SREDNJOROČNO PLANIRANJE

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Srednjoročno planiranje predstavlja onaj dio planiranja u okviru kog institucije Bosne i Hercegovine definišu svoje ciljeve i prioritete te načine koji će im omogućiti postizanje zacrtanih ciljeva u budućnosti.

Od budžetske 2015. godine u primjeni je Odluka o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 62/14). Odlukom su stvorene pretpostavke da institucije Bosne i Hercegovine razvijaju kvalitetniju stratešku osnovu za srednjoročno planiranje i uvezivanje sa budžetom.

Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 44/15)  (Uputstvo - Tabele) propisuje se metodologija u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine.

Priručnik za izradu srednjoročnih planova rada institucija BiH

Odluka i Uputstvo o metodologiji su dostupni i na engleskom jeziku  http://www.donormapping.ba/
 
Srednjoročni planovi ne predstavljaju zamjenu za postojeće strateške dokumente i akte planiranja, već stvaraju poveznice između postojećih strateških dokumenata i budžeta.

 

Važnost srednjoročnog planiranja:  

Pomaže Vijeću ministara da:

  •     identifikuje ciljeve koje smatra najvažnijim, odnosno utvrdi prioritete,
  •     usmjeri odgovarajuća sredstva za prioritete kroz budžetski proces.

Pomaže institucijama Bosne i Hercegovine da:

  •     planiraju svoje buduće aktivnosti,
  •     utvrde prioritete,
  •     efikasno alociraju raspoložive resurse,
  •     prate napredak u odnosu na postavljene ciljeve.

Održane obuke

Prezentacije sa obuka