ЦЈФУ

Сектор за финансирање програма и пројеката помоћи Европске уније

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

У оквиру Сектора за финансирање програма и пројеката помоћи Европске уније као Централне јединице за финансирање и уговарање програма и пројеката помоћи Европске уније (ЦЈФУ) оснивају се три унутрашње организационе јединице:

  • Одсјек за управљења програмима и пројектима помоћи Европске уније,
  • Одсјек за финансије и рачуноводство програма и пројеката помоћи Европске уније,
  • Група за програмирање помоћи Европске комисије.

Централна јединица за финансирање и уговарање програма и пројеката помоћи Европске уније (ЦЈФУ) у саставу Министарства је јединица за обављање послова имплементације предприступних фондова ЕУ, а у вези са финансирањем, уговарањем, набавком, плаћањем, надзором и контролом спровођења свих програма и пројеката помоћи Европске уније у Босни и Херцеговини. Јединица сарађује са Дирекцијом за европске интеграције, другим минситарствима и управним организацијама у фази финансирања програма/пројеката одобрених од стране Европске комисије, припрема вишегодишње програме финансирања пројеката; обавља финансијску и административну координацију пројеката финансираних од ЕУ; организира локалне и међународне тендере за јавну набавку радова, услуга и роба по принципима и правилима утврђенм документима ЕУ; пружа консалтинг услуге и административну помоћ институцијама БиХ приликом евалуације резултата предходно споменутих тендера, израда нацрта и закључивање уговора, израда нацрта уговорних обавеза између Јединице и примаоца / уговарача, укључујући увођење санкција у случају непоштивања обавеза; подноси уговоре на сагласност и одобрава плаћања од стране надлежних служби; провјерава које пријаве за исплату се могу одобравати према плану и критеријумима за одобравање (све фазе циклуса набавке су предмет еx-анте одобравања од стране Делегације ЕК); јединица обавља функције правног експерта процјењујући припремљене уговоре са корисницима пројекта / уговарачима, те процјену тендерске документације и интегралних налога; јединица обавља фукције које се односе на рачуноводство и трансфере банке кроз вршење рачуноводствене обраде пасиве и плаћања по пројекту и уговорима, евидентирање пасиве, плаћања и трошкова у посебним књигама по правилима и принципима ЕУ и у посебно инсталисаним рачуноводственим системима. Јединица је одговорна за управљање системом за финансијско праћење провођења пројеката и токова финансијских средстава. У сарадњи са НАЦ, обавља мониторинг имплементације појединачних пројеката и ревизију проведбе свих пројеката унутар програма финансирања ЕУ, у складу са принципима финансијске контроле укључујући рад независних интерних и вањских ревизора и ревизора ЕК. Истовремено у оквиру мониторинга јединица прати активности свих институција како би се постигао прогрес у имплементацији пројекта, преглед извјештаја о напретку пројекта и иницирање поништавања уговора ако пројекти нису имплементирани у складу са планом. Јединица је одговорна за правовремено извјештавање у складу са захтјевима ЕК и Државног фонда који су садржани у финансијском споразуму између Државног фонда и ЦЈФУ. Јединица организује обуке у вези са припремом и спровођењем пројеката и обавља друге послове који су јој додјељени усвојеном Стратегијом о имплементацији децентрализованог система управљања помоћи ЕУ и дефинисаним Меморандумом о разумијевању измеђе БиХ и ЕУ. Јединица врши програмирање помоћи Европске комисије кроз предприступне фондове као што су ЦАРДС, САП, ИПА и др. везане за секторске и развојне политике процеса институционалне изградње на путу ка Европским интеграцијама.

Вера Летица, помоћник министра

Телефон: 033 703 024, 033 703 025
Факс: 033 703 138
Е-пошта: vletica@mft.gov.ba