NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:
Na koji način se može dobiti potvrda koja služi u postupku oslobađanja od plaćanja indirektnih poreza i koja dokumentacija se podnosi uz zahtjev za izdavanje potvrde u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH, te na koji način se može izdati i ovjeriti Potvrda IPA MFT II ?

Način dobijanja i izdavanja potvrda iz oblasti indirektnog oporezivanja propisan je Uputstvom o podnošenju zahtjeva za izdavanje i ovjeravanje potvrda u postupku oslobađanja od plaćanja indirektnih poreza broj: 10/02-3-5608-1 od 04.06.2018. godine koje se nalazi web stranici ministarstva u registru propisa.

Kako se može dobiti analitika ili specifikacija zbirne uplate sredstava sa računa Trezora BiH na račun pravnog lica ili institucije?

Analitika-specifikacija zbirne uplate sredstava sa računa Trezora BiH može se dobiti na način da se putem faksa Ministarstva finansija i trezora BiH na broj 033/668-604 pošalju slijedeći podaci: primalac uplate, datum uplate, iznos uplate i broj faksa na koji da se dostavi analitika-specifikacija uplate ili navedene podatke dostaviti putem E-maila: mdoslo@mft.gov.ba

 

Na koji način se vrši uplata sredstava u KM na Jedinstveni račun Trezora BiH po osnovu refundacije bolovanja, troškova službenog putovanja, kasko ili automatskog osiguranja motornih vozila instituciji na državnom nivou?

Uplatu je moguće izvršiti na sljedeće račune, uz pravilno popunjenne uplatnice:
-PRIMALAC:Ministarstvo finansija i trezora BiH
-BANKA:Centralna banka BiH
-TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ:000003 0000000 145
-SVRHA UPLATE:Navesti kratak opisa predmeta uplate-naziv institucije
POZIV NA BROJ:37111.

 

Na koji način se može izvršiti uplata sredstava iz inostranstva na Jedinstveni račun trezora BiH po osnovu donacije, refundacije sredstava, takse ili naknade prema instituciji na državnom nivou?

Uplate po navedenim osnovama se mogu vršiti po slijedećoj instrukciji:
Intermediary Bank / Correspodent Bank
SWIFT-BIC: DEUTDEFF
Name: DEUTSCHE BANK AG
City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
Account with Institution / Beneficiary s Bank

SWIFT-BIC: CBBSBA22
Account Number: 100935962100
IBAN DE81 5007 0010 0935 9621 00
Name: CENTRALNA BANKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Address: MARŠALA TITA 25
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Beneficiary

IBAN: BA39 000 003 0000000145
Account reference: 06411
Name: MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
Address: TRG BIH 1
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
NOTE:
Corespodent bank for DEUTSCHE BANK AG F/M for USD payments is DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS N/Y (SWIFT:BKTRUS33, ABA:021 001033).
In all payments please quote account reference.

NAPOMENA:
-Ukoliko se uplata novčane donacije vrši na namjenski otvoren račun onda u navedenoj instrukciji u polju: Account reference treba umjesto 06411 navesti broj računa donacije.
- Za sve vrste uplata-doznaka treba službeno obavijestiti Ministarstvo finansija i trezora BiH o očekivanom prilivu i orijentacionom iznosu i vrsti valute kako bi Ministarstvo moglo prepoznati taj priliv i o istom blagovremeno obavijestiti instituciju na koju se odnosi uplata.

 

Kako se može izvršiti uplata sredstava po osnovu takse, naknade ili novčane kazne na
Jedinstveni račun trezora BiH?

Uplata takse, naknade ili kazne na Jedinstveni račun Trezora BiH vrši se na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12), odluka Vijeća ministara BiH, naredbi o uplatnim računima Ministarstva finansija i trezora BiH objavljenim u „Službenom glasniku“ BiH i Uputstva o načinu prikupljanja, evidentiranju, kontroli uplata taksi i naknada na jedinstveni račun trezora BiH i povratu više ili pogrešno uplaćenih taksi i naknada sa jedinstvenog računa trezora BiH objavljenog na web stranici Ministarstva pod „registar propisa“.Kako se može izvršiti povrat duple, više, ili pogrešno uplaćenih sredstava po osnovu takse, naknade ili novčane kazne sa Jedinstvenog računa Trezora BiH?

Povrat duple, više ili pogrešno uplaćene takse, naknade ili kazne se može izvršiti u skladu sa Uputstvom o načinu prikpljanja, evidentiranju, kontroli uplate i povratu više ili pogrešno uplaćenih taksi i naknada na jedinstveni račun trezora BiH objavljenog na web stranici Ministarstva. Inforamacije u vezi s pogrešnom uplatom sredstava mogu se dobiti putem telefona (033/703-061).


Gdje se vrši prijem pošte u Ministarstvu finansija i trezora BiH i u koje vrijeme?

Pošta za Ministarstvo finansija i trezora BiH može se predati u prijemnoj kancelariji Ministarstva, na adresi Trg BiH br. 3 na 18. spratu, kancelarija broj 1803, svakim radnim danom od 09:00 do 17:00 sati.

 

Koja dokumentacija se dostavlja prvom nivou kontrole u cilju ovjere troškova koje korisnici iz BiH naprave u toku implementacije transnacionalnih i prekograničnih programa u okviru druge komponente IPA (podijeljeno upravljanje)?

Svaki trošak koji je korisnik iz Bosne i Hercegovine načinio u postupku implementacije transnacionalnih i prekograničnih programa u okviru druge komponente IPA (podijeljeno upravljanje), mora biti popraćen dokumentacijom kojom se dokazuje da je trošak nastao i da je plaćen, odnosno da je prihvatljiv prema pravilima koje propisuje svaki od programa. Sva potrebna dokumentacija se dostavlja Sektoru za finansiranje programa i projekata EU koji obavlja funkciju prvog nivoa kontrole u Bosni i Hercegovini. Dokumenti se dostavljaju u originalu i u jednoj kopiji a prema instrukciji koja je dostupna na web stranici sektora www.cfcu.gov.ba u okviru sekcije dokumenti.

 

Kakav je postupak oslobađanja od PDV-a u postupku nabavki roba, usluga i radova u okviru IPA finansiranih projekata u podijeljenom upravljanju?

Na osnovu člana 26. Okvirnog sporazuma potpisanog između BiH i Komisije Evropskih zajednica o pravilima saradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć BiH u okviru implementacije pomoći putem IPA-e, potpisanog 20. februara 2008. godine, nabavka usluga, roba i radova koju izvrše ugovarači iz BiH oslobođena je od plaćanja PDV- i carina. Postupak oslobađanja od PDV-a i carina opisan je u Instrukciji o postupku ostvarivanja carinskih i poreskih oslobađanja koja je objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 74/11. Instrukcija se može naći i na web stranici sektora www.cfcu.gov.ba.

 

Na koji način se mogu dobiti sredstva od ostvarenih primitaka prilikom prodaje vozila/opreme u instituciji BiH?

Primici od prodaje stalnih sredstava daju se na raspolaganje korisniku na osnovu zahtjeva korisnika, uz dokaz od Sektora za trezorsko poslovanje o ostvarenom prilivu istih na JRT, a mogu se trošiti za nabavku iste vrste stalnih sredstava. Uz zahtjev se dostavlja operativni plan iskazan po ekonomskim kategorijama u tabeli 5. iz tačke 2. ove instrukcije, kao i namjenska struktura kapitalnih izdataka na iznos ostvarenih primitaka (tačka 6. Instrukcije o načinu izrade operativnog plana za izvršavanje Budžeta institucija BiH za 2013. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena“ broj 05-02-1-10077-2/12 od 12.12.2012.godine – objavljeno na www.mft.gov.ba).

 

U kojoj fazi je usvajanje budžeta institucija BiH i ako je usvojen možemo li ga dobiti?

Procedura pripreme, sačinjavanja i usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH, propisana je odredbama članova 5-10 Zakona o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13). Nakon što Parlamentarna skupština BiH usvoji Zakon o budžetu za fiskalnu godinu na koju se odnosi, isti se objavljuje u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

 

Kako se vrši finansiranje nevladinih i neprofitnih organizacija?

Finansiranje nevladinih i neprofitnih organizacija iz budžeta institucija BiH vrši se putem grantovskih sredstva iz budžetske rezerve u skladu sa procedurom korištenja sredstava budžetske rezerve propisane članom 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13)

 

Na koji način se stiče status budžetskog korisnika?

Status budžetskog korisnika stiče se na osnovu Ustava BiH i zakona. Novi budžetski korisnik upisuje se u Registar budžetskih korisnika koji vodi Ministarstvo finansija i trezora, u skladu sa Uputstvom o sadržaju i načinu vođenja Registra korisnika budžeta institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/13). Tijelo ili organ koje nema status budžetskog korisnika finansira se putem budžetskog korisnika u čijem se sastavu nalazi.

 

Šta se sve finansira budžetom institucija BiH?


Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine predstavlja akt Parlamentarne skupštine BiH kojim se utvrđuje plan finansijskih aktivnosti budžetskih korisnika, koji obuhvata projekciju iznosa prihoda i utvrđenog iznosa rashoda za period jedne fiskalne godine. Budžetom se, također, utvrđuje gornja granica cjelokupnog duga Bosne i Hercegovine, uključujući i postojeći dug i projekciju novog duga za datu fiskalnu godinu. Budžetski korisnici su sve institucije Bosne i Hercegovine i svi ostali organi koji se finansiraju iz budžeta, te regulatorni organi. Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH akt je čisto fiskalnog karaktera i služi za finansiranje rashoda redovnih aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine, koje imaju status budžetskog korisnika i za servisiranje spoljnog duga BiH.


Koji su uslovi potrebni da bi se neko zaposlio kao interni revizor u institucijama BiH?

Opći uslovi za zapošljavanje lica koje rade na uspostavljanju sistema i vršenju funkcije interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine, shodno članu 12. stav (1) Zakona internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 27/08 i 32/12), propisani su Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Dodatni uslovi za zapošljavanje internih revizora u institucijama BiH propisani su Pravilnikom o zapošljavanju internih revizora u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'', br. 81/12).

 

Od kog udruženja internih revizora iz BiH se priznaje certifikat ovlaštenog internog revizora za učešće na konkursima za prijem u internu reviziju i za vršenje funkcije interne revizije?

Validnim certifikatima za prijem u profesiju interne revizije i vršenje funkcije interne revizije u institucijama BiH smatraju se certifikati ovlašćenog internog revizora izdati od strane nekog od strukovnih udruženja internih revizora u BiH. Saglasnost o prihvatljivosti certifikata za interne revizore daje Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ) u skladu sa odredbama Pravilnika o zapošljavanju internih revizora u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'', br. 81/12).

 

Da li institucije koje nemaju svoje jedinice interne revizije mogu putem ugovora o djelu angažovati spoljne saradnike koji će pružiti ovu uslugu?

Način i struktura uspostavljanja i vršenja funkcije interne revizije u institucijama BiH propisan je Odlukom o kriterijumima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 49/12). Na koji način će se vršiti funkcija interne revizije u svakoj od institucija dodatno je precizirano Poveljom interne revizije u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 82/11) i Sporazumom o vršenju funkcije interne revizije u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 73/12).

 

Da li se kao odgovarajući certifikat za obavljanje poslova interne revizije priznaje certifikat ovlaštenog revizora izdat od strane entitetskog saveza računovođa?

Za vršenje funkcije interne revizije u institucijama BiH, u skladu sa Pravilnikom o zapošljavanju internih revizora u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'', br. 81/12), potrebno je posjedovati certifikat ovlaštenog internog revizora izdat od strane jednog od udruženja internih revizora iz BiH. Način sticanja certifikata ovlaštenog internog revizora definisan je aktima udruženja internih revizora.

 

Šta je Program javnih investicija institucija Bosne i Hercegovine?

U Programu javnih investicija institucija BiH prikazani su investicioni projekti koji prikazuju razvojne planove institucija BiH i strateške sektorske prioritete. Projekti su prikazani po vrsti i statusu. Razvojno investicioni program dio je Programa javnih investicija kojim se definišu razvojni projekti za realizaciju strateških ekonomskih i socijalnih ciljeva.

 

Da li se priprema Program javnih investicija Bosne i Hercegovine?

Program javnih investicija Bosne i Hercegovine je konsolidovani dokument i priprema se nakon usvajanja Programa javnih investicija institucija BiH i entitetskih programa javnih investicija. Program javnih investicija BiH je strateški dokument koji sadrži prioritetne projekte (kapitalne i institucionalno razvojne) svih nivoa vlasti u BiH. Dokument sadrži listu prioritetnih projekata za koje treba osigurati finansiranje kao i pregled projekata koji se implementiraju bez obzira na način finansiranja projekata (budžet, donacija, kredi, EU fondovi ...).
Povezivanjem projekata javnih investicija sa strateškim ciljevima i načinima finansiranja omogućena je bolja povezanost između planiranja i alokacije svih raspoloživih sredstava, kao podrška Vijeću ministara i institucijama BiH za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicionih odluka.

 

Šta je Forum za koordinaciju donatora (DCF) i koja je uloga ministarstva?

Forum za koordinaciju donatora (DCF) je mehanizam koordinacije sa i između donatora i institucija u BiH, koji omogućava kontinuiranu razmjenu informacija, bolji uvid u donatorske aktivnosti, jačanje međusobne odgovornosti i izgradnju partnerskih odnosa. Ministarstvo finansija i trezora obavlja funkciju Sekretarijata DCF - a.

 

Provodi li BiH istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije ?

Bosna i Hercegovina se 2010 godine, pristupanjem Pariškoj deklaraciji o efikasnoj pomoći, obavezala da će preduzimati aktivnosti usmjerene na unapređenje efikasnosti razvojne pomoći, kao i da će redovno pratiti ostvareni napredak.
U cilju utvrđivanja početnog stanja provedeno je prvo istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije (bazna godina je 2008.). BiH je 2011. godine učestvovala u Globalnom monitoringu o implementaciji principa Pariške deklaracije (OECD) za praćenje napretka ostvarenog u 2010. godini, a u toku 2012. godine provela je istraživanje za 2011. godinu.