O organizacionoj jedinici


Unutar Sektora za trezorsko poslovanje osniva se pet unutrašnjih organizacionih jedinica i to: 

  • Odsjek za upravljanje jedinstvenim računom trezora,
  • Odsjek glavne knjige trezora,
  • Odsjek za upravljanje informatičkim sistemom,
  • Odsjek za centralizovani obračun plata,
  • Odsjek za poslove državnog fonda. 

U Sektoru za trezorsko poslovanje obavljaju se sljedeći poslovi: pripremu zakona, drugih propisa i opštih akata iz djelokruga Sektora; upravljanje sistemom Jedinstvenog računa trezora (JRT), uspostavljanje sistema praćenja izvršenja budžeta, definisanje procedura i integrisanje bankarskih operacija kroz ISFU i Glavnu knjigu trezora, izvršenje plaćanja obaveza institucija BiH prema usvojenom Budžetu i dinamici i utvrđenim prioritetima, praćenje i procjene prihoda budžeta i usaglašavanje rashoda vezano za realizaciju operativnih budžeta budžetskih korisnika, uspostavljanje i razvoj računovodstvenog sistema institucija BiH, uspostavljanje i razvoj računovodstvene metodologije za potrebe vođenja Glavne knjige trezora, vođenje knjigovodstvenih evidencija institucija BiH kroz Glavnu knjigu trezora, izvještavanje o svim aspektima novčanih tokova koji se odvijaju preko Sektora za trezorsko poslovanje, uspostavljanje i održavanje baza podataka za funkcionisanje Informacionog sistema finansijskog upravljanja i održavanje baze podataka servisiranja ino duga BiH, uspostavljanje, održavanje i razvoj aplikacija Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU), uspostavljanje i održavanje računarske mreže ISFU, obračun i isplate plata i naknada za sve budžetske korisnike korištenjem odgovarajućih aplikacija centralizovanog sistema obračuna plata, uspostavljanje funkcije Državnog fonda kojim se sredstva predpristupnih fondova EU prenose na upravljanje Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima EU i BiH kao i Memorandumom o razumijevanju između BiH i EU.

pomoćnik ministra: Sehija Mujkanović

Tel. 033 703 070    Fax 033 703 143

e-mail: smujkanovic@mft.gov.ba