VANJSKI DUG

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Prema Zakonu o zaduživanju, dugu i garancijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 103/09 i 90/16) (u daljem tekstu: Zakon) vanjski dug BiH uključuje:

  • Vanjski državni dug
  • Vanjski dug entiteta i Distrikta

Vanjski državni dug je državni dug nastao u skladu s međunarodnim sporazumom. Državni dug je dug izražen u domaćoj valuti, čiji je zajmoprimac Ministarstvo finansija i trezora BiH, u ime Bosne i Hercegovine. Ministarstvo finansija i trezora BiH odgovorno je za vođenje pregovora i sprovođenje procedura za zaključivanje kreditnih sporazuma kojim se država zadužuje po osnovu vanjskog državnog duga.

Vanjski dug entiteta i Distrikta je dug entiteta/Distrikta koji je predmet međunarodnog sporazuma zaključenog u skladu sa procedurama definisanim Zakonom.Dug entiteta i Distrikta je dug izražen u domaćoj valuti čiji je zajmoprimac, direktno ili indirektno, ministarstvo finansija entiteta u ime entiteta I Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH u ime Distrikta. Entiteti i Distrikt mogu se zadužiti po osnovu vanjskog duga, uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skupštine BiH. Vanjski dug entiteta i Distrikta je u ingerenciji entiteta i Distrikta i država nema nikakve obaveze u vezi s tim dugom.

U skladu sa Zakonom, vanjski dug je apsolutna i bezuslovna obaveza države u skladu s uslovima definisanim kreditnim sporazumima i hartijama od vrijednosti Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, Ministarstvo finansija i trezora BiH nadležno je za servisiranje vanjskog državnog duga, dok je za servisiranje vanjskog duga entiteta i Distrikta nadležnost na entitetskim ministarstvima finansija, odnosno Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH.

Godišnja projekcija servisiranja vanjskog državnog duga utvrđuje se u Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.

Vanjska državna garancija je garancija države da će zajam koji je predmet međunarodnog sporazuma otplatiti, u potpunosti ili djelimično, ukoliko to ne uradi zajmoprimac.

Garancije entiteta i Distrikta su garancije na zajmove plative i u domaćoj i stranoj valuti, za koje jeministarstvo finansija entiteta uimeentitetaIDirekcija za finansije Brčko distrikta BiH u ime Distrikta nosilac garancije.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH uspostavljena je evidencija o državnom dugu i garancijama, te o dugu i garancijama entiteta i Distrikta. Naime, u skladu sa Zakonom i Uputstvom o prikupljanju podataka i vođenju evidencija o državnom dugu i državnim garancijama, te o dugu i garancijama entiteta i Brčko distrikta BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH ažurira i prikuplja podatke o državnom dugu i državnim garancijama, te o dugu i garancijama entiteta i Distrikta, uključujući opštine, gradove i kantone, na kvartalnoj osnovi. U okviru ove evidencije vodi se evidencija o vanjskom dugu BiH i vanjskim državnim garancijama.Takođe, podaci o vanjskom dugu BiH i vanjskim državnim garancijama objavljuju se svake godine u Službenom glasniku BiH.

U cilju transparentnosti i stvaranja pretpostavki za efikasnije upravljanje vanjskim dugom BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH redovno priprema i objavljuje kvartalne, polugodišnje i godišnje informacije i izvještaje o stanju, strukturi i servisu vanjskog duga i vanjskih državnih garancija.

Informacije o vanjskom dugu

Zakoni i podzakonski akti:

  • Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 103/09 i 90/16)

Zakoni

  • Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine

Usvojeni budžet