О организационој јединици


У оквиру Сектора за буџет институција Босне и Херцеговине оснивају се двије унутрашње организационе јединице и то:

  • Одсјек за планирање буџета институција Босне и Херцеговине,
  • Одсјек за извршење буџета институција Босне и Херцеговине,

У оквиру Сектора за буџет институција Босне и Херцеговине обављају се послови: припрема приједлога закона, других прописа и општих аката из дјелокруга Сектора, израда средњорочног оквира расхода (СОР) и докумената оквирног Буџета (ДОР), планирање и припрему буџета институција БиХ у складу са политиком и прописима Парламентарне скупштине БиХ и Савјета министара БиХ и утврђеним буџетским процедурама, координирање активности за осигурање буџетских средстава Босне и Херцеговине, извршавање буџета одобреног од стране Парламентарне скупштине БиХ и старање о финансирању институција Босне и Херцеговине; информисање и извјештавање Савјета министара БиХ о извршењу и евентуалним проблемима у извршењу Буџета; праћење динамичких планова расхода корисника буџета, успостава и контрола спровођења ограничења у располагању буџетских средстава од стране корисника; прописивање и спровођење система и процедура интерног надзора корисника буџета институција БиХ; спровођење програма надзора (интерне ревизије) у складу са рачуноводственим стандардима за интерну ревизију; вођење регистра буџетских корисника; припрема мишљења, приједлога и нацрта закона, одлука, упутстава, закључака и других нормативних аката који се достављају Савјету министара на усвајање ако провођење тих прописа захтјева осигурање финансијских средстава. 

Игор Беванда, помоћник министра

Телефон: 033 703 032
Факс: 033 205 039
Е-пошта: ibevanda@mft.gov.ba