O organizacionoj jedinici


Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija BiH (PJI/RIP IBIH) se priprema u skladu sa Odlukom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj 48/18“) kao podrška Vijeću ministara BiH i institucijama BiH za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka. PJI/RIP IBIH je instrument planiranja koji omogućava bolje korištenje budžetskih sredstava i pruža bolji pristup stranim izvorima finansiranja, s obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje projekata.

Razvojno-investicioni program institucija BiH dio je Programa javnih investicija kojim se definišu razvojni projekti za realizaciju općih i strateških ciljeva definisanih u Strateškom okviru za BiH. Strateški okvir za Bosnu i Hercegovinu služi kao usmjeravajući portfolio strateških ciljeva za pripremu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine.

PJI/RIP IBIH služi i kao osnova za izradu Kapitalnih rashoda institucija BiH, koji sadrži pregled kapitalnih projekata koji će se realizovati u narednom planskom periodu. Kapitalni rashodi institucija BiH je poseban dokument koji se priprema radi uključivanja u Dokument okvirnog budžeta institucija BiH.

Za upravljanje javnim investicijama razvijen je poseban softverski paket PIMIS koji omogućava svim budžetskim korisnicima - institucijama Bosne i Hercegovine, mrežni pristup za planiranje i praćenje svih projekata/programa koji su definisani strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima rada i doprinose realizaciji razvojnih ciljeva.

PIMIS omogućava uspostavu jedinstvenog sistema planiranja javnih investicija u Bosni i Hercegovini i koristi se od najnižeg do najvišeg nivoa vlasti, odnosno od općina u Republici Srpskoj i kantona u Federaciji BiH do institucija BiH.

Podaci o projektima, kroz PIMIS web-aplikaciju, dostupni su na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.