FORUM ZA KOORDINACIJU DONATORA U BIH

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Pariška deklaracija o efikasnosti pomoći formulirana je u februaru 2005. godine na Forumu visokoga ranga na temu djelotvornosti pomoći, održanom u Parizu, čiji je organizator bila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). U decembru iste godine, 17 najvećih donatorskih agencija/finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini su osnovale Forum za koordinaciju donatora (DCF). Od uspostave pa do 2008. godine funkciju Sekretarijata DCF-a obavlja UNDP i Ured rezidentnog koordinatora UN-a u BiH.

Forum za koordinaciju donatora je, s ciljem bolje sinkronizacije i suradnje unutar donatorske zajednice u BiH, 2006. godine inicirao izradu „Pregleda aktivnosti donatora u BiH“ kao alat za bolje upravljanje informacijama o pomoći.

S ciljem postizanja boljeg uvida u donatorske aktivnosti u Bosni i Hercegovini, kao i s ciljem jačanja liderske pozicije bh. vlasti u definiranju vlastitog razvoja, Ministarstvo financija i trezora BiH preuzelo je u siječnju 2009. godine ulogu Tajništva Foruma za koordinaciju donatora, koju je do tada obavljao UNDP i Ured rezidentnog koordinatora UN-a, a samim tim preuzelo je i vođenje online baze podataka DCF-a. Ovim je načinjen značajan korak k uspostavljanju partnerskog odnosa bh. vlasti s donatorskom zajednicom u Bosni i Hercegovini i preuzimanja liderstva u definiranju vlastitih prioriteta razvoja i usmjeravanja sredstava međunarodne financijske pomoći u realizaciju istih, s ciljem postizanja ujednačenog stabilnog ekonomskog razvoja.

Podaci o radu Foruma za koordinaciju razvojnih partnera dostupni su na www.donormapping.ba

Napredak u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH 2013
Izvještaj o napretku u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu pripremljen je od strane Ministarstva finansija i trezora BiH i Tima Ujedinjenih nacija u BiH. Izvještaj, koji se bazira na dokumentima, analizama i komentarima prikupljenim od BiH institucija, međunarodnih organizacija i NVO sektora, prati napredak ostvaren u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH u poređenju sa globalnim, regionalnim i EU trendovima, i analizira ključne razvojne procese u BiH u periodu od 2000. godine do danas. Takođe, Izvještaj daje opšte preporuke na pažnju i djelovanje BiH institucijama i međunarodnim partnerima uključenim u aktivnosti vezane za održiv socio-ekonomski razvoj i evropske integracije, definiše prioritete i predlaže plan aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za period i nakon 2015. godine.
Napredak u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u Bosni i Hercegovini 2010