JEDINSTVENI RAČUN

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Jedinstveni račun

Zakonom o trezoru institucija Bosne i Hercegovine („Sluzbeni glasnik BiH“, br.27/00) uspostavljen je Jedinstveni račun trezora (JRT) u institucijama BiH. Jedinstvenim racčunom trezora obuhvaćeni su svi računi otvoreni kod Centralne banke BiH kao i poslovnih banaka  preko kojih se izvršavaju plaćanja i drže novčana sredstva Budžeta institucija BiH kao i budžetskih korisnika.
U toku 2002.godine u saradnji Ministarstva finansija i trezora,  USAID-a i Oracle-a izvršena je implementacija Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) u Ministarstvu finansija i trezora i kod korisnika Budžeta institucija BiH, čime je obezbijedjena savremena informacijska podrška funkcionisanju Jedinstvenog računa trezora.
Jedinstveni račun trezora je instrument koji je baziran na principima sveobuhvatnosti, jedinstvenosti, azurnosti. U skladu sa važećim zakonima (Zakon o finsiranju institucija BiH, Zakon o trezoru institucija BiH, Zakon o Budžetu institucija BiH i drugi zakonski propisi), Jedinstvenim racunom trezora obuhvaćena su i sva donatorska sredstva namijenjena finansiranju institucija BiH.
Korisnici Budžeta institucija BiH, u skladu sa zakonskim propisima, imaju autonomno pravo raspolaganja odobrenim budžetskim sredstvima. Putem automatiziranog sistema, Ministarstvo finansija i trezora u ime  korisnika budžeta a u skladu sa principom ažurnosti i usvojenim procedurama, vrši sva plaćanja obaveza budžetskih korisnika kao i uskladjivanje stvarnih i knjigovodstvenih stanja na bankovnim računima.   
Uspostavljanjem Jedinstvenog računa trezora u institucijama BiH ostvarena je racionalizacija u upravljanju novčanim sredstvima Budžeta institucija BiH, obezbijedjeno je dnevno upravljanje likvidnosću budžeta institucija BiH i ostvarena je mogućnost plasiranja odredjenog iznosa novčanih sredstava koji nije potreban za izvršavanje obaveza institucija BiH.