О организационој јединици

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

У оквиру Сектора за трезорско пословање оснива се пет унутрашњих организационих јединица и то:

  • Одсјек за управљање јединственим рачуном трезора,
  • Одсјек главне књиге трезора,
  • Одсјек за управљање информатичким системом,
  • Одсјек за централизовани обрачун плата,
  • Одсјек за послове државног фонда.

У Сектору за трезорско пословање обављају се сљедећи послови: припрему закона, других прописа и општих аката из дјелокруга Сектора; управљање системом Јединственог рачуна трезора (ЈРТ), успостављање система праћења извршења буџета, дефинисање процедура и интегрисање банкарских операција кроз ИСФУ и Главну књигу трезора, извршење плаћања обавеза институција БиХ према усвојеном Буџету и динамици и утврђеним приоритетима, праћење и процјене прихода буџета и усаглајшавање расхода везано за реализацију оперативних буџета буџетских корисника, успостављање и развој рачуноводственог система институција БиХ, успостављање и развој рачуноводствене методологије за потребе вођења Главне књиге трезора, вођење књиговодствених евиденција институција БиХ кроз Главну књигу трезора, извјештавање о свим аспектима новчаних токова који се одвијају преко Сектора за трезорско пословање, успостављање и одржавање база података за функционисање Информационог система финансијског управљања и одржавање базе података сервисирања ино дуга БиХ, успостављање, одржавање и развој апликација Информационог система финансијског управљања (ИСФУ), успостављање и одржавање рачунарске мреже ИСФУ, обрачун и исплате плата и накнада за све буџетске кориснике кориштењем одговарајућих апликација централизованог система обрачуна плата, успостављање функције Државног фонда којим се средства предприступних фондова ЕУ преносе на управљање Босни и Херцеговини у складу са прописима ЕУ и БиХ као и Меморандумом о разумијевању између БиХ и ЕУ.

Сехија Мујкановић, помоћник министра

Телефон: 033 703 070
Fax: 033 668 604
Email: smujkanovic@mft.gov.ba