O organizacionoj jedinici


Unutar Sektora za trezorsko poslovanje osniva se pet unutarnjih ustrojstvenih jedinica i to

  • Odsjek za upravljanje jedinstvenim računom trezora,
  • Odsjek glavne knjige trezora,
  • Odsjek za upravljanje informatičkim sustavom,
  • Odsjek za centralizirani obračun plaća,
  • Odsjek za poslove državnog fonda.

U Sektoru za trezorsko poslovanje obavljaju se sljedeći poslovi: pripremu zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora; upravljanje sustavom Jedinstvenog računa trezora (JRT), uspostavljanje sustava praćenja izvršenja proračuna, definiranje procedura i integriranje bankarskih operacija kroz ISFU i Glavnu knjigu trezora, izvršenje plaćanja obveza institucija BiH prema usvojenom proračunu i dinamici i utvrđenim prioritetima, praćenje i procjene prihoda proračuna i usuglašavanje rashoda vezano za realizaciju operativnih proračuna proračunskih korisnika, uspostavljanje i razvitak računovodstvenog sustava institucija BiH, uspostavljanje i razvitak računovodstvene metodologije za potrebe vođenja Glavne knjige trezora, vođenje knjigovodstvenih evidencija institucija BiH kroz Glavnu knjigu trezora, izvješćivanje o svim aspektima novčanih tijekova koji se odvijaju preko Sektora za trezorsko poslovanje, uspostavljanje i održavanje baza podataka za funkcioniranje Informacijskog sustava financijskog upravljanja i održavanje baze podataka servisiranja ino duga BiH, uspostavljanje, održavanje i razvitak aplikacija Informacijskog sustava financijskog upravljanja (ISFU), uspostavljanje i održavanje računarske mreže ISFU, obračun i isplate plaća i naknada za sve proračunske korisnike korištenjem odgovarajućih aplikacija centraliziranog sustava obračuna plaća, uspostavljanje funkcije Državnog fonda kojim se sredstva pretpristupnih fondova EU prenose na upravljanje Bosni i Hercegovini sukladno propisima EU i BiH kao i Memorandumom o razumijevanju između BiH i EU.

Pomoćnik ministra: Sehija Mujkanović

Tel. 033 703 070    Fax: 033 703 143

e-mail: smujkanovic@mft.gov.ba