FISKALNA POLITIKA

Odsjek za fiskalnu politiku

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Odsjeku za fiskalnu politiku obavljaju se poslovi izrade nacrta zakona i podzakonskih akata koji se odnose na administrativne takse i naknade, te se vrše analize realizacije planirane naplate administrativnih taksi i naknada. Odsjek priprema mišljenja o prijedlozima normativnih akata drugih institucija koji se odnose na administrativne takse i naknade, u saradnji sa Sektorom za trezorsko poslovanje.

Vrše se studijsko-analitički poslovi vezani za normativno regulisanje javnih davanja iz nadležnosti Ministarstva i daju se inicijative za poboljšanje istih, te se vrši izdavanje potvrda i/ili ovjera obrazaca u postupku oslobađanja stranaka od plaćanja poreskih obaveza u području indirektnih poreza na osnovu Zakona o carinskoj politici BiH, ovjera potvrda IPA MFT za oslobađanje od plaćanja indirektnih poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost, te se vrši izrada mjesečnih izvještaja o izdatim IPA MFT potvrdama. U Odsjeku se priprema stručna podrška ministru finansija i trezora BiH kao članu upravnih tijela iz područja politike indirektnih poreza. S ciljem izrade potrebnih dokumenata, Odsjek sarađuje sa Direkcijom za ekonomsko planiranje i Odsjekom za makroekonomsku analizu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.

U Odsjeku se pripremaju mišljenja na upite o međunarodnim kreditnim ugovorima u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja ili povrat istih u skladu sa sadržajem međunarodnog ugovora i propisima koji regulišu ovo područje, u saradnji sa Sektorom za odnose s finansijskim institucijama. Odsjek učestvuje u pripremi planova i programa rada i izvještaja o radu Sektora.