О организационој јединици


У оквиру Сектора за фискалне послове оснивају се двије унутрашње организационе јединице и то:

  • Одсјек за фискалну политику,
  • Одсјек за избјегавање двоструког опорезивања,

У Сектору се врши издавање потврда и/или овјера образаца у поступкуослобађања странака од плаћања пореских обавеза у подручју индиректнихпореза, на основу Закона о царинској политици БиХ и овјера потврда ИПА МФТ за ослобађање од плаћања индиректних пореза у складу са Законом о порезу на додатну вриједност, те се припремају мишљења на упите о међународним кредитним уговорима у дијелу који се односи на ослобађање од плаћања увозних давања или поврат истих у складу са садржајем међународног уговора и прописима који регулишу ово подручје.

У Сектору се такође обављају послови припреме и провођења поступка закључивања међународних споразума о избјегавању двоструког опорезивања и других споразума из области међународне сарадње у пореским питањима, као и послови сарадње са надлежним ентитетским и међународним институцијама

Горана Крталић, помоћник министра

Телефон: 033 254 257
Факс: 033 254 291
Е-пошта: gkrtalic@mft.gov.ba
Адреса: 71000 Сарајево ул. Маршала Тита 9а