UNUTRAŠNJI DUG

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 103/09 i 90/16) (u daljem tekstu: Zakon) unutrašnji dug BiH uključuje:

  • Direktni unutrašnji državni dug
  • Indirektni unutrašnji državni dug

Direktni unutrašnji državni dug je unutrašnji državni dug nastao direktno u ime Bosne i Hercegovine. Zaduživanje po osnovu direktnog unutrašnjeg državnog duga moguće je za:

a) finansiranje državnog budžetskog deficita proizašlog iz gotovinskog toka;
b) finansiranje državnog budžetskog deficita u slučajevima kada Ministarstvo procijeni da odobreni rashodi prelaze ili će preći iznos državnih prihoda;
c) refinansiranje neizmirenog direktnog unutrašnjeg i vanjskog državnog duga;
d) plaćanje državnih garancija, u cijelosti ili djelimično, u slučaju da zajmoprimac ne ispuni svojefinansijske obaveze;
e) plaćanje troškova servisiranja državnog duga, uključujući i povezane troškove kao što su: emisija vrijednosnih papira, održavanje računa, amortizacija, fiskalni agencijski troškovi;
f) finansiranje kapitalnih investicija; i/ili
g) finansiranje fonda budžetskih rezervi i rezervi države.

Direktni unutrašnji državni dug predstavlja apsolutnu i bezuslovnu obavezu države u skladusa uslovima vrijednosnih papira Bosne i Hercegovine i kreditnih sporazuma.Ograničenja iznosa direktnog unutrašnjeg državnog duga određuju se Zakonom o izvršenjubudžeta.

Indirektni unutrašnji državni dug je unutrašnji državni dug nastao na zahtjev i u ime dužnika, a vraća ga država isključivo iz sredstava koja taj dužnik uplati za svoj relevantni unutrašnji dug.Stvaranje obaveza po osnovu indirektnog unutrašnjeg državnog duga je moguće za finansiranje relevantnog unutrašnjeg duga jednog ili više dužnika.

Indirektni unutrašnji državni dug je isključivo obaveza dužnika. Indirektni unutrašnji državni dug predstavlja obavezu države samo u omjeru u kojem je država primila uplate po osnovu relevantnog unutrašnjeg duga dužnika.Indirektni unutrašnji državni dug ne podliježe ograničenjima u okviru  Zakona o izvršenju budžeta.

Zakonom je također definisano da je dug entiteta je dug izražen u domaćoj valuti čiji je zajmoprimac, direktno ili indirektno, ministarstvo finansija entiteta u ime entiteta, a dug Distrikta je dug Distrikta izražen u domaćoj valuti čiji je zajmoprimac Direkcija za finansije Brčko Distrikta.

Ministarstvo uspostavlja i vodi evidenciju u vezi sa cjelokupnim dugom i garancijama entitetauključujući i dug i garancije kantona, gradova, općina, fondova i dugom i garancijama Distrikta na osnovu informacija koje entiteti i Distrikt dostave, a koji će biti u skladu sa važećim zakonima entiteta i Distrikta.

Zakoni i podzakonski akti:

  • Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 103/09 i 90/16)

Zakoni

  • Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje („Službeni glasnik BiH”, br. 28/06, 76/06, 72/07, 97/11 i 100/13)

Zakoni