O organizacionoj jedinici


U okviru Sektora za fiskalne poslove osnivaju se dvije unutrašnje organizacione jedinice i to:

  • Odsjek za fiskalnu politiku,
  • Odsjek za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja,

U Sektoru se vrši izdavanje potvrda i/ili ovjera obrazaca u postupku oslobađanja stranaka od plaćanja poreskih obaveza u području indirektnih poreza, na osnovu Zakona o carinskoj politici BiH i ovjera potvrda IPA MFT za oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost, te se pripremaju mišljenja na upite o međunarodnim kreditnim ugovorima u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja ili povrat istih u skladu sa sadržajem međunarodnog ugovora i propisima koji regulišu ovo područje.

U Sektoru se takođe obavljaju poslovi pripreme i provođenja postupka zaključivanja međunarodnih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i drugih sporazuma iz oblasti međunarodne saradnje u poreskim pitanjima, kao i poslovi saradnje sa nadležnim entitetskim i međunarodnim institucijama.

Gorana Krtalić, pomoćnica ministra

Telefon: 033 254 257
Fax: 033 254 291
Email: gkrtalic@mft.gov.ba
Adresa: 71000 Sarajevo ul. Maršala Tita 9a