2024. година

2023. година

Инструкције МФТ за институције БиХ-Трезор

12.4.2022

Инструкцију о начину реализације и књиговодственог евидентирања пословних промјена сервисирања осигураних моторних возила те средстава наплаћених од осигуравајућих друштава темељем осигурања

7.12.2021

Инструкција о измјени и допуни инструкције о начину уплате, контроле и поврата накнада прописаних чланом 108. ЗЈН, бр. 08-02-2-11082-1-18 - доступно на хрватском језику

7.12.2021

Инструкција о донацији или размени основних средстава између буџетских корисника и донацији основних средстава спољним корисницима-доступно на хрватском језику

7.12.2021

Инструкција о измјени и допуни инструкције-лицитације измјена из 2020_ год-доступно на хрватском језику

7.12.2021

Инструкција о начину евидентирања уплата административних такси и накнада извршених путем дипломатско-конзуларних представништава БиХ, бр. 08-02-1-5824-112

7.12.2021

Инструкција о начину контроле наплате прихода - сравњење и ефикасније праћење наплате прихода путем увођења додатних мјера и евиденција, те поузданије и тачније извјештавање о истим-доступно на хрватском језику

7.12.2021

Инструкција о начину рефундације припадајућег дијела средстава органима надлежним за издавање докумената, унос, плаћање и евидентирање кроз ИСФУ 8-2-2-8525-14

7.12.2021

Инструкција о начину уноса датума доспјећа обавеза у трезорски систем- доступно на босанском језику

7.12.2021

Инструкција о начину уплате, контроле и поврата накнада прописаних чланом 108. Закона о јавним набавкама-доступно на хрватском језику

7.12.2021

Инструкција о правилном и благовременом евидентирању, начину рада и затварњу периода у модулу дуготрајне имовине (ФА) - доступно на хрватском језику

2022. година

30.12.2022

Инструкције са упутствима за припрему захтјева за додјелу средстава из Буџета за 2023. годину (Инструкције број 2)

30.12.2022

Инструкција о привременом финансирању институција БиХ за период јануар - март 2023. године

30.12.2022

ТАБЕЛE оперативног плана за I - III 2023

7.10.2022

Инструкција за сачињавање деветомјесечног извјештаја о извршењу Буџета буџетских корисника за период 01.01.–30.09.2022. године.

14.7.2022

Инструкцијa о преструктурисању расхода буџетских корисника за 2022. годину

14.7.2022

ОБРАЗАЦ за 2022.г.

14.7.2022

Инструкције о остваривању права корисника из текуће резерве за 2022. годину

6.7.2022

Инструкција за сачињавање полугодишњег извјештаја о извршењу Буџета буџетских корисника за период 01.01.–30.06.2022. године

12.4.2022

Инструкцију о начину реализације и књиговодственог евидентирања пословних промјена сервисирања осигураних моторних возила те средстава наплаћених од осигуравајућих друштава темељем осигурања

9.3.2022

Инструкција за буџетске кориснике број 1 (припрема Документа оквирног буџета институција БиХ за период од 2023. до 2025.године)

2021. godina

15.6.2022

Инструкција за буџетске кориснике број 1 (припрема Документа оквирног буџета институција БиХ за период од 2022. до 2024.године)

21.12.2021

Упутство о начину планирања, одобравања и реализовања вишегодишњих пројеката у институцијама БиХ

17.12.2021

Корисничко упутство за модул ФИА

17.12.2021

Приручник о процјени фискалних утицаја прописа у институцијама БиХ

1.12.2021

Правилник о финансијском извјештавању институција БиХ

30.11.2021

Правилник о измј.и доп. Правилника за фин.извј.институција БиХ

26.11.2021

Правилник о рачуноводству с рачуноводственим политикама и процедурама за кориснике буџета институција БиХ

9.11.2021

Упутство о донацији, односно преносу основних средстава између буџетских корисника, и донацији основних средстава спољним корисницима

29.12.2020

Одлука о висини регреса за годишњи одмор у институцијама Босне и Херцеговине за 2021. годину (“Службени гласник БиХ”, број 9/21)

Инструкције

20.10.2020

Упутство о измијењеном начину рада Министарства финансија и трезора с циљем заштите запослених у Министарству

20.8.2020

Инструкције о остваривању права корисника из текуће резерве за 2020. годину

11.8.2020

Инструкцијa о преструктурисању расхода буџетских корисника за 2020. годину

20.7.2020

Захтјев за додјелу средстава из буџета за 2021. годину – Инструкција за буџетске кориснике број 2

7.7.2020

Инструкција о измјени и допуни Инструкције о начину и правилима спровођења јавног надметања – лицитације за продају моторних возила буџетских корисника институција Босне и Херцеговине

30.1.2020

Инструкција за буџетске кориснике број 1 (припрема Документа оквирног буџета институција БиХ за период од 2021. до 2023.године)

25.12.2019

Инструкцијa о преструктурисању расхода буџетских корисника за 2019. годину

25.12.2019

Инструкције о остваривању права корисника из текуће резерве за 2019. годину

2.7.2019

Захтјев за додјелу средстава из буџета за 2020. годину

2.7.2019

Инструкција за прорачунске кориснике број 2