CJFU

Sektor za finansiranje programa i projekata pomoći Evropske unije

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U okviru Sektora za finansiranje programa i projekata pomoći Evropske unije kao Centralne jedinice za finansiranje i ugovaranje programa i projekata pomoći Evropske unije (CJFU) osnivaju se tri unutrašnje organizacione jedinice:

  • Odsjek za upravljenja programima i projektima pomoći Evropske unije,
  • Odsjek za finansije i računovodstvo programa i projekata pomoći Evropske unije,
  • Grupa za programiranje pomoći Evropske komisije.

Centralna jedinica za finansiranje i ugovaranje programa i projekata pomoći Evropske unije (CJFU) u sastavu Ministarstva je jedinica za obavljanje poslova implementacije predpristupnih fondova EU, a u vezi sa finansiranjem, ugovaranjem, nabavkom, plaćanjem, nadzorom i kontrolom sprovođenja svih programa i projekata pomoći Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Jedinica sarađuje sa Direkcijom za evropske integracije, drugim minsitarstvima i upravnim organizacijama u fazi finansiranja programa/projekata odobrenih od strane Evropske komisije, priprema višegodišnje programe finansiranja projekata; obavlja finansijsku i administrativnu koordinaciju projekata finansiranih od EU; organizira lokalne i međunarodne tendere za javnu nabavku radova, usluga i roba po principima i pravilima utvrđenm dokumentima EU; pruža konsalting usluge i administrativnu pomoć institucijama BiH prilikom evaluacije rezultata predhodno spomenutih tendera, izrada nacrta i zaključivanje ugovora, izrada nacrta ugovornih obaveza između Jedinice i primaoca / ugovarača, uključujući uvođenje sankcija u slučaju nepoštivanja obaveza; podnosi ugovore na saglasnost i odobrava plaćanja od strane nadležnih službi; provjerava koje prijave za isplatu se mogu odobravati prema planu i kriterijumima za odobravanje (sve faze ciklusa nabavke su predmet ex-ante odobravanja od strane Delegacije EK); jedinica obavlja funkcije pravnog eksperta procjenjujući pripremljene ugovore sa korisnicima projekta / ugovaračima, te procjenu tenderske dokumentacije i integralnih naloga; jedinica obavlja fukcije koje se odnose na računovodstvo i transfere banke kroz vršenje računovodstvene obrade pasive i plaćanja po projektu i ugovorima, evidentiranje pasive, plaćanja i troškova u posebnim knjigama po pravilima i principima EU i u posebno instalisanim računovodstvenim sistemima. Jedinica je odgovorna za upravljanje sistemom za finansijsko praćenje provođenja projekata i tokova finansijskih sredstava. U saradnji sa NAC, obavlja monitoring implementacije pojedinačnih projekata i reviziju provedbe svih projekata unutar programa finansiranja EU, u skladu sa principima finansijske kontrole uključujući rad nezavisnih internih i vanjskih revizora i revizora EK. Istovremeno u okviru monitoringa jedinica prati aktivnosti svih institucija kako bi se postigao progres u implementaciji projekta, pregled izvještaja o napretku projekta i iniciranje poništavanja ugovora ako projekti nisu implementirani u skladu sa planom. Jedinica je odgovorna za pravovremeno izvještavanje u skladu sa zahtjevima EK i Državnog fonda koji su sadržani u finansijskom sporazumu između Državnog fonda i CJFU. Jedinica organizuje obuke u vezi sa pripremom i sprovođenjem projekata i obavlja druge poslove koji su joj dodjeljeni usvojenom Strategijom o implementaciji decentralizovanog sistema upravljanja pomoći EU i definisanim Memorandumom o razumijevanju izmeđe BiH i EU. Jedinica vrši programiranje pomoći Evropske komisije kroz predpristupne fondove kao što su CARDS, SAP, IPA i dr. vezane za sektorske i razvojne politike procesa institucionalne izgradnje na putu ka Evropskim integracijama.

Vera Letica, pomoćnik ministra

Telefon: 033 703 024, 033 703 025
Fax: 033 703 138
Email: vletica@mft.gov.ba