CJFU

Sektor za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Unutar Sektora za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije, kao Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje programa i projekata pomoći Europske unije (CFCU), uspostavljaju se tri unutarnje organizacijske jedinice:

  • Odjel za upravljanje programima i projektima pomoći Europske unije,
  • Odjel za financije i računovodstvo programa i projekata pomoći Europske unije,
  • Programska skupina za pomoć Europske komisije.

Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU pomoći (CFCU) u sastavu Ministarstva je jedinica za obavljanje provedbe pretpristupnih fondova EU, u vezi s financiranjem, ugovaranjem, nabavom, plaćanjem, nadzorom i kontrolom svih programa i projekata EU pomoći. u Bosni i Hercegovini. Jedinica surađuje s Upravom za europske integracije, drugim ministarstvima i upravnim organizacijama u fazi financiranja programa / projekata koje je odobrila Europska komisija, priprema višegodišnje programe financiranja projekata; obavlja financijsku i administrativnu koordinaciju projekata koje financira EU; organizira lokalne i međunarodne natječaje za javnu nabavu radova, usluga i dobara prema načelima i pravilima utvrđenim dokumentima EU-a; pruža savjetodavne usluge i administrativnu pomoć institucijama BiH u procjeni rezultata gore spomenutih natječaja, izradi i sklapanju ugovora, izradi ugovornih obveza između Jedinice i primatelja / izvođača, uključujući uvođenje sankcija u slučaju nepoštivanja; podnosi ugovore na odobrenje i odobrava plaćanja nadležnih službi; provjerava koji se zahtjevi za plaćanje mogu odobriti u skladu s planom odobrenja i kriterijima (sve faze ciklusa nabave podliježu ex-ante odobrenju od strane Delegacije EK); jedinica obavlja funkcije pravnog stručnjaka koji ocjenjuje pripremljene ugovore s korisnicima / izvođačima projekata, kao i ocjenu natječajne dokumentacije i integralnih naloga; jedinica obavlja funkcije povezane s računovodstvom i bankovnim transferima kroz računovodstvenu obradu obveza i plaćanja po projektu i ugovorima, evidentiranje obveza, plaćanja i troškova u posebne knjige prema pravilima i EU načela i u posebno instaliranim računovodstvenim sustavima. Jedinica je odgovorna za upravljanje sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata i financijskih tokova. U suradnji s NAC-om nadgleda provedbu pojedinačnih projekata i revidira provedbu svih projekata u okviru programa financiranja EU-a, u skladu s načelima financijske kontrole, uključujući rad neovisnih unutarnjih i vanjskih revizora i revizora EK. Istodobno, u sklopu praćenja, jedinica prati aktivnosti svih institucija kako bi se postigao napredak u provedbi projekata, pregledala izvješća o napretku projekta i pokrenula otkazivanje ugovora ako se projekti ne provode u skladu s planom. Jedinica je odgovorna za pravovremeno izvještavanje u skladu sa zahtjevima EK i Državnog fonda sadržanih u sporazumu o financiranju između Državnog fonda i CFCU-a. Jedinica organizira obuke vezane za pripremu i provedbu projekata i izvršava druge zadatke koji su joj dodijeljeni usvojenom Strategijom o provedbi decentraliziranog sustava upravljanja EU pomoći i definiranim Memorandumom o razumijevanju između BiH i EU. Jedinica programira pomoć Europske komisije putem pretpristupnih fondova kao što su CARDS, SAP, IPA i drugi. povezane sa sektorskim i razvojnim politikama procesa izgradnje institucija na putu ka europskim integracijama.

Vera Letica, pomoćnik ministra

Telefon: 033 703 024, 033 703 025
Fax: 033 703 138
Email: vletica@mft.gov.ba