logosrpacthrvdeacbosdeac

О ЦХЈ

О ЦХЈ

 

 

 

Централна хармонизацијска јединица (ЦХЈ)  има статус управне организације која је у склопу Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине.

ЦХЈ је овлаштена за развој, руковођење и координацију интерне ревизије и развој финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине сагласно члановима 24. и 25. Закона о интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине и члану 23. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 61/04), уз координацију с ентитетским централним хармонизацијским јединицама и сарадњу путем Координационог одбора централних хармонизацијских јединица с тијелима Европске комисије, везано за приоритетне области правне стечевине (ацqуис) Заједнице у областима интерне финансијске контроле у институцијама Босне и Херцеговине, нарочито, израдом и провођењем одговарају}их прописа у складу са међународним стандардима контроле и интерне ревизије, те методологијама и најбољом праксом ЕУ из области финансијског управљања и контроле у јавном сектору, а одговорна је за:

а)    припрему приједлога за измјене Закона о интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине, након усаглашавања у Координационом одбору ЦХЈ;

б)    припрему и провођење програма обуке и цертификације интерних ревизора институција Босне и Херцеговине, након усаглашавања програма обуке у Координационом одбору ЦХЈ;

ц)    усвајање и примјену стандарда за интерну ревизију у институцијама Босне и Херцеговине и кодекса професионалне етике за интерне ревизоре, након усаглашавања у Координационом одбору;

д)    усвајање и примјену радне методологије интерне ревизије, након усаглашавања у Координационом одбору ЦХЈ;

е)    усвајање и имплементацију стратегије развоја интерне ревизије у јавном сектору након усаглашавања у Координационом одбору ЦХЈ;

ф)    давање сагласности на правилнике о систематизацији организација које успостављају јединице интерне ревизије у дијелу који се односи на интерну ревизију;

г)    координацију рада јединица интерне ревизије у институцијама Босне и Херцеговине и успостављање веза с државним и међународним институцијама у области интерне ревизије;

х)    давање сагласности на избор руководиоца јединице за интерну ревизију и на успостављање одбора за интерну ревизију;

и)    сарадњу с Уредом за ревизију институција Босне и Херцеговине с циљем остваривања учинковите и дјелотворне интерне и екстерне ревизије;

ј)    надзор над имплементацијом свих примјењивих регулатива за интерну ревизију од јединица за интерну ревизију;

к)    рјешавање неслагања у мишљењима, по захтјеву и потреби, између руководиоца интерне ревизије и руководиоца организације;

л)    дефинисање критерија за успостављање јединица интерне ревизије у складу са Законом о интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине;

м)    дефинисање критерија за запошљавање извршилаца у јединицама за интерну ревизију и доношење правилника о запошљавању интерних ревизора;

н)    дефинисање временског оквира екстерне контроле квалитета и избора особа или независне организације за екстерну контролу квалитета;

о)    давање сагласности за успостављање одбора за ревизију у складу са чланом 22. Закона о интерној ревизији у институцијама Босне и Херцеговине;

п)    предлагање правилника о систематизацији ЦХЈ, а исти доноси министар финансија и трезора Босне и Херцеговине уз претходну сагласност Вије}а министара Босне и Херцеговине;

р)    провођење активности везаних за успоставу и јачање учинковитости система финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине у складу са добрим међународним праксама.


Унутрашња организација ЦХЈ утврђује се Правилником о унутра{њој организацији који одобрава Вијеће министара на приједлог министра финансија и трезора.

Унутрашњу организацију чине организационе јединице од којих је обавезно једна организациона јединица задужена за успостављање и развој система интерне ревизије, а друга за успостављање и развој финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине.

Радом Централне хармонизацијске јединице (ЦХЈ) руководи директор.

Директор ЦХЈ:  Ранко Шакота

Замјеник директора ЦХЈ: Недим Чустовић