FISKALNA POLITIKA

Odsjek za fiskalnu politiku

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Odjelu za fiskalnu politiku obavljaju se poslovi izrade nacrta zakona i podzakonskih akata koji se odnose na administrativne pristojbe i naknade, te se obavljaju analize realizacije planirane naplate administrativnih pristojbi i naknada. Odjel priprema mišljenja o prijedlozima normativnih akata drugih institucija koji se odnose na administrativne pristojbe i naknade, u suradnji sa Sektorom za trezorsko poslovanje.

Obavljaju se studijsko-analitički poslovi vezani za normativno reguliranje javnih davanja iz nadležnosti Ministarstva i daju se inicijative za poboljšanje istih, te se obavlja izdavanje potvrda i/ili ovjera obrazaca u postupku oslobađanja stranaka od plaćanja poreznih obaveza u području neizravnih poreza na temelju Zakona o carinskoj politici BiH, ovjera potvrda IPA MFT za oslobađanje od plaćanja neizravnih poreza sukladno Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost, te se obavlja izrada mjesečnih izvještaja o izdatim IPA MFT potvrdama. U Odjelu se priprema stručna podrška ministru financija i trezora BiH kao članu upravnih tijela iz područja politike neizravnih poreza. S ciljem izrade potrebnih dokumenata, Odjel surađuje s Direkcijom za ekonomsko planiranje i Odjelom za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje.

U Odjelu se pripremaju mišljenja na upite o međunarodnim kreditnim ugovorima u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja ili povrat istih sukladno sadržaju međunarodnog ugovora i propisima koji reguliraju ovo područje, u suradnji sa Sektorom za odnose s financijskim institucijama. Odjel sudjeluje u pripremi planova i programa rada i izvještaja o radu Sektora.