O organizacijskoj jedinici

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Unutar Sektora za trezorsko poslovanje uspostavljeno je pet unutarnjih organizacijskih jedinica, kako slijedi:

  • Odsjek za upravljanje jedinstvenim računom trezora,
  • Glavna knjiga trezora,
  • Odsjek za upravljanje informacijskim sustavom,
  • Odsjek za centralizirani obračun plaća,
  • Odsjek za poslove državnog fonda.

Sektor za trezersko poslovanje obavlja sljedeće zadatke: priprema zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora; upravljanje jedinstvenim računom trezora (JRT), uspostava sustava praćenja izvršenja proračuna, definiranje postupaka i integracija bankarskog poslovanja putem ISFU-a i Glavne knjige trezora izvršenje plaćanja obveza institucija BiH prema usvojenom Proračunu i dinamici i utvrđenim prioritetima, praćenje i procjena budžetskih prihoda i usklađenosti rashoda vezano za provedbu operativnog proračuna proračunskih korisnika, uspostavljanje i razvoj računovodstvenog sustava institucija BiH, uspostavljanje i razvoj računovodstvene metodologije za vođenje glavne knjige trezora, vođenje knjigovodstvenih evidencija institucija BiH putem glavne knjige trezora, izvještavanje o svim aspektima novčanih tokova trezorsko poslovanje, uspostavljanje i održavanje baza podataka za funkcioniranje Informacijskog sustava financijskog upravljanja i održavanje baze podataka usluga inozemnog duga BiH, uspostava, održavanje i razvoj aplikacija Informacijskog sustava Financijsko upravljanje (ISFU), uspostava i održavanje računalne mreže ISFU, obračun i isplata plaća i naknada za sve proračunske korisnike pomoću odgovarajućih aplikacija centraliziranog sustava obračuna plaća, uspostava funkcije Državnog fonda putem koje se pretpristupni fondovi EU prenose u Bosnu i Hercegovinu sa propisima EU i BiH, kao i Memorandumom o razumijevanju između BiH i EU.

Sehija Mujkanović, pomoćnik ministra

Telefon: 033 703 070
Fax: 033 668 604
Email: smujkanovic@mft.gov.ba