Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP)

Bosna i Hercegovina je 24. septembra 2014. godine zvanično pristupila multilateralnoj globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast.

Partnerstvo za otvorenu vlast (eng.Open Government Partnership-OGP) je globalna multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti, a njene učesnice su države koje se članstvom u Partnerstvu obavezuju na konkretne mjere i djelovanje u oblastima transparentnosti, osnaživanja učešća građana u vlasti, borbe protiv korupcije i uvođenja novih tehnologija koje čine javnu upravu što efikasnijom.

Da bi se provela Inicijativa, Vijeće ministara BiH je krajem 2016. godine („Službeni glasnik BiH“, broj: 94/16)  donijelo odluku o formiranju Savjetodavnog vijeća – tijela koje ima savjetodavnu i koordinacijsku ulogu s ciljem podsticanja transparentnosti i otvorenosti organa javne uprave, te uključivanja građana i organizacija civilnog društva u oblikovanje javnih politika u skladu s inicijativom “Partnerstvo za otvorenu vlast”. Zadatak Vijeća je da pripremi prijedlog Okvirnog akcionog plana za implementiranje inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast”.

Savjetodavno vijeće je konstituisano na sjednici 15.06.2018. godine.

 U 2018. godini  održane su tri sjednice na kojima su dogovoreni koraci i dinamika pri izradi Akcionih planova nadležnih nivoa vlasti, kao i proces konsultacija sa zainteresiranom javnošću. Izrađeni su nacrti akcionih planova Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH i za iste su sprovedene javne konsultacije, dok je izrada Akcionog plana Vlade Republike Srpske u fazi pripreme.

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 04.04.2019. godine, a na prijedlog Ministarstva pravde, je usvojilo Akcioni plan Vijeća ministara BiH za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za period 2019 – 2021.

Riječ je o prvom Akcionom planu, nakon što je Bosna i Hercegovina  2014. godine  službeno pristupila multilateralnoj globalnoj inicijativi za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti  Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP).

Akcioni plan usmjeren je na jačanje integriteta institucija, efikasnije upravljanje javnim resursima, poboljšanje javnih usluga primjenom otvorenih podataka, povećanje transparentnosti institucija, te poboljšanje saradnje i veće učešće civilnog društva u kreiranju javnih politika.

Mjere iz Akcionog plana odnose se na proaktivnije objave informacija na web- stranicama institucija BiH i ispunjavanje standarda proaktivne transparentnosti, otvorene podatke u području statistike i javnih nabavki, izgradnju web-platforme za izradu planova integriteta institucija BiH, izradu budžeta za građane, te uspostavljanje efikasnih mehanizama saradnje sa civilnim društvom.