НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

На који начин се може добити потврда која служи у поступку ослобађања од плаћања индиректних пореза и која документација се подноси уз захтјев за издавање потврде у складу са Законом о царинској политици БиХ, те на који начин се може издати и овјерити Потврда ИПА МФТ II ?

Начин добијања и издавања потврда из области индиректног опорезивања прописан је Упутством о подношењу захтјева за издавање и овјеравање потврда у поступку ослобађања од плаћања индиректних пореза број: 10/02-3-5608-1 од 04.06.2018. године које се налази wеб страници министарства у регистру прописа.

Како се може добити аналитика или спецификација збирне уплате средстава са рачуна Трезора БиХ на рачун правног лица или институције?

Аналитика-спецификација збирне уплате средстава са рачуна Трезора БиХ може се добити на начин да се путем факса Министарства финансија и трезора БиХ (број: 033/668-604) пошаљу сљједећи подаци: прималац уплате, датум уплате, износ уплате и број факса на који да се достави аналитика-спецификација уплате или наведене податке доставити путем E-поште: mdoslo@mft.gov.ba.

 

На који начин се врши уплата средстава у КМ на Јединствени рачун трезора БиХ по основу рефундације боловања, трошкова службеног путовања, каско или аутоматског осигурања моторних возила институцији на државном нивоу?

Уплату је могуће извршити на сљедеће рачуне, уз правилно попуњенне уплатнице:
-ПРИМАЛАЦ: Министарство финансија и трезора БиХ
-БАНКА: Централна банка БиХ
-ТРАНСАКЦИЈСКИ РАЧУН БРОЈ: 000003 0000000 145
-СВРХА УПЛАТЕ: Навести кратак описа предмета уплате-назив институције
ПОЗИВ НА БРОЈ: 37111.

 

На који начин се може извршити уплата средстава из иностранства на Јединствени рачун трезора БиХ по основу донације, рефундације средстава, таксе или накнаде према институцији на државном нивоу?

Уплате по наведеним основама се могу вршити по слиједећој инструкцији:
Intermediary Bank / Correspodent Bank
SWIFT-BIC: DEUTDEFF
Name: DEUTSCHE BANK AG
City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
Account with Institution / Beneficiary s Bank

SWIFT-BIC: CBBSBA22
Account Number: 100935962100
IBAN DE81 5007 0010 0935 9621 00
Name: CENTRALNA BANKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Address: MARŠALA TITA 25
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Beneficiary

IBAN: BA39 000 003 0000000145
Account reference: 06411
Name: MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
Address: TRG BIH 1
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
NOTE:
Corespodent bank for DEUTSCHE BANK AG F/M for USD payments is DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS N/Y (SWIFT:BKTRUS33, ABA:021 001033).
In all payments please quote account reference.

НАПОМЕНА:
-Уколико се уплата новчане донације врши на намјенски отворен рачун онда у наведеној инструкцији у пољу „Account reference“ треба умјесто 06411 навести број рачуна донације.
- За све врсте уплата-дознака треба службено обавијестити Министарство финансија и трезора БиХ о очекиваном приливу и оријентационом износу и врсти валуте како би Министарство могло препознати тај прилив и о истом благовремено обавијестити институцију на коју се односи уплата.

 

Како се може извршити уплата средстава по основу таксе, накнаде или новчане казне на Јединствени рачун трезора БиХ?

Уплата таксе, накнаде или казне на Јединствени рачун Трезора БиХ врши се на основу Закона о административним таксама („Службени гласник БиХ“, број 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 и 98/12), одлука Савјета министара БиХ, наредби о уплатним рачунима Министарства финансија и трезора БиХ објављеним у „Службеном гласнику БиХ“ и Упутства о начину прикупљања, евидентирању, контроли уплата такси и накнада на јединствени рачун трезора БиХ и поврату више или погрешно уплаћених такси и накнада са јединственог рачуна трезора БиХ објављеног на веб страници Министарства под „регистар прописа“.


Како се може извршити поврат дупле, више, или погрешно уплаћених средстава по основу таксе, накнаде или новчане казне са Јединственог рачуна трезора БиХ?

Поврат дупле, више или погрешно уплаћене таксе, накнаде или казне се може извршити у складу са Упутством о начину прикпљања, евидентирању, контроли уплате и поврату више или погрешно уплаћених такси и накнада на јединствени рачун трезора БиХ објављеног на веб страници Министарства. Инфорамације у вези с погрешном уплатом средстава могу се добити и путем телефона (033/703-061).


Гдје се врши пријем поште у Министарству финансија и трезора БиХ и у које вријеме?

Пошта за Министарство финансија и трезора БиХ може се предати у пријемној канцеларији Министарства, на адреси Трг БиХ бр. 3 на 18. спрату, канцеларија број 1803, сваким радним даном од 09:00 до 17:00 часова.

 

Која документација се доставља првом нивоу контроле у циљу овјере трошкова које корисници из Босне и Херцеговине направе у току имплементације транснационалних и прекограничних програма у оквиру друге компоненте ИПА (подијељено управљање)?

Сваки трошак који је корисник из Босне и Херцеговине начинио у поступку имплементације транснационалних и прекограничних програма у оквиру друге компоненте ИПА (подијељено управљање), мора бити попраћен документацијом којом се доказује да је трошак настао и да је плаћен, односно да је прихватљив према правилима које прописује сваки од програма. Сва потребна документација се доставља Сектору за финансирање програма и пројеката ЕУ који обавља функцију првог нивоа контроле у Босни и Херцеговини. Документи се достављају у оригиналу и у једној копији а према инструкцији која је доступна на веб страници сектора www.cfcu.gov.ba у оквиру секције документи.

 

Какав је поступак ослобађања од ПДВ-а у поступку набавки роба, услуга и радова у оквиру ИПА финансираних пројеката у подијељеном управљању?

На основу члана 26. Оквирног споразума потписаног између БиХ и Комисије Европских заједница о правилима сарадње која се односи на финансијску помоћ БиХ у оквиру имплементације помоћи путем ИПА-е, потписаног 20. фебруара 2008. године, набавка услуга, роба и радова коју изврше уговарачи из БиХ ослобођена је од плаћања ПДВ- и царина. Поступак ослобађања од ПДВ-а и царина описан је у Инструкцији о поступку остваривања саринских и пореских ослобађања која је објављена у „Службеном гласнику“ БиХ број 74/11. Инструкција се може наћи и на веб страници сектора www.cfcu.gov.ba.

 

На који начин се могу добити средства од остварених примитака од продаје возила/опреме у институцији БиХ?

Примици од продаје сталних средстава дају се на располагање кориснику на основу захтјева корисника, уз доказ од Сектора за трезорско пословање о оствареном приливу истих на ЈРТ, а могу се трошити за набавку исте врсте сталних средстава. Уз захтјев се доставља оперативни план исказан по економским категоријама у табели 5. из тачке 2. ове инструкције, као и намјенска структура капиталних издатака на износ остварених примитака (тачка 6. Инструкције о начину израде оперативног плана за извршавање буџета институција БиХ за 2013. годину и о начину праћења програма посебних намјена“ број 05-02-1-10077-2/12 од 12.12.2012.године – објављено на www.mft.gov.ba).

 

У којој фази је усвајање буџета институција БиХ и ако је усвојен можемо ли га добити?


Процедура припреме, сачињавања и усвајања Закона о буџету институција БиХ, прописана је одредбама члана 5-10 Закона о финансирању институција БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13). Након што Парламентарна скупштина БиХ усвоји Закон о буџету за фискалну годину на коју се односи, исти се објављује у „Службеном гласнику БиХ“ и на веб страници Министарства финансија и трезора БиХ.

 

Како се врши финансирање невладиних и непрофитних организација?

Финансирање невладиних и непрофитних организација из буџета институција БиХ врши се путем грантовских средства из буџетске резерве у складу са процедуром кориштења средстава буџетске резерве прописане чланом 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13)

 

На који начин се стиче статус буџетског корисника?

Статус буџетског корисника стиче се на основу Устава Босне и Херцеговине и закона. Нови буџетски корисник уписује се у Регистар буџетских корисника који води Министарство финансија и трезора, у складу са Упутством о садржају и начину вођења Регистра корисника Буџета институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 52/13). Тијело или орган које нема статус буџетског корисника финансира се путем буџетског корисника у чијем се саставу налази.

 

Шта се све финансира буџетом институција БиХ?

Буџет институција БиХ и међународних обавеза Босне и Херцеговине представља акт Парламентарне скупштине БиХ којим се утврђује план финансијских активности буџетских корисника, који обухвата пројекцију износа прихода и утврђеног износа расхода за период једне фискалне године. Буџетом се, такође, утврђује горња граница цјелокупног дуга Босне и Херцеговине, укључујући и постојећи дуг и пројекцију новог дуга за дату фискалну годину. Буџетски корисници: су све институције Босне и Херцеговине и сви остали органи који се финансирају из буџета, те регулаторни органи. Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ акт је чисто фискалног карактера и служи за финансирање расхода редовних активности институција Босне и Херцеговине, које имају статус буџетског корисника и за сервисирање спољног дуга БиХ.


Који су услови потребни да би се неко запослио као интерни ревизор у институцијама БиХ?

Општи услови за запошљавање лица које раде на успостављању система и вршењу функције интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине, сходно члану 12. став (1) Закона интерној ревизији институција Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', бр. 27/08 и 32/12), прописани су Законом о раду у институцијама Босне и Херцеговине и Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине. Додатни услови за запошљавање интерних ревизора у институцијама БиХ прописани су Правилником о запошљавању интерних ревизора у институцијама БиХ (''Службени гласник БиХ'', бр. 81/12).

 

Од ког удружења интерних ревизора из БиХ се признаје сертификат овлашћеног интерног ревизора за учешће на конкурсима за пријем у интерну ревизију и за вршење функције интерне ревизије?


Валидним цертификатима за пријем у професију интерне ревизије и вршење функције интерне ревизије у институцијама БиХ сматрају се сертификати овлашћеног интерног ревизора издати од стране неког од струковних удружења интерних ревизора у БиХ. Сагласност о прихватљивости цертификата за интерне ревизоре даје Централна хармонизацијска јединица (ЦХЈ) у складу са одредбама Правилника о запошљавању интерних ревизора у институцијама БиХ (''Службени гласник БиХ'', бр. 81/12).

 

Да ли институције које немају своје јединице интерне ревизије могу путем уговора о дјелу ангажовати спољне сараднике који ће пружити ову услугу?

Начин и структура успостављања и вршења функције интерне ревизије у институцијама БиХ прописан је Одлуком о критеријумима за успостављање јединица интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', број 49/12). На који начин ће се вршити функција интерне ревизије у свакој од институција додатно је прецизирано Повељом интерне ревизије у институцијама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 82/11) и Споразумом о вршењу функције интерне ревизије у институцијама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 73/12).

 

Да ли се као одговарајући сертификат за обављање послова интерне ревизије признаје сертификат овлашћеног ревизора издат од стране ентитетског савеза рачуновођа?


За вршење функције интерне ревизије у институцијама БиХ, у складу са Правилником о запошљавању интерних ревизора у институцијама БиХ (''Службени гласник БиХ'', бр. 81/12), потребно је посједовати сертификат овлашћеног интерног ревизора издат од стране једног од удружења интерних ревизора из БиХ. Начин стицања сертификата овлашћеног интерног ревизора дефинисан је актима удружења интерних ревизора.

 

Шта је Програм јавних инвестиција институција Босне и Херцеговине?

У Програму јавних инвестиција институција БиХ приказани су инвестициони пројекти који приказују развојне планове институција БиХ и стратешке секторске приоритете. Пројекти су приказани по врсти и статусу. Развојно инвестициони програм дио је Програма јавних инвестиција којим се дефинишу развојни пројекти за реализацију стратешких економских и социјалних циљева.

 

Да ли се припрема Програм јавних инвестиција Босне и Херцеговине?

Програм јавних инвестиција Босне и Херцеговине је консолидовани документ и припрема се након усвајања Програма јавних инвестиција институција БиХ и ентитетских програма јавних инвестиција. Програм јавних инвестиција БиХ је стратешки документ који садржи приоритетне пројекте (капиталне и институционално-развојне) свих нивоа власти у БиХ. Документ садржи листу приоритетних пројеката за које треба обезбједити финансирање као и преглед пројеката који се реализују без обзира на начин финансирања пројеката (буџет, донација, креди, ЕУ фондови ...).
Повезивањем пројеката јавних инвестиција са стратешким циљевима и начинима финансирања омогућена је боља повезаност између планирања и алокације свих расположивих средстава, као подршка Савјету министара и институцијама БиХ за планирање улагања и доношење квалитетнијих инвестиционих одлука.

 

Шта је Форум за координацију донатора (DCF) и која је улога Mинистарства?

Форум за координацију донатора (DCF) је механизам координације са и између донатора и институција у БиХ, који омогућава континуирану размјену информација, бољи увид у донаторске активности, јачање међусобне одговорности и изградњу партнерских односа. Министарство финансија и трезора обавља функцију Секретаријата DCF - а.

 

Проводи ли БиХ истраживање о примјени принципа Париске декларације?


Босна и Херцеговина се 2010. године, приступањем Париској декларацији о ефикасној помоћи, обавезала да ће предузимати активности усмјерене на унапређење ефикасности развојне помоћи, као и да ће редовно пратити остварени напредак.
У циљу утврђивања почетног стања проведено је прво истраживање о примјени принципа Париске декларације (базна година је 2008.). БиХ је 2011. године учествовала у Глобалном мониторингу о имплементацији принципа Париске декларације (OECD) за праћење напретка оствареног у 2010. години, а у току 2012. године спровела је истраживање за 2011. годину.