O organizacionoj jedinici


U okviru Sektora za javni dug osnivaju se četiri unutarnje organizacione jedinice i to:

  • Odsjek za plan i analizu vanjskog duga;
  • Odsjek za servisiranje vanjskog duga;
  • Odsjek baze podataka za javni dug;
  • Odsjek za unutarnji dug.

U Sektoru se obavljaju između ostalog sljedeći poslovi: izrada analize pokazatelja troškova i rizika vanjskog duga; pripremanje analize održivosti duga, pripremanje prijedloga Srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH, izrada projekcije stanja i servisa duga za strane kredite u postupku zaključivanja, na kvartalnoj osnovi; pripremanje podataka iz nadležnosti Sektora za potrebe agencija za ocjenu kreditnog rejtinga BiH; suradnja s Centralnom bankom BiH po pitanju razmjene podataka za potrebe agencija za ocjenu kreditnog rejtinga BiH, izrada kvartalnih Planova dinamike osiguranja sredstava za servisiranje vanjskog duga s Jedinstvenog računa UINO; praćenje realizacije uplata UINO i usklađivanje transfera prema stvarnim potrebama i rokovima raspoloživosti; praćenje aktivnosti vezanih za pravovremeno osiguranje uplata sredstava od krajnjih korisnika kredita i iz drugih izvora; iniciranje pokretanja drugih zakonskih mjera s ciljem osiguranja sredstava; priprema i izdavanje naloga Centralnoj banci BiH za isplatu obveza i praćenje realizacije plaćanja; kontinuirano praćenje prometa i stanja sredstava na računima za servisiranje vanjskog duga prema izvještajima Centralne banke; evidentiranje podataka o ostvarenim prilivima sredstava i izvršenim isplatama obveza u informacijskom sustavu; izvještavanje entitetskih ministarstava financija i Direkcije za financije Brčko distrikta o stanju i prometu sredstava na podračunima za servisiranje vanjskog duga na dnevnoj i dekadnoj osnovi; priprema kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih Informacije o izvršenom servisiranju vanjskog duga koje čine sastavni dio Izvještaja o izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH, planiranje, kontrola i obračun duga; unos podatka o dugu u bazu podataka; primanje zahtjeva za plaćanje od kreditora, kontrola istih i alociranje predmetne obveze na nositelje obveza - korisnike (supsidijarne dužnike); pripremanje i dostavljanje obavijesti o rasporedu obveza supsidijarnim dužnicima, knjigovodstveno uvezivanje s glavnom knjigom trezora, ažuriranje podataka o tekućem statusu kredita i obveza na koje se oni odnose; konfirmacija obveza; vođenje evidencije o nevladinom dugu; vođenje evidencije o izdanim vanjskim državnim garancijama; vođenje evidencije o dugu i garancijama entiteta i Brčko Distrikta; vođenje i drugih evidencija potrebnih za upravljanje dugom; izrada godišnjih procjena vanjskog državnog duga za potrebe izrade godišnjeg proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH; prognoziranje iznosa, strukture i ročnosti unutarnjeg duga; formuliranje programa zaduživanja; analiziranje utjecaja unutarnjeg duga na proračun i makroekonomsku stabilnost; iniciranje emisije vrijednosnih papira na ime izmirenja unutarnjeg duga; određivanje količine pojedinačnog emitiranja vrijednosnih papira; vođenje baze podataka unutarnjeg duga i unutarnjih garancija Bosne i Hercegovine; evidencija i vođenje baze podataka unutarnjeg duga po osnovu kredita i emisija vrijednosnih papira entiteta, distrikta, kantona, gradova i općina; evidencija svih drugih vidova unutarnjeg duga koji su u skladu s važećim zakonima entiteta i Distrikta; priprema podataka za izradu dokumenta okvirnog proračuna; priprema podataka za izradu programa ekonomskih reformi; pripremanje informativnih, analitičkih i drugih materijala; izrada godišnjih, kvartalnih i po potrebi mjesečnih planova i izvještaja.

Zakira Muratović, pomoćnica ministra

Telefon: 033 254 201
Email: zmuratovic@mft.gov.ba