O organizacionoj jedinici

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


Centralnu jedinicu za internu reviziju kao organizacionu jedinicu Ministarstva čine:

• Rukovodilac Jedinice – pomoćnik ministra
• Referent za administrativno – tehničke poslove
• Interni revizor – stručni savjetnik (3 izvršioca)

U Centralnoj jedinici za internu reviziju obavljaju se sljedeći poslovi: izrada akata i operativnih upustava o internoj reviziji u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, priprema strateških i operativnih planova za obavljanje interne revizije, izrada pojedinačnih planova interne revizije i obavljanje interne revizije (planirane preliminarne aktivnosti, utvrđivanje i evidentiranje sistema/procesa/aktivnosti, procjena sistema internih kontrola, testiranje internih kontrola, ocjena sistema internih kontrola – preporuke za poboljšanje sistema internih kontrola, izvještavanje), praćenje provođenja preporuka, evidentiranje i dokumentovanje procesa revizije; iniciranje angažovanja potrebnih stručnjaka, saradnja s glavnim revizorom Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine i/ili zakonom imenovanim revizorom ili drugim eksternim revizorom u razmjeni izvještaja, dokumentacije i mišljenja; izdavanje godišnjeg izvještaja interne revizije i po potrebi povremenih izvještaja, saradnja s Centralnom harmonizacijskom jedinicom (CHJ) i internim revizorima u institucijama Bosne i Hercegovine i na drugim nivoima vlasti radi unapređenja rada i razmjene iskustava iz područja interne revizije, priprema planova obuke internih revizora, efikasno korištenje resursa dodijeljenih za obavljanje funkcije interne revizije, osiguranje visokog kvaliteta aktivnosti interne revizije i primjene pravila koja propiše CHJ i obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu područje interne revizije u Bosni i Hercegovini.
Centralna jedinica za internu reviziju vrši internu reviziju u Ministarstvu finansija i trezora BiH i drugim institucijama BiH, u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u institucijama BiH i odredbama člana 6. Odluke o kriterijima za uspostavu jedinica interne revizije u institucijama BiH i drugim podzakonskim aktima koje propiše CHJ.
Jedinica obavlja funkciju interne revizije u skladu sa Zakonom o internoj reviziji institucija BiH, Odluci o usvajanju Kodeksa profesionalne etike za interne revizore u institucijama BiH, Poveljom interne revizije u institucijama BiH, Priručnikom za internu reviziju sa standardima interne revizije u institucijama BiH, Sporazumom o vršenju funkcije interne revizije i drugim podzakonskim aktima propisanim od strane CHJ.

Amela Muftić, rukovodilac Jedinice – pomoćnik ministra
Telefon: 033/254-270
Fax: 033/254-292
Email: amuftic@mft.gov.ba

Dragana Kosorić, interni revizor – stručni savjetnik
Telefon: 033/254-272
Email: dkosoric@mft.gov.ba

Irma Moćević Abdurahmanović, interni revizor – stručni savjetnik
Telefon: 033/254-273
Email: imocevic@mft.gov.ba

Vlatka Lovrić Vukoja, interni revizor – stručni savjetnik
Telefon: 033/254-269
Email: vlovric@mft.gov.ba

Telefon: 033 254 270
Fax: 033 254 292
Email: amuftic@mft.gov.ba