2023. година

Подзаконски акти за институције БиХ

Нардба о уплатним рачунима

Права из радног односа запослених у институцијама БиХ

19.2.2024

Примјер одговора у вези са остваривањем права из радног односа-рад са половином пуног радног времена

21.12.2021

Одлука о начину и поступку остваривања права на накнаду за вријеме продуженог радноправног статуса изабраних лица и именованих функционера у институцијама Босне и Херцеговине -неслужбени пречишћени текст

17.12.2021

Одлука о критеријима за утврђивање новчане накнаде за рад у управним одборима, надзорним и другим одборима и другим радним тијелима из надлежности институција Босне и Херцеговине -неслужбени пречишћени текст

17.12.2021

Одлука о начину и поступку остваривања права на регрес за годишњи одмор у институцијама Босне и Херцеговине -неслужбени пречишћени текст

10.12.2021

Методологија за разврставање радних мјеста средње стручне спреме у платне разреде утврђене Законом о платама и накнадама и институцијама Босне и Херцеговине-неслужбени пречишћени текст

7.12.2021

Одлука о начину и поступку остваривања права на накнаду за боловање у институцијама БиХ - неслужбени пречишћени текст - доступан на српском језику (ћирилица)

7.12.2021

Одлука о висини дневница за службена путовања запосленим у институцијама БиХ - доступан само на босанском језику

7.12.2021

(Not translated)Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine - neslužbeni prečišćeni tekst - dostupan samo na srpskom jeziku (latinica)

7.12.2021

Методологија за распоређивање запосленог унутар платног разреда - неслужбени пречишћени текст - доступан само на српском језику (ћирилица)

7.12.2021

Одлука о поступку остваривања права на накнаду државних службеника за обављање послова другог радног мјеста у институцијама Босне и Херцеговине - доступно на српском језику

2022. година

2021. godina

15.6.2022

Инструкција за буџетске кориснике број 1 (припрема Документа оквирног буџета институција БиХ за период од 2022. до 2024.године)

21.12.2021

Упутство о начину планирања, одобравања и реализовања вишегодишњих пројеката у институцијама БиХ

17.12.2021

Корисничко упутство за модул ФИА

17.12.2021

Приручник о процјени фискалних утицаја прописа у институцијама БиХ

1.12.2021

Правилник о финансијском извјештавању институција БиХ

30.11.2021

Правилник о измј.и доп. Правилника за фин.извј.институција БиХ

26.11.2021

Правилник о рачуноводству с рачуноводственим политикама и процедурама за кориснике буџета институција БиХ

9.11.2021

Упутство о донацији, односно преносу основних средстава између буџетских корисника, и донацији основних средстава спољним корисницима

29.12.2020

Одлука о висини регреса за годишњи одмор у институцијама Босне и Херцеговине за 2021. годину (“Службени гласник БиХ”, број 9/21)

2020. година

30.11.2020

Одлука о политици нулте толеранције према дјелима сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу пола у Министарству финансија и трезора БиХ

30.11.2020

Смјернице

22.10.2020

Методологију о измјенама и допунама Методологије за распоређивање запосленог унутар платног разреда

22.10.2020

ПРИМЈЕНА ОДРЕДАБА ЧЛАНА 8. СТАВ (2) МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ УНУТАР ПЛАТНОГ РАЗРЕДА

22.10.2020

Измјењени примјери

22.10.2020

Тумачење одредби члана 6. Методологије за распоређивање запосленог унутар платног разреда

2.9.2020

Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама Босне и Херцеговине за 2020. годину („Службени гласник БиХ, број 61/20)

22.5.2020

Одлука о стављању ван снаге Инструкције о организацији процеса рада у периоду трајања опасности по живот и здравље запослених у Министарства финансија и трезора БИХ узрокованих вирусом корона

2019. година

2018. година

13.12.2018

Одлука о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за период јануар-март 2019. године

25.9.2018

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на накнаду за службено путовање („Службени гласник БиХ, број 75/18)

4.9.2018

Одлука о допунама Одлуке о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на трошкове смјештаја, накнаду за одвојени живот и накнаду за привремено распоређивање

24.7.2018

Одлуку о измјенама и допуни Одлуке о начину и поступку остваривања права на накнаду за породиљско одсуство у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ, број 61/18)

18.7.2018

Одлукa о висини регреса за годишњи одмор у институцијама Босне и Херцеговине за 2019. годину („Службени гласник БиХ, број 60/18)

18.7.2018

Одлука о усвајању Политике плата и накнада у институцијама Босне и Херцеговине за период 2019-2022. године („Службени гласник БиХ, број 60/18)

18.7.2018

Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама Босне и Херцеговине за 2019. годину („Службени гласник БиХ, број 60/18)

20.6.2018

ОДЛУКА О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРИПРЕМУ, ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА/РАЗВОЈНО-ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

2017. година

2016. година

2015. година

11.5.2022

Упутство о методологији у поступку средњорочног планирања праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине «Службени гласник БиХ» број 44/15

22.10.2015

Одлука о измјенама Одлуке о начину и поступку остваривања права на регрес за годишњи одмор у институцијама Босне И Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 87/15)

25.8.2015

Одлука о усвајању Политикe плата и накнада у институцијама БИХ за период 2015.-2018. година

1.7.2015

Одлука о висини основице за обрачун плаће запосленим у институцијама Босне и Херцеговине за 2016. годину („Службени гласник БиХ“, број 61/15)

1.7.2015

Одлука о висини регреса за годишњи одмор у институцијама Босне и Херцеговине за 2016. годину („Службени гласник БиХ“, број 61/15)

14.5.2015

Одлука о измјенама Одлуке о начину и поступку остваривања права на накнаду за породиљско одсуство у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 44/15)

25.3.2015

Одлука о привременом финансирању институција Босне и Херцеговине за период април – јуни 2015. године

18.12.2014

Одлука о привременом финансирању институција БиХ за период јануар – март 2015 године

2014. година

2013. година

2012. година

10.10.2012

Методологија о измјенама и допунама методологије за разврставање радних мјеста средње стручне спреме у платне разреде утврђене законом о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине

10.10.2012

Нови образац

18.9.2012

Одлукa о допуни одлуке о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на трошкове смјештаја, накнаду за одвојени живот и накнаду за привремено распоређивање

26.7.2012

Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама Босне и Херцеговине за 2013. годину

4.7.2012

Одлуку о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве

4.7.2012

Одлука о висини регреса за годишњи одмор у институцијама Босне и Херцеговине за 2012. годину

12.6.2012

Одлука о висини накнаде плате за вријеме прекида рада до којег је дошло због околности за које запослени у институцији Босне и Херцговине није крив

18.4.2012

Одлука о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и Херцеговине на трошкове смјештаја, накнаду за одвојени живот и накнаду за привремено распоређивање

18.4.2012

Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама Босне и Херцеговине

18.4.2012

Одлука о измјенама Одлуке о висини дневница за службена путовања запосленим у институцијама Босне и Херцеговине

2011. година

2010. година

2009. година

23.12.2009

Одлука о висини годишњих стопа отписа сталне имовине код буџетских корисника

3.9.2009

Одлука о начину и порупку остваривања права на накнаду за образовање и стручно усавршавање у институцијама БиХ

20.8.2009

Одлука о прихватању задужења према ММФ-у по III станд-бy аранжману (СБА) и распореду прве транше III СБА(„Službeni glasnik“77/09)

20.8.2009

Одлука о издавању promissory note ММФ-у за валутно поравнање за фискалну 2008. годину(„Službeni glasnik“77/09)

20.8.2009

Одлука о допуни одлуке о начину и потупку оставривања права на регрес за годишњи одмор у институцијама Босне и Херцеговине

2.7.2009

Одлука о начину и поступку остваривања права на накнаду за прекобројност у институцијама Босне и Херцеговине

2.7.2009

Одлука о начину и поступку оставрвања права на накнаду у случају тешке повреде на раду запосленог, тешке болести и инвалидности запосленог или члана његове уже породице и смрти члана уже породице запосленог

17.6.2009

Одлука о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама БиХ

17.6.2009

Одлука о висини новчане накнаде запосленим у институцијама БиХ за исхрану током рада

17.6.2009

Одлука о начину и поступку остваривања права на накнаду за годишњи одмор и плаћено одсуство у институцијама БиХ

2008. година

2007. година