ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

Одсјек за фискалну политику

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

У Одсјеку за фискалну политику обављају се послови израде нацрта закона и подзаконских аката који се односе на административне таксе и накнаде, те се врше анализе реализације планиране наплате административних такси и накнада. Одсјек припрема мишљења о приједлозима нормативних аката других институција који се односе на административне таксе и накнаде, у сарадњи са Сектором за трезорско пословање.

Врше се студијско-аналитички послови везани за нормативно регулисање јавних давања из надлежности Министарства и дају се иницијативе за побољшање истих, те се врши издавање потврда и/или овјера образаца у поступку ослобађања странака од плаћања пореских обавеза у подручју индиректних пореза на основу Закона о царинској политици БиХ, овјера потврда ИПА МФТ за ослобађање од плаћања индиректних пореза у складу са Законом о порезу на додату вриједност, те се врши израда мјесечних извјештаја о издатим ИПА МФТ потврдама. У Одсјеку се припрема стручна подршка министру финансија и трезора БиХ као члану управних тијела из подручја политике индиректних пореза. С циљем израде потребних докумената, Одсјек сарађује са Дирекцијом за економско планирање и Одсјеком за макроекономску анализу Управног одбора Управе за индиректно опорезивање.

У Одсјеку се припремају мишљења на упите о међународним кредитним уговорима у дијелу који се односи на ослобађање од плаћања увозних давања или поврат истих у складу са садржајем међународног уговора и прописима који регулишу ово подручје, у сарадњи са Сектором за односе с финансијским институцијама. Одсјек учествује у припреми планова и програма рада и извјештаја о раду Сектора.