GLAVNA KNJIGA TREZORA

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Glavna knjiga trezora

Zakonom o trezoru institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.27/00) u institucijama BiH uspostavljen je sistem Glavne knjige trezora, kao  zvanična finansijska i računovodstvena evidencija institucija BiH.
Uvodjenjem Informacionog sistema finansijskog upravljanja u institucijama BiH ostvaren je automatizirani sistem Glavne knjige trezora i pomocnih knjiga, koji obezbjedjuje ažurnu  i tačnu evidenciju svih novčanih transakcija, prihoda, rashoda, izdataka, stanja obaveza kao  i stanja imovine u institucijama BiH. Na računima-kontima Glavne knjige trezora knjize se sve promjene koje se odnose na promjene  u imovini, prihodima, rashodima i obavezama institucija BiH.
Implementacijom automatiziranog sistema Glavne knjige ostvaruje se potpuna pouzdanost svih finansijskih izvještaja koji se odnose na izvršenje Budžeta institucija BiH kao i budžetskih korisnika sačinjenih na osnovu podataka iz Glavne knjige trezora.