О организационој јединици


У оквиру Сектора за јавни дуг оснивају се четири унутрашњеорганизационе јединице и то:

  •  Одсјек за план и анализу спољног дуга;
  •  Одсјек за сервисирање спољног дуга;
  •  Одсјек базе података за јавни дуг;
  •  Одсјек за унутрашњи дуг.     

У Сектору се обављају између осталог сљедећи послови: израда анализе показатеља трошкова и ризика спољног дуга; припремање анализе одрживости дуга, припремање приједлога Средњорочне стратегије управљања дугом БиХ, израда пројекције стања и сервиса дуга за стране кредите у поступку закључивања на кварталној основи; припремање података из надлежности Сектора за потребе агенција за оцјену кредитног рејтинга БиХ, сарадња с Централном банком БиХ по питању размјене података за потребе агенција за оцјену кредитног рејтинга БиХ;израда кварталних Планова динамике обезбјеђења средстава за сервисирање спољног дуга с Јединственог рачуна УИНО; праћење реализације уплата УИНО и усклађивање трансфера према стварним потребама и роковима расположивости; праћење активности везаних за правовремено осигурање уплата средстава од крајњих корисника кредита и из других извора; иницирање покретања других законских мјера с циљем обезбјеђења средстава; припрема и издавање налога Централној банци БиХ за исплату обавеза и праћење реализације плаћања; континуирано праћење промета и стања средстава на рачунима за сервисирање спољног дуга према извјештајима Централне банке; евидентирање података о оствареним приливима средстава и извршеним исплатама обавеза у информационом систему; извјештавање ентитетских министарстава финансија и Дирекције за финансије Брчко дистрикта о стању и промету средстава на подрачунима за сервисирање спољног дуга на дневној и декадној основи; припрема кварталних, полугодишњих и годишњих Информација о извршеном сервисирању спољног дуга које чине саставни дио Извјештаја о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ, планирање, контрола и обрачун дуга; унос податка о дугу у базу података; примање захтјева за плаћање од кредитора, контрола истих и алоцирање предметне обавезе на носиоце обавеза - кориснике (супсидијарне дужнике); припремање и достављање обавјештења о распореду обавеза супсидијарним дужницима, књиговодствено увезивање с главном књигом трезора, ажурирање података о текућем статусу кредита и обавеза на које се они односе; конфирмација обавеза; вођење евиденције о невладином дугу; вођење евиденције о издатим спољним државним гаранцијама; вођење евиденције о дугу и гаранцијама ентитета и Брчко Дистрикта; вођење и других евиденција потребних за управљање дугом; израда годишњих процјена спољног државног дуга за потребе израде годишњег буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ; прогнозирање износа, структуре и рочности унутрашњег дуга; формулисање програма задуживања; анализирање утицаја унутрашњег дуга на буџет и макроекономску стабилност; иницирање емисије хартија од вриједности на име измирења унутрашњег дуга; одређивање количине појединачног емитовања хартија од вриједности; вођење базе података унутрашњег дуга и унутрашњих гаранција Босне и Херцеговине; евиденција и вођење базе података унутрашњег дуга по основу кредита и емисија хартија од вриједности ентитета, дистрикта, кантона, градова и општина; евиденција свих других видова унутрашњег дуга који су у складу с важећим законима ентитета и Дистрикта; припрема података за израду документа оквирног буџета; припрема података за израду програма економских реформи; припремање информативних, аналитичких и других материјала; израда годишњих, кварталних и по потреби мјесечних планова и извјештаја.

Закира Муратовић, помоћница министра

Телефон: 033 254 201
Е-пошта: zmuratovic@mft.gov.ba