O organizacionoj jedinici


U okviru Sektora za budžet institucija Bosne i Hercegovine osnivaju se dvije unutrašnje organizacione jedinice i to:

  • Odsjek za planiranje budžeta institucija Bosne i Hercegovine,
  • Odsjek za izvršenje budžeta institucija Bosne i Hercegovine,

U okviru Sektora za budžet institucija Bosne i Hercegovine obavljaju se poslovi: priprema prijedloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz djelokruga Sektora, izrada srednjoročnog okvira rashoda (SOR) i dokumenata okvirnog Budžeta (DOR), planiranje i pripremu budžeta institucija BiH u skladu sa politikom i propisima Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH i utvrđenim budžetskim procedurama, koordiniranje aktivnosti za osiguranje budžetskih sredstava Bosne i Hercegovine, izvršavanje budžeta odobrenog od strane Parlamentarne skupštine BiH i staranje o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine; informisanje i izvještavanje Vijeća ministara BiH o izvršenju i eventualnim problemima u izvršenju Budžeta; praćenje dinamičkih planova rashoda korisnika budžeta, uspostava i kontrola sprovođenja ograničenja u raspolaganju budžetskih sredstava od strane korisnika; propisivanje i sprovođenje sistema i procedura internog nadzora korisnika budžeta institucija BiH; sprovođenje programa nadzora (interne revizije) u skladu sa računovodstvenim standardima za internu reviziju; vođenje registra budžetskih korisnika; priprema mišljenja, prijedloga i nacrta zakona, odluka, uputstava, zaključaka i drugih normativnih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara na usvajanje ako provođenje tih propisa zahtjeva osiguranje finansijskih sredstava.

Igor Bevanda, pomoćnik ministra

Telefon: 033 703 032
Fax: 033 205 039
Email: ibevanda@mft.gov.ba