsjeka za operativnu realizaciju finansijskih aranžmana

             dtolić@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 084

             Biljana Tabaković, šef odsjeka za bankarske poslove, poslove osiguranja i upravljanja depozitima

             btabakovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 082

             Normela Džafić, Šef Odsjeka za finansijske aranžmane sa medunarodnim finansijskim institucijama

             ndzafic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 010

Sektor za javni dug

             Zakira Muratović, pomoćnik ministra

             zmuratovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 201

             Dragana Lažetić, šef Odsjeka za plan i analizu vanjskog duga

             dlazetic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 205

             Maida Hadžiarapović, šef Odsjeka za servisiranje vanjskog duga

             mhadziarapovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 203             

             Edin Tokić, šef odsjeka baze podataka za javni dug

             etokic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 210

             Senada Sijamić, šef odsjeka za unutrašnji dug

             ssijamic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 214

Sektor za trezorsko poslovanje

             Sehija Mujkanović, pomoćnik ministra

             smujkanovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 070

             Jusuf Džaferović, šef Odsjeka za upravljanje jedinstvenim računom trezora (JRT-a)

             jdzaferovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 061

             Sanja Trobok, šef Odsjeka Glavne knjige trezora

             strobok@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 050             

             Ernest Balković, šef odsjeka za upravljanje informatičkim sistemom

             ebalkovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 071

             Nedeljko Tanasković, šef odsjeka za centralizovani obračun plata

             ntanaskovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 058

              

Sektor za provođenje sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH

             Pomoćnik ministra 

        

             Elvedin Jusufbašić, šef Odsjeka za upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH

             ejusufbasic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 ---

             Besim Krupalija, šef Odsjeka za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije

             bkrupalija@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 235

Sektor za fiskalne poslove

            Gorana Krtalić, pomoćnik ministra

            gkrtalic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 254 250

             Đenana Selimović, šef Odsjeka za fiskalnu politiku

             dselimovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 251

             Suzana Minić, šef Odsjeka za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

             sminic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 254

Sektor za finansiranje programa I projekata IPA ( CJFU)

             Vera Letica, pomoćnik ministra

             vletica@mft.gov.ba

             Tel.: +387 703 026

             Almir Kapisazović, šef Odsjeka za upravljanje programima I projektima IPA

             akapisazovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 021

             Hanifa Ramović, šef Odsjeka za finansije i računovodstvo programa i projekata IPA

             hramovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 027

             Ana Savić, šef Odsjeka za evropske integracije I programiranje pomoći EU

             asavic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 703 019

Centralna jedinica za internu reviziju

             Amela Muftić, rukovodilac Jedinice, pomoćnica ministra

             amuftic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 270

 

Sektor za finansijsko planiranje razvoja i koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći

             , pomoćnik ministra

             @mft.gov.ba

             Tel.: +387 254 260

             Željka Boljanović, šef Odsjeka za upravljanje javnim investicijama i srednjoročno planiranje

             zboljanovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 262

             Zoran Danilović, šef Odsjeka za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći

             zdanilovic@mft.gov.ba

             Tel.: +387 33 254 265

Odjeljenje za koordinaciju godišnjeg planiranja rada i finansijsko upravljanje i kontrolu

             Tanja Cicović, šef Odjeljenja

              tcicovic@mft.gov.ba

              Tel.: +387 33 703 031