logosrpacthrvdeacbosdeac

Међународна сарадња

Међународна сарадња

 

Сектор за односе са финансијским институцијама

У Сектору за односе са финансијским институцијама обављају се послови: истраживања,  анализе и припреме за закључење финансијских аранжмана; сарадња са Међународним монетарним фондом (ММФ), Свјетском банком (WБ), Европском комисијом, комерцијалним банкама и другим мултилатералним и билатералним финансијским институцијама, провођење процедура за ново задужење, праћење динамике и ефективности кредита/грантова и услова за оперативност појединих транши кредита/грантова, процјену укупног прилива средстава из међународних извора за БиХ, финансијску имплементацију уговора и других аранжмана, послове избора неовисног ревизора и праћење процеса ревизије извршења међународних уговора, провођење процедура везаних за извршење обавеза по основу чланства у међународним финасијским институцијама, контролу финансијских аранжмана са финансијским институцијама и реализацију финансијских аранжмана, израду законских, подзаконских и других аката из надлежности Сектора, припрему пројеката и аранжмана који се реализују преко домаћих банака (револвинг фондови), припрему и праћење поступка уговарања и издавање гаранција БиХ, сарадњу са Централном банком БиХ, домаћим банкарским и финансијским институцијама (ИГА, Агенције за банкарство, Агенције за осигурање депозита и другим небанкарским депозитним институцијама), праћење прописа којима се регулише рад Централне банке Босне и Херцеговине, банкарски и девизни систем, систем осигурања и тржишта капитала, припремање уговора, споразума и других аката којим БиХ преузима зајмове и друге финансијске обавезе с другим земљама и међународним организацијама, израда анализа, извјештаја, информација и мишљења из области међународних финансијских односа и аранжмана БиХ, анализирање политике и мјера у области кредита са иностранством, учешће у поступку усаглашавања елемената макроекономске политике и припрема стратегије економског развоја, праћење провођења мјера за економски опоравак и раст на подлози фискалних, финансијских, законских и институционалних реформи, давања информационо–техничке подршке Централној банци БиХ.

Помоћник министра:   Мирољуб Крунић

                                     Тел:  033 703 086, 703 085      

                                     Факс: 033 203 601

                                     имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сектор за финансирање програма и пројеката помоћи Европске уније

Централна јединица за финансирање и уговарање програма и пројеката помоћи Европске уније (ЦЈФУ) у саставу Министарства је јединица за обављање послова имплементације предприступних фондова ЕУ, а у вези са финансирањем, уговарањем, набавком, плаћањем, надзором и контролом спровођења свих програма и пројеката помоћи Европске уније у Босни и Херцеговини. Јединица сарађује са Дирекцијом за европске интеграције, другим минситарствима и управним организацијама у фази финансирања програма/пројеката одобрених од стране Европске комисије, припрема вишегодишње програме финансирања пројеката; обавља финансијску и административну координацију пројеката финансираних од ЕУ;  организира локалне и међународне тендере за јавну набавку радова, услуга и роба по принципима и правилима утврђенм документима ЕУ; пружа консалтинг услуге и административну помоћ институцијама БиХ приликом евалуације резултата  предходно споменутих тендера, израда нацрта и закључивање уговора, израда нацрта уговорних обавеза између Јединице и примаоца / уговарача, укључујући увођење санкција у случају непоштивања обавеза; подноси уговоре на сагласност и одобрава плаћања од стране надлежних служби; провјерава које пријаве за исплату се могу одобравати према плану и критеријумима за одобравање (све фазе циклуса набавке су предмет еx-анте одобравања од стране Делегације ЕК); јединица обавља функције правног експерта процјењујући припремљене уговоре са корисницима пројекта / уговарачима, те процјену тендерске документације и интегралних налога; јединица обавља фукције које се односе на рачуноводство и трансфере банке кроз вршење рачуноводствене обраде пасиве и плаћања по пројекту и уговорима, евидентирање пасиве, плаћања и трошкова у посебним књигама по правилима и принципима ЕУ и у посебно инсталисаним рачуноводственим системима. Јединица је одговорна за управљање системом за финансијско праћење провођења пројеката и токова финансијских средстава. У сарадњи са НАЦ, обавља мониторинг имплементације појединачних пројеката и ревизију проведбе свих пројеката унутар програма финансирања ЕУ, у складу са  принципима  финансијске контроле укључујући рад независних интерних и вањских ревизора и ревизора ЕК. Истовремено у оквиру мониторинга јединица прати активности свих институција како би се постигао прогрес у имплементацији пројекта,  преглед извјештаја о напретку пројекта и иницирање поништавања уговора ако пројекти нису имплементирани у складу са планом. Јединица је одговорна за правовремено извјештавање у складу са захтјевима ЕК и Државног фонда који су садржани у финансијском споразуму између Државног фонда и ЦЈФУ. Јединица организује обуке у вези са припремом и спровођењем пројеката и обавља друге послове који су јој додјељени усвојеном Стратегијом о имплементацији децентрализованог система управљања помоћи ЕУ и дефинисаним Меморандумом о разумијевању измеђе БиХ и ЕУ. Јединица врши програмирање помоћи Европске комисије кроз предприступне фондове као што су ЦАРДС, САП, ИПА и др. везане за секторске и развојне политике процеса институционалне изградње на путу ка Европским интеграцијама

Помоћник министра:   Вера Летица

                                     Тел:  033 703 024, 703 025, 703 026   

                                     Факс: 033 703 138

                                    имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Сектор за координацију међународне економске помоћи

Сектор за координацију међународне економске помоћи састоји се од двије унутрашње организационе јединице, и то:

- Одсјек за припрему и реализацију Програма јавних инвестиција (ПЈИ)

- Одсјек за координацију и мобилизацију економске међународне помоћи

У оквиру Сектора за координацију међународне економске помоћи обављају се послови:  координација међународне економске помоћи БиХ, изузев дијела који се односи на помоћ ЕУ; координација с(а) и између мултилатералних и билатералних донатора/кредитора у циљу утврђивања и дефинисања њихових будућих планова улагања и осигуравања будућег финансирања развојних пројеката и пројеката техничке помоћи; имплементација и мониторинг  примјене принципа Паришке декларације о дјелотворној помоћи од стране институција БиХ и донатора у БиХ; презентација ПЈИ; промоција приоритета из ПЈИ потенцијалним финансијерима; годишња припрема и израда стратешког документа ПЈИ; реализација ПЈИ; координација и промоција учинковите имплементације развојних програма економске и техничке помоћи БиХ, у складу с утврђеним политикама и секторским стратегијама; мобилизација међународне економске помоћи у складу с развојним приоритетима из стратешких докумената БиХ; успостава учинковите и недуплициране сарадње са свим партнерима на државном и ентитетском нивоу, у циљу обезбјеђења проактивне координације између Министарства и релевантних државних и ентитетских институција и пружалаца помоћи; координација припреме међуентитетских развојних програма; координација пројеката и усклађивање с регионалним потребама развоја; процјена укупног финансирања и финансирања по секторима из домаћих и међународних извора; укључивање ПЈИ у систем управљања јавним финансијама; унапређење интегрисања токова помоћи с државним процесом прорачунавања и ПЈИ; мониторинг реализације програма и пројеката из ПЈИ БиХ и израда годишњих извјештаја о коришћењу средстава за развој уз широку анализу услова имплементације, прогреса и достигнућа, предности и слабости, трендова и развоја домаћих и страних инвестирања; обезбјеђење блиске координације између различитих функција координирања помоћи; учествовање у раду Одбора за координацију међународне помоћи; Секретаријат Одбора за координацију међународне помоћи; организација редовних консултативно-радних састанака с представницима босанскохерцеговачке власти и међународне заједнице; учествовање у раду Координационог форума донатора (ДЦФ); Секретаријат Координационог форума донатора (ДЦФ); припрема и проведба процедуре за усвајање и потписивање међународних аката из области координације међународне економске помоћи; информисање и извјештавање Савјета министара и Парламента БиХ о реализацији ПЈИ; припрема мишљења, одлука, упутстава, закључака и других нормативних аката који се достављају Савјету министара на усвајање а односе се на координациони механизам за управљање развојним средствима и ПЈИ; припрема приједлога закона, других прописа и општих аката из дјелокруга рада Сектора; припрема периодичних извјештаја о резултатима координације и мобилизације међународне помоћи за Савјет министара и Парламента БиХ и за пружаоце међународне помоћи.
 

Помоћник министра: Душанка Баста

                                   Maршала Тита 9a, 71 000 Сарајево, Босна и Херцеговина

                                  Тел:  + 387 33 254 260 / 254 261

 

                                  Факс: + 387 33 254 294

                                 имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.