UPRAVLJANJE DUGOM

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Upravljanje dugom je proces donošenja i implementacije strategije upravljanja dugom u cilju prikupljanja potrebnog iznosa finansijskih sredstava, ispunjavanja ciljeva vezanih za rizike i troškove duga, kao i ispunjavanje svih ostalih ciljeva upravljanja dugom definisanim u strategiji. Glavni cilj upravljanja dugom je osigurati da se potrebe finansiranja vlade zadovolje po najnižem mogućem trošku uz prihvatljivi nivo rizika u srednjoročnom periodu. S tim u vezi, srednjoročna strategija upravljanja dugom operacionalizira te ciljeve i predstavlja plan koji se namjerava implementirati u srednjoročnom periodu u cilju postizanja željene strukture portfelja duga, koja odražava vladine preference u smislu balansa između troškova i rizika.

U skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 52/05, 103/09 i 90/16) (u daljem tekstu: Zakon), Ministarstvo finansija i trezora BiH je nadležno za upravljanje državnim dugom.Zakonom je, takođe, definisan osnovni cilj upravljanja državnim dugom, a to je zadovoljavanje finansijskih i razvojnih potreba države uz prihvatljiv nivo troškova finansiranja i rizika.

Ministarstvo finansija i trezora BiH, u skladu sa Kalendarom razmjene podataka potrebnih za pripremu Srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH (MTDS BiH), na godišnjem nivou priprema Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom BiH (MTDS BiH), koju usvaja Savjet ministara BiH. Naime, u cilju kvalitetnijeg upravljanja dugom i pripreme MTDS BiH na godišnjem niovu, Ministarstvo finansija i trezora BiH je u saradnji sa entitetskim ministarstvim finansija i Direkcijom za finansije Brčko distrikta BiH definisalo procedure (Kalendar) za izradu MTDS BiH, a koje su usvojene od strane Savjeta ministara BiH. MTDS BiH je dokument koji objedinjuje strategije upravljanja dugom Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, i vanjski dug Institucija BiH.

Strategija i Analize

Pored toga, a u cilju efikasnijeg upravljanja javnim dugom BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH priprema i Analizu održivosti javnog duga BiH, koju usvaja Savjet ministara BiH. Analiza održivosti javnog duga BiH ima za cilj ocijeniti postojeće stanje javne zaduženosti BiH i predvidjeti kako bi se ono moglo razvijati u budućnosti, te definisati glavne rizike koji mogu uticati na održivost duga u srednjoročnom periodu.

Strategija i Analize