NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na koji način se može dobiti potvrda koja služi u postupku oslobađanja od plaćanja indirektnih poreza i koja dokumentacija se podnosi uz zahtjev za izdavanje potvrde sukladno Zakonu o carinskoj politici BiH, te na koji način se može izdati i ovjeriti Potvrda IPA MFT II ?

Način dobijanja i izdavanja potvrda iz oblasti neizravnog oporezivanja propisan je Naputkom o podnošenju zahtjeva za izdavanje i ovjeravanje potvrda u postupku oslobađanja od plaćanja neizravnih poreza broj: 10/02-3-5608-1 od 04.06.2018. godine koje se nalazi web stranici Ministarstva u registru propisa.

Kako se može dobiti analitika ili specifikacija zbirne uplate sredstava sa računa Trezora BiH na račun pravne osobe ili institucije?

Analitika-specifikacija zbirne uplate sredstava sa računa Trezora BiH može se dobiti na način da se putem faksa Ministarstva financija i trezora BiH broj: 033/668-604 pošalju slijedeći podaci: primalac uplate, datum uplate, iznos uplate i broj fax-a na koji da se dostavi analitika-specifikacija uplate ili navedene podatke dostaviti putem E-maila: mdoslo@mft.gov.ba.

 

Na koji način se vrši uplata sredstava u KM na Jedinstveni račun trezora BiH po osnovu refundacije bolovanja, troškova službenog putovanja, kasko ili automatskog osiguranja motornih vozila instituciji na razini BiH?

Uplatu je moguće izvršiti na sljedeće račune, uz pravilno popunjenne uplatnice:
-PRIMALAC:Ministarstvo financija i trezora BiH
-BANKA:Centralna banka BiH
-TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ:000003 0000000 145
-SVRHA UPLATE:Navesti kratak opisa predmeta uplate-naziv institucije
POZIV NA BROJ:37111.

 

Na koji način se može izvršiti uplata sredstava iz inozemstva na Jedinstveni račun trezora BiH po osnovu donacije, refundacije sredstava, pristojbe ili naknade prema instituciji na razini BiH?

Uplate po navedenim osnovama se mogu vršiti prema slijedećoj instrukciji:
Intermediary Bank / Correspodent Bank
SWIFT-BIC: DEUTDEFF
Name: DEUTSCHE BANK AG
City, Country: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
Account with Institution / Beneficiary s Bank

SWIFT-BIC: CBBSBA22
Account Number: 100935962100
IBAN DE81 5007 0010 0935 9621 00
Name: CENTRALNA BANKA BOSNE I
HERCEGOVINE
Address: MARŠALA TITA 25
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

Beneficiary

IBAN: BA39 000 003 0000000145
Account reference: 06411
Name: MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BIH
Address: TRG BIH 1
City, Country: SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
NOTE:
Corespodent bank for DEUTSCHE BANK AG F/M for USD payments is DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS N/Y (SWIFT:BKTRUS33, ABA:021 001033).
In all payments please quote account reference.

NAPOMENA:
-Ukoliko se uplata novčane donacije vrši na namjenski otvoren račun onda u navedenoj instrukciji u polju: Account reference treba umjesto 06411 navesti broj računa donacije.
- Za sve vrste uplata-doznaka treba službeno obavijestiti Ministarstvo financija i trezora BiH o očekivanom prilivu i orijentacionom iznosu, te vrsti valute kako bi Ministarstvo moglo prepoznati taj priliv i o istom pravovremeno obavijestiti instituciju na koju se odnosi uplata.

 

Kako se može izvršiti uplata sredstava po osnovu pristojbe, naknade ili novčane kazne na Jedinstveni račun trezora BiH?

Uplata pristojbe, naknade ili kazne na Jedinstveni račun trezora BiH vrši se na osnovu Zakona o administrativnim pristojbama („Službeni glasnik BiH“, broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12), odluka Vijeća ministara BiH, naredbi o uplatnim računima Ministarstva financija i trezora BiH objavljenim u „Službenom glasniku BiH“ i Uputstva o načinu prikupljanja, evidentiranju, kontroli uplata pristojbi i naknada na jedinstveni račun trezora BiH i povratu više ili pogrešno uplaćenih pristojbi i naknada sa jedinstvenog računa trezora BiH objavljenog na web stranici Ministarstva pod „registar propisa“. 

 

Kako se može izvršiti povrat duple, više, ili pogrešno uplaćenih sredstava po osnovu pristojbe, naknade ili novčane kazne sa Jedinstvenog računa trezora BiH?

Povrat duple, više ili pogrešno uplaćene pristojbe, naknade ili kazne se može izvršiti sukladno sa Uputstvom o načinu prikpljanja, evidentiranju, kontroli uplate i povratu više ili pogrešno uplaćenih pristojbi i naknada na jedinstveni račun trezora BiH objavljenog na web stranici Ministarstva. Inforamacije u svezi pogrešne uplate sredstava mogu se dobiti i putem telefona (033/703-061).


Gdje se vrši prijem pošte u Ministarstvu financija i trezora BiH i u koje vrijeme?

Pošta za Ministarstvo financija i trezora BiH može se predati u prijemnoom uredu Ministarstva, na adresi Trg BiH br. 3 na 18. spratu, ured broj 1803, svakim radnim danom od 09:00 do 17:00 sati.

 

Koja se dokumentacija dostavlja prvoj razini kontrole u cilju ovjere troškova koje korisnici iz Bosne i Hercegovine naprave u toku implementacije transnacionalnih i prekograničnih programa u okviru druge komponente IPA (podijeljeno upravljanje)?

Svaki trošak koji je korisnik iz Bosne i Hercegovine načinio u postupku implementacije transnacionalnih i prekograničnih programa u okviru druge komponente IPA (podijeljeno upravljanje), mora biti popraćen dokumentacijom kojom se dokazuje da je trošak nastao i da je plaćen, odnosno da je prihvatljiv prema pravilima koje propisuje svaki od programa. Sva potrebna dokumentacija se dostavlja Sektoru za financiranje programa i projekata EU koji obavlja funkciju prve razine kontrole u Bosni i Hercegovini. Dokumenti se dostavljaju u originalu i u jednoj kopiji a prema instrukciji koja je dostupna na web stranici sektora www.cfcu.gov.ba u okviru sekcije dokumenti.

 

Kakav je postupak oslobađanja od PDV-a u postupku nabave roba, usluga i radova u okviru IPA financiranih projekata u podijeljenom upravljanju?

Na osnovu člana 26. Okvirnog sporazuma potpisanog između BiH i Komisije Europskih zajednica o pravilima suradnje koja se odnosi na financijsku pomoć BiH u okviru implementacije pomoći putem IPA-e, potpisanog 20. veljače 2008. godine, nabava usluga, roba i radova koju izvrše ugovarači iz BiH oslobođena je od plaćanja PDV- i carina. Postupak oslobađanja od PDV-a i carina opisan je u Instrukciji o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih oslobađanja koja je objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 74/11. Instrukcija se može naći i na web stranici sektora www.cfcu.gov.ba.

 

Na koji način se mogu dobiti sredstva od ostvarenih primitaka od prodaje vozila/opreme u instituciji BiH?

Primitci od prodaje stalnih sredstava daju se na raspolaganje korisniku na osnovu zahtjeva korisnika, uz dokaz od Sektora za trezorsko poslovanje o ostvarenom prilivu istih na JRT, a mogu se trošiti za nabavu iste vrste stalnih sredstava. Uz zahtjev se dostavlja operativni plan iskazan po ekonomskim kategorijama u tablici 5. iz točke 2. ove instrukcije, kao i namjenska struktura kapitalnih izdataka na iznos ostvarenih primitaka (točka 6. Instrukcije o načinu izrade operativnog plana za izvršavanje proračuna institucija BiH za 2013. godinu i o načinu praćenja programa posebnih namjena“ broj 05-02-1-10077-2/12 od 12.12.2012.godine – objavljeno na www.mft.gov.ba).

 

U kojoj fazi je usvajanje proračuna institucija BiH i ako je usvojen možemo li ga dobiti?

Procedura pripreme, sačinjavanja i usvajanja Zakona o proračunu institucija BiH, propisana je odredbama članka 5-10 Zakona o financiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13). Nakon što Parlamentarna skupština BiH usvoji Zakon o proračunu za fiskalnu godinu na koju se odnosi, isti se objavljuje u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva financija i trezora BiH.

 

Kako se vrši financiranje nevladinih i neprofitnih organizacija?

Financiranje nevladinih i neprofitnih organizacija iz proračuna institucija BiH vrši se putem grantovskih sredstva iz proračunske pričuve sukladno proceduri korištenja sredstava proračunske pričuve propisane člankom 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13)

 

Na koji način se stiče status proračunskog korisnika?

Status proračunskog korisnika stiče se na temelju Ustava BiH i zakona. Novi proračunski korisnik upisuje se u Registar proračunskih korisnika, koji vodi Ministarstvo financija i trezora, sukladno Uputstvu o sadržaju i načinu vođenja Registra korisnika proračuna institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/13). Tijelo ili organ koje nema status proračunskog korisnika financira se putem proračunskog korisnika u čijem se sastavu nalazi.

 

Šta se sve financira proračunom institucija BiH?

Proračun institucija BiH i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine predstavlja akt Parlamentarne skupštine BiH kojim se utvrđuje plan financijskih aktivnosti proračunskih korisnika, koji obuhvata projekciju iznosa prihoda i utvrđenog iznosa rashoda za period jedne fiskalne godine. Proračunom se, također, utvrđuje gornja granica cjelokupnog duga Bosne i Hercegovine, uključujući i postojeći dug i projekciju novog duga za datu fiskalnu godinu. Proračunski korisnici su sve institucije Bosne i Hercegovine i svi ostali organi koji se financiraju iz proračuna, te regulatorni organi. Proračun institucija BiH i međunarodnih obveza BiH akt je čisto fiskalnog karaktera i služi za financiranje rashoda redovitih aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine koje imaju status proračunskog korisnika, te za servisiranje vanjskog duga BiH.

 


Koji su uvjeti potrebni da bi se neko zaposlio kao unutarnji revizor u institucijama BiH?

Opći uvjeti za zapošljavanje osoba koje rade na uspostavljanju sustava i obnašanju funkcije unutarnje revizije u institucijama Bosne i Hercegovine, shodno članku 12. stav (1) Zakona unutarnjoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 27/08 i 32/12), propisani su Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH. Dodatni uvjeti za zapošljavanje unutarnjih revizora u institucijama BiH propisani su Pravilnikom o zapošljavanju unutarnjih revizora u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'', br. 81/12).

 

Od kog udruženja unutarnjih revizora iz BiH se priznaje certifikat ovlaštenog unutarnjeg revizora za učešće na natječajima za prijem u unutarnju reviziju i za obnašanje funkcije unutarnje revizije?

Validnim certifikatima za prijem u profesiju unutarnje revizije i obnašanje funkcije unutarnje revizije u institucijama BiH smatraju se certifikati ovlaštenog unutarnjeg revizora izdati od strane neke od strukovnih udruga unutarnjih revizora u BiH. Suglasnost o prihvatljivosti certifikata za unutarnje revizore daje Središnja harmonizacijska jedinica (SHJ) sukladno odredbama Pravilnika o zapošljavanju unutarnjih revizora u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'', br. 81/12).

 

Da li institucije koje nemaju svoje jedinice unutarnje revizije mogu putem ugovora o djelu angažirati vanjske suradnike koji će pružiti ovu uslugu?

Način i struktura uspostavljanja i obnašanja funkcije unutarnje revizije u institucijama BiH propisan je Odlukom o kriterijima za uspostavljanje jedinica unutarnje revizije u institucijama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 49/12). Na koji način će se obnašati funkcija unutarnje revizije u svakoj od institucija dodatno je precizirano Poveljom unutarnje revizije u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 82/11) i Sporazumom o obnašanju funkcije unutarnje revizije u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 73/12).

 

Da li se kao odgovarajući certifikat za obavljanje poslova unutarnje revizije priznaje certifikat ovlaštenog revizora izdat od strane entitetskog saveza računovođa?

Za vršenje funkcije interne revizije u institucijama BiH, sukladno Pravilniku o zapošljavanju unutarnjih revizora u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'', br. 81/12), potrebno je posjedovati certifikat ovlaštenog unutarnjeg revizora izdat od strane jedne od udruga internih revizora iz BiH. Način sticanja certifikata ovlaštenog unutarnjeg revizora definisan je aktima udruga unutarnjih revizora.

 

Šta je Program javnih investicija institucija Bosne i Hercegovine?

U Programu javnih investicija institucija BiH prikazani su investicijski projekti koji prikazuju razvojne planove institucija BiH i strateške sektorske prioritete. Projekti su prikazani po vrsti i statusu. Razvojno-investicijski program dio je Programa javnih investicija kojim se definiraju razvojni projekti za realizaciju strateških ekonomskih i socijalnih ciljeva.

Da li se priprema Program javnih investicija Bosne i Hercegovine?

Program javnih investicija Bosne i Hercegovine je konsolidirani dokument i priprema se nakon usvajanja Programa javnih investicija institucija BiH i entitetskih programa javnih investicija. Program javnih investicija BiH je strateški dokument koji sadrži prioritetne projekte (kapitalne i institucionalno- razvojne) svih razina vlasti u BiH. Dokument sadrži listu prioritetnih projekata za koje treba osigurati financiranje kao i pregled projekata koji se implementiraju bez obzira na način financiranja projekata (proračun, donacija, kredi, EU fondovi).
Povezivanjem projekata javnih investicija sa strateškim ciljevima i načinima financiranja omogućena je bolja povezanost između planiranja i alokacije svih raspoloživih sredstava, kao potpora Vijeću ministara i institucijama BiH za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka.

 

Šta je Forum za koordinaciju donatora (DCF) i koja je uloga Ministarstva?

Forum za koordinaciju donatora (DCF) je mehanizam koordinacije sa i između donatora i institucija u BiH, koji omogućava kontinuiranu razmjenu informacija, bolji uvid u donatorske aktivnosti, jačanje međusobne odgovornosti i izgradnju partnerskih odnosa. Ministarstvo financija i trezora BiH obavlja funkciju Sekretarijata DCF - a.

 

Provodi li BiH istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije ?

Bosna i Hercegovina se 2010 godine, pristupanjem Pariškoj deklaraciji o efikasnoj pomoći, obvezala da će poduzimati aktivnosti usmjerene na unapređenje efikasnosti razvojne pomoći, kao i da će redovito pratiti ostvareni napredak.
U cilju utvrđivanja početnog stanja provedeno je prvo istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije (bazna godina je 2008.). BiH je 2011. godine učestvovala u Globalnom monitoringu o implementaciji principa Pariške deklaracije (OECD) za praćenje napretka ostvarenog u 2010. godini, a tijekom 2012. godine provela je istraživanje za 2011. godinu.