O organizacionoj jedinici


U okviru Sektora za provedbu sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH osnivaju se dvije unutarnje organizacije i to: 

  • Odsjek za upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH
  • Odsjek za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije. 

U sektoru za provedbu sukcesije bivše SFRJ i upravljanje imovinom BiH obavljaju se sljedeći poslovi: praćenje provedbe sporazuma o sukcesiji imovine bivše SFRJ u cjelini, pripremu i koordiniranje aranžmana na temelju sporazuma po pitanju sukcesije i implementiranje postignutih dogovora o pitanjima sukcesije; pripremu i koordiniranje poslova na implementiranju Sporazuma o pitanjima sukcesije, Aneks “A” – pokretna i nepokretna državna imovina; pripremu i koordiniranje poslova na implementiranju Sporazuma o pitanjima sukcesije, Aneks “B” – diplomatska i konzularna predstavništva; pripremu i koordiniranje poslova na implementiranju Sporazuma o pitanjima sukcesije, Aneks “C” – financijska potraživanja i dugovanja; pripremu i koordiniranje poslova na implementiranju Sporazuma o pitanjima sukcesije, Aneks “D” – arhivska građa; Aneks “E” – mirovine, Aneks ”F” – ostala prava, koristi i dugovanja, i Aneks ”G” – privatno vlasništvo i stečena prava; izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora; upravljanje imovinom u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine, praćenje i evidentiranje imovine u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine i druge poslove u svezi s upravljanjem imovinom u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine sukladno zakonima i drugim propisima.  

Pomoćnik ministra: 

Telefon: 033 254 230
Email: