SEKTORSKI PRISTUP

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Sektorski pristup (eng. Sector-Wide Approach ili SWAp) je metodologija koja podržava koordinirane aktivnosti vlasti, donatora i drugih aktera koji učestvuju u razvoju sektora.

Cilj uvođenja sektorskog pristupa procesa je također i jačanje uloge vlada, ministarstava i drugih organa uprave u oblasti javnih politika i odlučivanja o raspodjeli svih resursa u okviru sektora, a u skladu sa njihovim obavezama prema Pariškoj deklaraciji o povećanju efikasnosti razvojne pomoći. 

Osnovne karakteristike sektorskog pristupa su:

  • Liderska uloga vlada, ministarstava i drugih organa uprave u svim aspektima planiranja, finansiranja i implementacije sektorskih strategija;
  • Postojanje sveobuhvatnog budžetskog okvira na programskom principu i u skladu sa sektorskim strategijama i akcionim planovima;
  • Uspostavljen proces za koordinaciju svih učesnika u razvoju sektora i usklađene procedure za dogovaranje i izvještavanje,
  • Uspostavljen efikasan sistem za monitoring i evaluaciju strateških planova za razvoj sektora.

Uvođenje sektorskog pristupa se posmatra kroz sljedeće komponente:

  • Sektorska politika i strategija
  • Sektorski budžet i srednjoročni okvir potrošnje
  • Sektorski okvir koordinacije
  • Institucionalne postavke i postojeći kapaciteti
  • Sistem praćenja radnog efekta/rezultata

Na posljednjoj konferenciji o učinkovitosti pomoći, održanoj u oktobru 2009. godine u Briselu,  Europska komisija je donijela zaključak da je potrebno napraviti pomak sa pristupa koji se bazira na projektima na sektorski pristup u programiranju i implementaciji pomoći u zemljama korisnicama IPA pomoći.

Donatori u BiH podržavaju uvođenje sektorskog pristupa u implementaciji sektorskih razvojnih strategija, posebno zato što omogućavaju stratešku usklađenost donatorske pomoći sa državnim prioritetima, povećanje efikasnosti finansijske pomoći (veća sinergija i smanjeni transakcijski troškovi), usuglašavanje sredstva iz budžeta domaćih institucija sa donatorskom pomoći i zajmovima međunarodnih finansijskih institucija, te uvid u dugoročne efekte vanjske pomoći.

S druge strane, sektorski pristup omogućava vladama Bosne i Hercegovine da postavljaju prioritete razvoja u skladu sa principima Pariške deklaracije, omogućava jedinstven okvir za mjerenje efikasnosti korištenja razvojnih sredstava, te ubrzava reforme javne uprave i pruža podršku unapređenju sektorske koordinacije.

Pored toga, u kontekstu pristupanja Europskoj uniji, sektorski pristup pomaže da se utvrde strateški ciljevi za koje je finansijska pomoć EU-a najpotrebnija, sveobuhvatni sektorski program  prepoznaje područja koja treba modernizirati i uskladiti sa europskim standardima, a također pruža okvir za ostale donatore da usklade pomoć sa IPA sredstvima.

Aktivnosti Sektora za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći: