2023. godina

Podzakonski akti za institucije BiH

Nardba o uplatnim računima

Prava iz radnog odnosa zaposlenih u institucijama BiH

19.2.2024.

Primjer odgovora u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa-rad sa polovinom punog radnog vremena

21.12.2021.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za vrijeme produljenog radnopravnog statusa izabranih osoba i imenovanih dužnosnika u institucijama Bosne i Hercegovine -neslužbeni pročišćeni tekst

17.12.2021.

Odluka o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima u ovlasti institucija Bosne i Hercegovine - neslužbeni pročišćeni tekst

17.12.2021.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na regres za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine - neslužbeni pročišćeni tekst

10.12.2021.

Metodologija za razvrstavanje radnih mjesta srednje stručne spreme u platne razrede utvrđene Zakonom o plaćama i naknadama i institucijama Bosne i Hercegovine-neslužbeni pročišćeni tekst

7.12.2021.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za bolovanje u institucijama BiH - neslužbeni prečišćeni tekst- dostupan na bosanskom jeziku (latinica)

7.12.2021.

Odluka o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u institucijama BiH - dostupan samo na bosanskom jeziku

7.12.2021.

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu temeljem jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine - neslužbeni pročišćeni tekst - dostupan samo na srpskom jeziku (latinica)

7.12.2021.

Metodologija za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda - neslužbeni prečišćeni tekst - dostupan samo na srpskom jeziku (latinica)

7.12.2021.

- Odluka o postupku ostvarivanja prava na naknadu državnih službenika za obavljanje poslova drugog radnog mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine - dostupno na bosanskom jeziku

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2009. godina

2008. godina

2007. godina