О организационој јединици


У оквиру Сектора за проведбу сукцесије бивше СФРЈ и управљање имовином БиХ оснивају се двије унутарње организационе јединице и то:

  • Одсјек за управљање имовином у власништву институција БиХ
  • Одсјек за проведбу Споразума о питањима сукцесије.


У сектору за проведбу сукцесије бивше СФРЈ и управљање имовином БиХ обављају се сљедећи послови: праћење проведбе споразума о сукцесији имовине бивше СФРЈ у цјелини, припрему и координирање аранжмана на темељу споразума по питању сукцесије и имплементирање постигнутих договора о питањима сукцесије; припрему и координирање послова на имплементирању Споразума о питањима сукцесије, Анекс “А” – покретна и непокретна државна имовина; припрему и координирање послова на имплементирању Споразума о питањима сукцесије, Анекс “Б” – дипломатска и конзуларна представништва; припрему и координирање послова на имплементирању Споразума о питањима сукцесије, Анекс “Ц” – финанцијска потраживања и дуговања; припрему и координирање послова на имплементирању Споразума о питањима сукцесије, Анекс “Д” – архивска грађа; Анекс “Е” – мировине, Анекс ”Ф” – остала права, користи и дуговања, и Анекс ”Г” – приватно власништво и стечена права; израду закона, других прописа и опћих аката из дјелокруга Сектора; управљање имовином у власништву институција Босне и Херцеговине, праћење и евидентирање имовине у власништву институција Босне и Херцеговине и друге послове у свези с управљањем имовином у власништву институција Босне и Херцеговине сукладно законима и другим прописима.  

Помоћник министра: 

 

Tелефон: 033 254 230
Email: