SERVISIRANJE DUGA

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Servis duga uključuje servis državnog duga i servis duga entiteta i Distrikta, gdje je Ministarstvo finansija i trezora BiH nadležno za servisiranje državnog duga, a entitetska ministarstva finansija i Direkcija za finansije Brčko distikta BiH za servisiranje duga entiteta i Distrikta.

Obaveznost i prioritet obezbjeđenja sredstava za plaćanje državnog duga utvrđena je Zakonom o zaduživanju dugu i garancijama BiH, kojim je, između ostalog, definisano da državni dug predstavlja apsolutnu i bezuslovnu obvezu države, te se navodi da su potraživanja, u smislu otplate glavnice i plaćanja kamate, prva potraživanja svih prihoda države, bez obzira na njihov izvor.

Servis unutrašnjeg duga uključuje sevis direktnog državnog  unutrašnjeg duga i servis indirektnog unutrašnjeg duga za koje je nadležno Ministarstvo finansija, kao i   servis unutrašnjeg duga nižih nivoa vlasti za koji su nadležna odgovorajuća ministarstva finansija, odnosno direkcije za finansije (entiteta, Distrikta, kantona, gradova, opština)

Sve obaveze koje čine direktni unutrašnji državni dug imaju paritetan i jednak status bez obzira kad su nastale i bez obzira da li su nastale u vidu vrijednosnih papira Bosne i Hercegovine ili kreditnih sporazuma. Potraživanja, u smislu otplate glavnice ili plaćanja kamate na takav dug, prva su potraživanja svih prihoda države bez obzira na njihov izvor, da li su položena na budžetski račun kod Centralne banke ili u bilo kojoj drugoj komercijalnoj banci, tj. svi računi na koje su položeni državni prihodi i ne podliježu sada ili kasnije bilo kojem drugom potraživanju.Sredstva za servisiranje direktnog unutrašnjeg državnog duga stalno će se namjenski izdvajati, a Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine će neopozivo uzeti u obzir potrebni iznos prema prijedlogu Ministarstva finansija i trezora BiH.

Indirektni unutrašnji dug plaća država isključivo iz sredstava koja jedan ili više dužnika uplate  državi po osnovu relevantnog unutrašnjeg duga dužnika.

Unutrašnji dug entiteta i Distrikta je bezuslovna i prioritetna obaveza entiteta i distrikta, a sredstva se obezbeđuju iz prihoda entiteta i distrikta.

Servis vanjskog duga uključuje servis vanjskog državnog duga i servis vanjskog duga entiteta i Distrikta. Ministarstvo finansija i trezora je nadležno za servisiranje vanjskog državnog duga, dok je servisiranje vanjskog duga entiteta i Distrikta u nadležnosti entiteta i Dstrikta.

Pored Zakona o zaduživanju dugu i garancijama BiH, prioritet plaćanja vanjskog državnog duga definisana je i u Zakonu o finansiranju Institucija BiH, koji u slučaju smanjenja planiranih mjesečnih gotovinskih priliva prioritet plaćanja daje plaćanju servisiranja programiranog duga ispred ostalih obaveza.

Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH i Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda definisane su procedure obezbjeđenja sredstava za vanjski državni dug i način raspodjele indirektnih poreza, a izuzimanje sredstava za servis vanjskog državnog duga direktno u državni budžet - posebno otvoreni računi za servis vanjskog državnog duga, ima prioritet u odnosu na doznaku pripadajućeg dijela ostvarenih indirektnih poreza entitetima i Brčko distriktu BiH, iz čijih se udjela ista osiguravaju

Centralna banka Bosne i Hercegovine, u ime i za račun Ministarstva finansija i trezora BiH, obavlja poslove agenta za servisiranje vanjskog državnog duga Bosne i Hercegovine.

Za finansijske aranžmane BiH sa Međunarodnim monetarnim fondom Centralna banka Bosne i Hercegovine izvršava navedene poslove u svojstvu fiskalnog agenta Bosne i Hercegovine prema Međunarodom monetarnom fondu, a prema procedurama i postupcima definisanim Memorandumom o razumijevanju, zaključenim između relevantnih institucija u BiH.

U skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine, sačinjavaju se informacije o izvršenom servisiranju vanjskog državnog duga (kvartalno i godišnje), koje čine sastavni dio Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Navedene informacije prezentuju ostvarene prilive sredstava za servisiranje vanjskog državnog duga, izvršeno servisiranje obaveza po osnovu vanjskog državnog duga, uporedne pokazatelje o planiranom i izvršenom servisiranju vanjskog državnog duga, stanje vanjskog državnog duga i stanje duga po osnovu vanjskih državnih garancija.

Informacije o servisiranju vanjskog duga

Takođe, podaci o servisu vanjskog duga entiteta i Distrikta prikazuju se u okviru informacija o stanju javne zaduženosti BiH.

Informacije o javnom dugu

Zakoni i podzakonski akti:

Zakoni

Zakoni

Zakoni

Zakoni